Sites like

chelseanews.ru
Alternatives

  chelseanews.ru

ФК Челси | Сайт болельщиков | Chelsea FC

Сайт болельщиков ФК Челси: новости клуба, трансферы Челси, чемпионат Англии, обзор матчей, форум, блоги на ChelseaNews.Ru.

chelseanews.ru.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  


  Response Time:  1.334318


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  52


 Links  


  ratio  25.364815869116


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  R3


Valid From:  2022-06-07 07:23:18


Expiration Date:   2022-09-05 07:23:17


SSL Organization:

Signature d180d6ed0d80f3839db91ad091c6e9e4459ca17f


Algorithm: RSA-SHA256


Found 63 Top Alternative to Chelseanews.ru

1
chelseablues.ru.png

Chelseablues.ru

ФК Челси | Русскоязычный сайт | Chelsea FC

Сайт болельщиков лондонского Челси. Новости клуба Chelsea. Календарь игр. Таблица Премьер-лиги. Состав. Онлайн трансляции матчей Челси. Обзоры матчей. Форум.

3
football.ru.png

Football.ru

Витрина домена

Домен зарегистрирован в webnames.ru Домен продаётся! Домен не зарегистрирован в webnames.ru Цена домена договорная Цена: Предложить свою цену Связаться с владельцем Связаться с владельцем Тоже хочу домен   домен зарегистрирован Создай свой сайт уже сегодня! хостинг WEBNAMES:  супер-быстрые SSD NVMe диски  установка популярных CMS в 1 клик  бесплатный SSL от...

4
noimage.png

Futbik.com

ФУТБИК - Все про футбол! - Новости футбола, онлайн результаты матчей, трансферы - FUTBIK - Футбольные новости онлайн

ФУТБИК - свежие футбольные новости (АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1, РПЛ, УПЛ, ЧМ, ЧЕ, ЛН, ЛЧ, ЛЕ, ЛК), анонсы, обзоры, результаты матчей, трансферы, статистика.

5
noimage.png

Regista.one

Реджиста. Читаем про Игру

Футбольная аналитика, статистика, лонгриды

6
football-fun.ru.png

Football-fun.ru

Новости ФУТБОЛА >>> последние новости футбола: результаты матчей - все о футболе на Football-fun-live.com

Последние новости футбола на Football-fun-live.com ➜ читай свежие новости за сегодня, а также обзоры матчей, лучшие прогнозы, расписание и результаты всех матчей на Football-fun-live.com

8
noimage.png

Soccernews.ru

Футбол на DailySPORTS : Новости : Результаты матчей : Футбол на Дейли Спортс :: Футбол на dailysports.net

Футбол Мира и России ⚽: новости, статистика и обзоры от экспертов, результаты матчей с видео и фото ⏩ Футбол - последние события на ❱❱❱ DailySPORTS

9
noimage.png

Merengues.ru

Real Madrid | Реал Мадрид | Сайт Болельщиков ФК Реал Мадрид

Real Madrid | Реал Мадрид | MERENGUES.RU l Сайт Болельщиков ФК Реал Мадрид

10
fapl.ru.png

Fapl.ru

Íîâîñòü äíÿ: Ñâåòñêàÿ õðîíèêà çà ñðåäó "Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä" âîçîáíîâèë èíòåðåñ ê Ìàòòåéñó Äå Ëèãòó. "Ìàí÷åñòåð Ñèòè" ìîæåò ïðîäàòü èãðîêîâ íà 200 ñ ëèøíèì ìèëëèîíîâ ôóíòîâ. Àäíàí ßíóçàé ñòàë öåëüþ äëÿ "Âåñò Õýìà". Îáçîð ñëóõîâ è ñïëåòåí àíãëèéñêîé ïðåññû çà ñðåäó. ñëóõè äíÿ 15.06.2022 Êîììåíòèðîâàòü (311) Ïðåìüåð-Ëèãà óæåñòî÷èëà ïðàâèëà ïî ïåðåíîñó...

11
noimage.png

Manutd.one

Манчестер Юнайтед | ManUtd.One

Манчестер Юнайтед - новости, обзоры и статьи каждый день. Лидер по количеству авторского контента о Манчестер Юнайтед в рунете.

