Sites like

installsat.tv
Alternatives

  installsat.tv

noimage.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  


  Response Time:  


  SSL:  Disable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  


 Links  


  ratio  


Found 75 Top Alternative to Installsat.tv

2
noimage.png

Vservice.kiev.ua

Главная - В-СЕРВИС

✅ Сервисный центр по ремонту аудиотехники, видеотехники, установке и настройке спутникового ТВ, настройке и модернизации компьютеров.

3
noimage.png

Satsis.info

Спутниковый мир

Спутниковый мир - Международный форум любителей спутниковых технологий

4
online-allsport.ru.png

Online-allsport.ru

Sport TV

Смотрите Спортивные Телеканалы Онлайн в Прямом Эфире Бесплатно

5
allsport-tv.ru.png

Allsport-tv.ru

Sport TV

Лига Чемпионов Лига Европы Матч ТВ Матч Премьер Матч Страна Матч Футбол 1 Матч Футбол 2 Матч Футбол 3 Матч Арена Матч Игра Матч Планета КХЛ ТВ КХЛ ТВ HD Боец ТВ Бокс ТВ Сила ТВ Евроспорт 1 Евроспорт 2 Сетанта Спорт Сетанта Спорт Плюс Сетанта Спорт Украина Сетанта Казахстан...

6
noimage.png

Tvarina.ru

TVARINA: онлайн каналы прямой эфир

Где смотреть прямые трансляции каналов? Без подписки Матч Премьер, ТНТ Премьера бесплатно? На сайте TVARINA.RU все ТВ онлайн

8
sputnik-home.ru.png

Sputnik-home.ru

Спутниковые технологии в вашем доме: спутниковый Интернет, спутниковое телевидение, кардшаринг.

Спутниковые технологии вошли в каждый дом. Появилась возможность смотреть спутниковое телевидение в формате высокой четкости HDTV и 4 K, принимать безлимитный спутниковый Интернет и с помощью кардшаринга смотреть бесплатно платные пакеты спутникового телевидения.

9
oneliketv.net.png

Oneliketv.net

Смотреть онлайн ТВ (телевидение) бесплатно в прямом эфире » OneLike.TV

На сайте onelike.tv вы сможете просматривать телевизионные каналы онлайн. Смотреть онлайн ТВ можно круглосуточно в хорошем качестве через ваш браузер.

10
noimage.png

Lugasat.org.ua

Главная - Новости спутникового телевидения Lugasat

Новости спутникового телевидения в Украине, ремонт спутниковых ресиверов, бесплатные каналы телевидения, монтаж, установка спутникового оборудования, настройка, настройка роутеров на любом провайдере, Луганск, каталог установщиков спутникового тв

11
noimage.png

Sat.kharkiv.ua

Сат-портал

Таблица частот, каналов и ключей с основных спутников 2022 г. Таблица частот русскоязычных бесплатных спутниковых каналов Полная таблица частот всех спутниковых каналов со всех спутников Вы можете внизу выбрать нужный вам спутник из списка, Amos-4.0°W Astra 4A-4.8°E Eutelsat 9A-9.0°E Hot 19Bird -13.0°E

13
frocus.net.png

Frocus.net

ÍÎÂÎÑÒÈ [19.06.2022] Ðàäèîñòàíöèÿ «Ðåòðî FM» íà÷àëà âåùàíèå â Ìèíñêå Ðàäèîñòàíöèÿ «Ðåòðî FM» ñ 8 èþíÿ íà÷àëà âåùàíèå â Ìèíñêå.  ýôèðå – ëó÷øàÿ ìóçûêà 70õ, 80õ è 90õ. Ïîéìàòü ñèãíàë ìîæíî íà ÷àñòîòå 96,9 ÌÃö. [16.06.2022] Íà ÖÊÑ "ÃàçÊîìà" ñëó÷èëîñü ìàñøòàáíîå ïîâðåæäåíèå îïòè÷åñêîãî êàáåëÿ 14-ãî èþíÿ 2022 ãîäà â 14:32...

14
champion.com.ua.png

Champion.com.ua

Чемпіон: новини спорту, ⚽️ футболу, боксу, біатлону, волейболу, тенісу, ЧС-2022, Олімпійських ігор | Champion.com.ua

Новини спорту 🏆 онлайн України та світу, новини футболу, боксу, тенісу, ексклюзиви, анонси, відео огляди, онлайн-трансляції, інтерв'ю, Ліга чемпіонів, чемпіонат світу-2022, чемпіонат Європи, Олімпійські ігри 2022, УПЛ - читай українською

15
noimage.png

Satorbita.com

Íîâîñòè êàíàëîâ, ïðîâàéäåðîâ, ÷àñòîòû ñïóòíèêîâûõ òåëåêàíàëîâ, îáçîðû ðåñèâåðîâ, ìåäèàïëååðîâ, òåëåêàíàëû è ñïóòíèêè, ïðîãðàììû ïåðåäà÷, îáçîðû ïðîâàéäåðîâ, ñòàòüè

