Sites like

antikor.com.ua
Alternatives

  antikor.com.ua

Íîâèíè Óêðà¿íè òà ñâ³òó. ²íôîðìàö³ÿ ïðî êîðóïö³éí³ ñõåìè, ðåéäåðñüê³ çàõîïëåííÿ, êðèì³íàëüíà õðîí³êà, ïîë³òèêà òà åêîíîì³êà, àêòóàëüíå â³äåî.

antikor.com.ua.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  


  Response Time:  0.197842


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  


 Links  


  ratio  


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  Cloudflare Inc ECC CA-3


Valid From:  2022-03-01 00:00:00


Expiration Date:   2023-02-28 23:59:59


SSL Organization:

Signature 33fd30c77665fbd0503cc0f317fe46e7e2bc3bdf


Algorithm: ecdsa-with-SHA256


Technologies Used by antikor.com.ua

Dns Records of antikor.com.ua

A Record: 104.22.4.91 172.67.10.83 104.22.5.91
AAAA Record: 2606:4700:10::ac43:a53 2606:4700:10::6816:45b 2606:4700:10::6816:55b
CNAME Record:
NS Record: theo.ns.cloudflare.com sofia.ns.cloudflare.com
SOA Record: dns.cloudflare.com
MX Record: mx.zoho.eu mx2.zoho.eu mx3.zoho.eu
SRV Record:
TXT Record: v=spf1 include:zoho.eu ~all google-site-verification=uTxu1AmE-C3Ej-eZzHOWkfcnI3HCTZ1hUgiSiM-1Vhc globalsign-domain-verification=A5826119401641CDD27440438E3FFEFE zoho-verification=zb92339064.zmverify.zoho.eu
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of antikor.com.ua

% Request from 85.190.254.214
% This is the Ukrainian Whois query server #I.
% The Whois is subject to Terms of use
% See https://hostmaster.ua/services/
%
% IN THE PROCESS OF DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
% THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
% AND THE REGISTRAR IS A BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
% WITH THE SERVICES NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE REGISTRATION AND OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
% FOR INFORMATION ABOUT THE REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME, YOU SHOULD CONTACT THE REGISTRAR.

domain: antikor.com.ua
dom-public: NO
mnt-by: ua.gransy
nserver: sofia.ns.cloudflare.com
nserver: theo.ns.cloudflare.com
status: ok
created: 2013-07-15 21:51:14+03
modified: 2022-05-23 01:30:36+03
expires: 2024-07-15 21:51:14+03
source: UAEPP

% Registrar:
% ==========
registrar: ua.gransy
organization: Gransy s.r.o.
organization-loc: Gransy s.r.o.
url: http://regtons.com
city: Prague
country: CZ
abuse-email: [email protected]
abuse-phone: +420734463373
abuse-postal: 13000 Prague Borivojova 35
source: UAEPP

% Registrant:
% ===========
person: not published
organization: not published
e-mail: not published
address: not published
phone: not published
mnt-by: ua.gransy
status: ok
status: linked
created: 2017-03-28 11:44:11+03
modified: 2017-09-25 14:20:39+03
source: UAEPP


% Administrative Contacts:
% =======================
person: not published
organization: not published
e-mail: not published
address: not published
phone: not published
mnt-by: ua.gransy
status: ok
status: linked
created: 2017-03-28 11:44:11+03
modified: 2017-09-25 14:20:39+03
source: UAEPP


% Technical Contacts:
% ===================
person: not published
organization: not published
e-mail: not published
address: not published
phone: not published
mnt-by: ua.gransy
status: ok
status: linked
created: 2017-03-28 11:44:11+03
modified: 2017-09-25 14:20:39+03
source: UAEPP% Query time: 6 msec