12
footballhd.ru.png

Footballhd.ru

Футбол ⇒ Новости футбола ⇒ Результаты футбола ⊕ Footballhd.ru

Футбол ☛ Россия ⚽ Новости футбола ✌ Результаты футбольных матчей ✋ Новости спорта ⭐ Всё о футболе: трансферы, результаты матчей, новости онлайн, футбольная статистика ❗ Footballhd.ru

13
noimage.png

Carrick.ru

Карриковедение — Авангард Манчестер Юнайтед

Сайт болельщиков «Манчестер Юнайтед»

14
football24.ru.png

Football24.ru

Футбол 24: главные футбольные новости России и мира | Football24.ru

«Футбол 24» - самые свежие новости футбола на сегодня в России и мире. Трансферы, прогнозы, актуальные и интересные статьи. Последние футбольные новости на «Football24.ru».

15
bombardir.ru.png

Bombardir.ru

Бомбардир.ру – новости футбола | bombardir.ru

Новости футбола, статьи, фото, видео, ТВ программа, онлайн трансляции, блоги, конкурс прогнозов, тесты и рейтинги – на «Бомбардире»

16
noimage.png

Sportliga.com

Спортлига

Ставки на спорт на СпортЛига - рейтинг букмекеров, актуальные прогнозы и точные ставки на спорт, аналитика от экспертов, последние новости спорта. Футбол, Хоккей, Теннис, Баскетбол, Волейбол, Киберспорт и многое другое.

17
noimage.png

Intermilano.ru

Фан-клуб болельщиков миланского Интера - InterMilano.ru

Русскоязычный фан-сайт болельщиков миланского Интера. Последние новости клуба, форум, исторические видео и фото материалы.

18
noimage.png

Liverpoolfc.ru

Главная - ФК Ливерпуль | Сайт русскоязычных болельщиков

Сайт Футбольного Клуба Ливерпуль Новости, матчи, история, турнирные таблицы, статистика, статьи, составы команд, форум и многое другое

19
noimage.png

Footballtransfer.ru

Ôóòáîëüíûå òðàíñôåðû

Òðàíñôåðû. Ôóòáîëüíûå òðàíñôåðû ñî âñåãî ìèðà

20
noimage.png

Manutd8.com

Ñàéò áîëåëüùèêîâ àíãëèéñêîãî ôóòáîëüíîãî êëóáà Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çà åå ïðåäåëàìè.

21
noimage.png

Gooool365.org

Футбольные онлайн трансляции - смотреть футбол онлайн

GOOOOL365.ORG :: Смотреть футбол онлайн. Прямые спортивные трансляции. Online футбол, хоккей, баскетбол, теннис. Качество,проверенное временем

22
noimage.png

Fnk.futbol

Ôóòáîë íà Êóëè÷êàõ - Íîâîñòè ôóòáîëà, Ëèãà ×åìïèîíîâ, Ëèãà Åâðîïû, ÅÂÐÎ-2020, ×åìïèîíàòû Ðîññèè, Èòàëèè, Àíãëèè, Ãåðìàíèè, Èñïàíèè, Ôðàíöèè è Óêðàèíû. Êóáîê Ðîññèè. Êîýôôèöèåíòû ÓÅÔÀ.

24
noimage.png

Okko.sport

Okko Спорт - спортивные онлайн-трансляции и записи матчей смотреть онлайн

Спортивные онлайн-трансляции футбольных, теннисных и MMA турниров смотреть в прямом эфире, обзоры и записи матчей.

25
noimage.png

Footballhd.kz

Футбол ⇒ Новости футбола ⇒ Результаты футбола ⊕ Footballhd.kz

Футбол ☛ Казахстан ⚽ Новости футбола ✌ Результаты футбольных матчей ✋ Новости спорта ⭐ Всё о футболе: трансферы, результаты матчей, новости онлайн, футбольная статистика ❗ Footballhd.kz

26
noimage.png

Counterpress.ru

Контрпресс.ру — сайт о футбольной тактике

Контрпресс.ру — сайт о футбольной тактике

27
noimage.png

Sportclub.ru

Главная

Спортивно-аналитический сайт Sportclub.ru — архивная статистика матчей, предматчевая аналитика, новости спорта, авторское видео.

28
noimage.png

Ftbl.ru

Еженедельник «Футбол» | Играй в футбол. Смотри футбол. Читай «Футбол».