16
noimage.png

Infosat.com.ua

Все для телевидения - Частоты спутниковых каналов, прошивки на тюнера, инструкции к тюнерам, транспондерные новости

Частоты спутниковых каналов, прошивки на тюнера, инструкции к тюнерам, iptv телевидение

17
tv-only.org.png

Tv-only.org

Смотреть ТВ (телевидение) онлайн бесплатно в прямом эфире - TV-Only

На сайте tv-only.org смотрите телевизионные каналы онлайн бесплатно. Смотреть ТВ онлайн прямой эфир круглосуточно в хорошем качестве через ваш браузер.

18
oll.tv.png

Oll.tv

OLL.TV Телебачення, яким керуєш ти

19
noimage.png

Spektr-tv.ru

5 в 1. Технологии комфорта: сотовая связь, ТВ, интернет, видеонаблюдение, сигнализация

Усиление сигналов сотовой связи и интернета, ТВ, видеонаблюдение для офисов, торговых центров, бутиков, квартир и загородных домов от компании Спектр ТВ

21
footboom.com.png

Footboom.com

Футбол 2022: новости футбола сегодня, результаты матчей онлайн, фото и статистика - FootBoom

Свежие новости футбола 2022 ⚽Результаты матчей, онлайн-трансляции, видео, фото, статистика ✅Настоящий футбол сегодня на FootBoom

22
sportarena.com.png

Sportarena.com

Спорт - Новости Спорта. Последние Новости Спорта Украины и Мира

Свежие новости спорта. Все спортивные новости в одном месте. Авторская аналитика спортивных событий. Обзор последних новостей спорта в мире и Украине. Комментарии спортсменов. Видео обзоры футбольных и теннисных матчей. Турнирные таблицы, рейтинги и календарь спортивных соревнований.

23
noimage.png

Footballua.tv

Телеканалы Футбол 1/2/3 - онлайн трансляции, видео голов, новости футбола и спорта

Футбол 1/2/3 новости футбола, расписание матчей, Лига чемпионов, Лига Европы

25
noimage.png

Fas-tv.com

Óñòàíîâêà,íàñòðîéêà ñïóòíèêîâîé àíòåíû â Ôàñòîâå,ñïóòíèêîâîå òåëåâèäåíèå,íîâîñòè,ðåìîíò ðåñèâåðîâ,Ò2,ïðîøèâêè,äàìïû äëÿ òþíåðîâ,êëþ÷è,ñîôò,øàðèíã, ip òâ

27
noimage.png

Telesputnik.ru

Телеспутник

Telesputnik.ru является одним из самых авторитетных и быстроразвивающихся интернет-порталов в области телевизионной индустрии, рынка OTT, медиапотребления и производства контента.

28
noimage.png

Tele-satinfo.ru

Tele-SatINFO.RU: Ìèð íîâîñòåé ñïóòíèêîâîãî, ýôèðíîãî òåëåâèäåíèÿ, ðàäèî è èíòåðíåòà

29
noimage.png

Satsat.info

satsat.info

  Ðàçäåë Ïîñëåäíåå ñîîáùåíèå Òåìû Ñîîáùåíèé Óãîëîê äëÿ ñïîíñîðîâ (íà ïðàâàõ ðåêëàìû) Ïðèãëàøàåì ê âçàèìîâûãîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ñïîíñîðîâ... ïðèãëàøåì ñïîíñîðîâ â ðàçäåëû: Ïîäðàçäåëû: êàê ÑÒÀÒÜ ÑÏÎÍÑÎÐÎÌ..., ÌÀÃÀÇÈÍÛ OFFLINE, ÌÀÃÀÇÈÍÛ ONLINE, ÓÑËÓÃÈ, ÏÐÎÄÀÌ, ÊÓÏËÞ Ïðîäàì ïîâîðîòíîå óñòðîéñòâî Strong srt dm2100 îò MASTERBOY ( 23.07.2022 21:21 ) 39 258 ïåðâûé ðàçäåë Òðàíñïîíäåðíûå ÍÎÂÎÑÒÈ,...

31
ok-tv.org.png

Ok-tv.org

Смотреть ТВ онлайн бесплатно. Телевидение России и Украины в прямом эфире

Смотреть онлайн ТВ можно абсолютно бесплатно через ваш браузер. На нашем сайте все ТВ каналы транслируются без ограничений по времени.

32
noimage.png

Sat-expert.com

Спутниковое телевидение глазами профессионалов.

Новости телекомпаний и телеканалов. Спутниковое телевидение. Оборудование для приема телеканалов. Спутниковые ресиверы.

33
mediasat.info.png

Mediasat.info

Онлайн-издание Mediasat.INFO

Mediasat – специализированное онлайн-издание о телевидении, радиовещании, телекоме и технологиях.