Футбол в России и в мире. Новости, трансляции и репортажи футбольных матчей, исследования и актуальные рейтинги. Все интересное о футболе на официальном сайте еженедельника «Футбол». Статьи. Фоторепортажи. Мнения ведущих спортивных комментаторов и экспертов.

30
noimage.png

Ftbl.info

Срок регистрации домена закончился

Срок регистрации домена FTBL.INFO закончился Услуга по регистрации доменного имени FTBL.INFO временно не предоставляется. Продлить домен Если вы хотите приобрести этот домен — закажите услугу «Доменный брокер». Мы проведем переговоры с текущим владельцем имени и организуем безопасную сделку. Заказать услугу «Доменный брокер» Если администратор домена не продлит регистрацию, домен освободится....

31
noimage.png

Azscore.ru

Результаты футбольных матчей 🔥 Футбол сегодня результаты ᐊ azscore.ru

Результаты футбольных матчей ? Футбол сегодня результаты ᐊ azscore.ru

32
noimage.png

Footclub.com.ua

Футбольный Клуб

Минай 25.02.22 Зоря Динамо 26.02.22 Інгулець Івердон 26.06.22 Динамо Лозанна 29.06.22 Динамо Динамо 19.07.22 Фенербахче АІК 21.07.22 Ворскла «Продовжимо боротися, поки не гарантуємо нашій державі повну безпеку» Звернення Президента України Володимира Зеленського за підсумками 113-го дня війни. «Шахтар» і «Бенфіка» погодили трансфер Нереса Бразильський вінгер підпише угоду з португальським грандом...

33
noimage.png

Fifagc.ru

FIFA 22 - все игроки и команды - FIFA 23

Все показатели игроков в игре FIFA 22. Найдите лучших футболистов для своего состава!

35
noimage.png

Footykits.ru

Главная | Footykits.ru - Энциклопедия футбольной формы

Бундеслига Новая форма «Вольфсбурга» 22/23 Июн 25, 2022 Бундеслига Новая форма «Штутгарта» 22/23 Июн 25, 2022 Нидерланды. Эредивизи Новая форма «Аякса» 22/23 АПЛ Новая форма «Кристал Пэлас» 22/23 Шотландия. Премьер-лига Новая форма «Глазго Рейнджерс» 22/23 Нидерланды. Эредивизи Новая форма «ПСВ» 22/23 Ла Лига Новая гостевая форма «Барселоны» 22/23 ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ...

36
noimage.png

Footboom.ru

Футбол 2022: новости футбола сегодня, результаты матчей онлайн, фото и статистика - FootBoom

Свежие новости футбола 2022 ⚽Результаты матчей, онлайн-трансляции, видео, фото, статистика ✅Настоящий футбол сегодня на FootBoom

37
noimage.png

Allsport-news.net

Íîâîñòè ñïîðòà. Ñïîðò îíëàéí, Ôóòáîë, Õîêêåé, Òåííèñ, Áàñêåòáîë. Îáçîðû è ïðåâüþ ìàò÷åé. Ïðîãíîçû, ðåçóëüòàòû, òàáëèöû, îò÷åòû è ñòàòèñòèêà.

38
noimage.png

Gol.ru

Гол.ру: новости и статьи о спорте, культуре, кино, музыке, экономике и технологиях

«Гол.ру» – издание о спорте, культуре, кино, музыке, экономике и технологиях. Разборы важных событий, главные новости, интервью, репортажи, тесты и игры

39
noimage.png

Real-madrid.ru

Realmadrid.one

Интернациональное сообщество болельщиков Реал Мадрида.

40
readfootball.com.png

Readfootball.com

Новости футбола России и Европы

Новости футбола. Обзоры международных и национальных чемпионатов. Турнирные таблицы. Результаты матчей онлайн. Интервью с футбольными экспертами, тренерами и игроками.

41
noimage.png

Fc-arsenal.com

Арсенал Лондон - новости, основной состав, календарь игр, история, статистика, видео. Официальный фан-клуб Арсенала в СНГ

Арсенал (Лондон) - новости, актуальный состав, календарь игр, статистика, онлайн результаты матчей, история клуба. Официальный фан-клуб Арсенала в СНГ

42
noimage.png

Go-sport.ru

Бесплатные прогнозы на спорт от профессионалов – Go-Sport

На сайте go-sport.ru вы найдете анонсы событий из мира спорта и бесплатные прогнозы на ближайшие матчи в различных дисциплинах

43
sportfm.ru.png

Sportfm.ru

STUDIO 21 — Радио и портал о хип-хопе и популярной культуре

Радио и портал о хип-хопе и популярной культуре.

44
sportsdaily.ru.png

Sportsdaily.ru

Спорт день за днем (СДЗД). Спортивная пресса, аналитика.

Все ежедневные новости спорта - он-лайн трансляции, сплетни, события, видео, фото, интервью со спортсменами, блоги.

45
football24.bg.png

Football24.bg

Начало - Football24.bg

Football24.bg - Футболният сайт на България. Новини, резултати, статистика, анилизи и прогнози. Всичко за българския и световния футбол

46
noimage.png

Acmilanfan.ru

Футбольный клуб AC Milan | Официальный сайт русскоязычного фан-клуба ФК Милан

Официальный сайт ассоциации русскоязычных фан-клубов Милана. Всё о AC Milan: новости, трансферы, состав, статистика, история, форум.

47
sportmail.ru.png

Sportmail.ru

Все новости спорта, фото и видео, трансляции и репортажи, статистика и результаты матчей - Спорт Mail.ru

Новости спорта: все новости футбола, хоккея, баскетбола, тенниса и других видов спорта - фото и видео, прямые трансляции, репортажи с лучших спортивных арен, статистика и результаты матчей на Спорт Mail.ru

48
euro-football.ru.png

Euro-football.ru

Евро-Футбол.Ру - новости футбола, результаты и обзоры матчей

Свежие футбольные новости чемпионатов России, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Чемпионата мира и Европы. Трансляции матчей, турнирные таблицы с расписанием и результатами.

49
rusfootball.info.png

Rusfootball.info

Íîâîñòè Ðîññèéñêîãî è Ìèðîâîãî ôóòáîëà. Êàëåíäàðü è îíëàéíû èãð ÷åìïèîíàòà Ðîññèè, åâðîêóáêîâ è çàðóáåæíûõ ÷åìïèîíàòîâ, îò÷åòû î ìàò÷àõ. Ýêñêëþçèâíûå èíòåðâüþ è ìíåíèÿ ýêñïåðòîâ, àíàëèòèêà. Òàáëèöû ïåðåõîäîâ èãðîêîâ, êîýôôèöèåíòîâ ÓÅÔÀ. Ôîðóì.

50
soccer.ru.png

Soccer.ru

Футбол, новости российского, европейского и мирового футбола на Soccer.ru: Лига Чемпионов, Лига Европы, Чемпионат России Италии Англии Германии Испании Украины Беларуси, трансферы, таблицы, результаты, видео голов, онлайн трансляции.

Футбол на Soccer.ru, онлайн трансляции матчей, статистика, футбольные трансферы, турнирные таблицы. Новости футбола России, Европы и Мира.

51
sport.ru.png

Sport.ru

Ñïîðò â Ðîññèè è ìèðå. Âñ¸ ñàìîå èíòåðåñíîå - íîâîñòè è îáçîðû ñïîðòà, îíëàéí-òðàíñëÿöèè è òóðíèðíûå òàáëèöû, èíòåðâüþ è àíàëèòèêà, ôîòî è âèäåî, êàëåíäàðè ñïîðòèâíûõ ÷åìïèîíàòîâ è ñîðåâíîâàíèé

52
noimage.png

Football.by

Чемпионат Беларуси, Кубок Беларуси, статьи, интервью, футбольная статистика : Football.By : Новости футбола Беларуси и мира

Новости футбола Беларуси и мира: статистика, статьи, репортажи, видео, фото, трансферы, турнирные таблицы и онлайн трансляции футбольных матчей.

53
championat.asia.png

Championat.asia

Футбол янгиликлари / CHAMPIONAT.asia

Championat.asia – энг сўнгги футбол янгиликлари, видео, фото. Марказий Осиё чемпионатлари - Ўзбекистон, Тожикистон, Қирғизистон, Қозоғистон. Жаҳон, Европа, Осиё чемпионатлари ва бошқа мусобақалар. Ўйинлар тақвими, ўйинлар шарҳи ва мусобақа жадваллари. Ўйинлардан онлайн трансляциялар, миш-мишлар, трансферлар, ўйинлар тақвими, футболчилар ҳақида маълумот, таҳлил, спортчилар интервьюси, статистика.

54
footballtop.ru.png

Footballtop.ru

Международный футбольный рейтинг, новости, статистика клубов и игроков онлайн, фото и видео, трансферы | Футбол Топ.ру

Футбол Топ.ру - международный футбольный рейтинг футбольных клубов, футболистов, сборных. Новости футбола, футбольная аналитика.

55
noimage.png

Liverbird.ru

LiverBird.ru: Liverpool FC / ФК Ливерпуль: Сайт русскоязычных болельщиков «красных»

Крупнейший сайт по истории и статистике ФК «Ливерпуль» для русскоязычных болельщиков «красных», новости, статьи, блоги, все матчи, все игроки, все тренеры, все соперники, форум, турнирные таблицы, трансферы, фото, видео

56
bobsoccer.ru.png

Bobsoccer.ru

Футбольный портал, новости футбола, интервью, прогнозы, обсуждения

Футбольный портал, новости футбола, интервью, прогнозы, обсуждения

57
nb-bet.com.png

Nb-bet.com

Статистика футбольных матчей 2022 | NB-Bet

Статистика личных встреч по футболу, прогнозы и аналитика матчей онлайн. Инструменты для анализа статистики, поиска ставки и составления прогноза на матч.

58
livecup.run.png

Livecup.run

LiveCup.Run — спорт онлайн, livescore на русском сегодня, вчера — результаты, онлайн-трансляции всех матчей, статистика, онлайн / LiveCup.Run

Онлайн-трансляции матчей и результаты — LiveCup.Run — спорт онлайн, livescore на русском. Подробная статистика всех матчей в режиме реального времени, онлайн информация и видео. Смотрите трансляцию бесплатно

59
sportarena.com.png

Sportarena.com

Спорт - Новости Спорта. Последние Новости Спорта Украины и Мира

Свежие новости спорта. Все спортивные новости в одном месте. Авторская аналитика спортивных событий. Обзор последних новостей спорта в мире и Украине. Комментарии спортсменов. Видео обзоры футбольных и теннисных матчей. Турнирные таблицы, рейтинги и календарь спортивных соревнований.

60
noimage.png

Zz.com.ve

El mejor sitio de hosting gratis - Venezuela ZZ.com.ve

El mejor sitio de hosting gratis Venezuela ZZ.com.ve ofrece: alojamiento gratis, hasta 100GB de espacio en disco, dominios gratis, cuentas de correo, base de datos MySQL y SQLite, banda ancha ilimitada.

61
sportlive365.net.png

Sportlive365.net

Cïîðò îíëàéí - ïðÿìûå ñïîðòèâíûå òðàíñëÿöèè ñìîòðåòü ñåãîäíÿ è çàâòðà: ôóòáîë, ëèãà ×åìïèîíîâ è Åâðîïû, õîêêåé, áàñêåòáîë, òåííèñ, áèàòëîí, ðåçóëüòàòû ìàò÷åé, òóðíèðíûå òàáëèöû, îáçîðû, ãîëû - 2022

Technologies Used by chelseanews.ru

 • DataLife Engine
 • PHP
 • Apache
 • Nginx
 • Yandex.Metrika
 • Yandex.Direct
 • Slick
 • Liveinternet
 • jQuery UI
 • jQuery
 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • ADFOX
 • web-vitals
 • Dns Records of chelseanews.ru

  A Record: 185.221.212.30
  AAAA Record:
  CNAME Record:
  NS Record: ns3.hostland.ru ns.hostland.ru
  SOA Record: support.hostland.ru
  MX Record: mail.chelseanews.ru
  SRV Record:
  TXT Record:
  DNSKEY Record:
  CAA Record: letsencrypt.org

  Whois Detail of chelseanews.ru

  % By submitting a query to TCI's Whois Service
  % you agree to abide by the following terms of use:
  % https://www.tcinet.ru/documents/whois.pdf (in Russian)

  domain: CHELSEANEWS.RU
  nserver: ns3.hostland.ru.
  nserver: ns.hostland.ru.
  state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
  person: Private Person
  registrar: REGRU-RU
  admin-contact: http://www.reg.ru/whois/admin_contact
  created: 2013-06-16T08:30:14Z
  paid-till: 2023-06-16T09:30:14Z
  free-date: 2023-07-17
  source: TCI

  Last updated on 2022-06-15T14:56:31Z