34
noimage.png

24online.tv

ТВ Онлайн на сайте 24online.tv

24online.tv - сайт, на котором можно бесплатно смотреть прямые онлайн эфиры телеканалов в хорошем качество (до 720 hd)

35
lanet.tv.png

Lanet.tv

【 ТБ онлайн 】 дивитись онлайн ТВ канали в прямому ефірі ⇒ Ланет.TV

Телебачення онлайн від Ланет.TV ✅ ТВ канали онлайн ✅ Дивитись канали в HD якості ⏩ Прямий ефір ⚡ Хороша якість ⏩ Розважальні телепередачі ✔ Шоу ✔Фільми ✔ Серіали ✔ Новини ⏩ Українські канали онлайн

37
piranya.com.png

Piranya.com

Онлайн ТВ. Пиранья Ком

Смотреть ТВ онлайн бесплатно: вещание сотен телеканалов со всего мира.

38
only-tv.org.png

Only-tv.org

ТВ онлайн - Смотреть прямой эфир телеканалов бесплатно на Only-TV.org

На Only-TV.org Вы можете смотреть ТВ онлайн, бесплатно и без регистрации. Прямой эфир более чем 200 телеканалов, круглосуточно и в хорошем качестве.

40
viks.tv.png

Viks.tv

Телеканалы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd в прямом эфире » Viks.tv

На нашем ресурсе вы можете смотреть онлайн, ТВ каналы на любой вкус бесплатно. Сделайте просмотр комфортным и приятным - смотрите любимые каналы в HD качестве в интернете.

41
noimage.png

Agsat.com.ua

Спутниковое телевидение от интернет-магазина Agsat.com.ua. Оборудования для приема спутникового тв.

Оборудование для цифрового телевидения Каталог Спутниковые ресиверы Широкий ассортимент ТВ тюнеров для приема спутникового телевидения. Ассортимент магазина состоит как из недо... Т2 тюнер Цифровые эфирные ресиверы для работы в сети цифрового телевидения Украины Т2. Можно купить популярные модели... Медиаплееры, приставки Смарт ТВ и аксессуары FULL HD медиаплееры, сетевые медиаплееры DUNE,...

42
interplus.ua.png

Interplus.ua

Сайт на технічному обслуговуванні

44
sat-digest.com.png

Sat-digest.com

Sat-Digest | Åæåäíåâíûå íîâîñòè ñïóòíèêîâîãî òåëåâèäåíèÿ

Ïîêàçàòü íîâîñòè: çà ïîñëåäíèå   5 ÷àñîâ 12 ÷àñîâ 1 äåíü 3 äíÿ 7 äíåé 14 äíåé ïî âñåì ïîçèöèÿì: ïî ïîçèöèÿì:         äëÿ âûáîðà íåñêîëüêèõ -         óäåðæèâàéòå êëàâèøó Ctrl 96.5E; 90E; 85E; 80E; 75E 66E; 60E; 56E; 55E; 53E 36E 'Eutelsat 36B/36C' 19E 'Astra 1' 13E; 9E 'Hot Bird'; 'Eutelsat 9B'...

46
noimage.png

Satpenza.info

Спутниковое оборудование и телевидение

Запомнить меня Войти Забыли пароль? Забыли логин? Главная Оборудование Ресиверы DVB-карты Спутниковое ТВ Триколор ТВ Радуга ТВ Телекарта ТВ Континент ТВ Активное ТВ Hot Bird НТВ Плюс Спутники Статьи Интернет Телевидение Общее 11.09.2022 Openbox S6 PRO HD PVR Данный ресивер является воплощением всего того лучшего, чем были наделены его предшественники,...

47
noimage.png

Telesat-news.net

Спутниковые и Транспондерные ТелеНовости - TeleSat-News

Спутниковое телевидение. Транспондерные новости, Новости спутникового кабельного эфирного телевидения и каналов, Спутниковый форум для любителей спутникового ТВ

48
tivix.co.png

Tivix.co

TV онлайн Tivix - Смотреть онлайн ТВ каналы прямой эфир бесплатно на Тивикс

ТВ онлайн каналы смотреть бесплатные в прямом эфире и в хорошем качестве, каналы в HD качестве

51
seeonlinetv.ru.png

Seeonlinetv.ru

SeeOnlineTV - Смотреть телевидение онлайн

ТВ и Радио онлайн смотреть бесплатно

53
noimage.png

Rusohost.ru

Спутниковые новости - Ежедневные спутниковые новости за 24 часа - Новости спутников из всех источников

Спутниковые новости - Ежедневные новости спутников, транспондерные новости, изменения в частотах - Каналы, Пакеты, Обзоры, Статьи

Technologies Used by installsat.tv

 • PHP
 • Nginx
 • Yandex.Metrika
 • Liveinternet
 • Google Hosted Libraries
 • Google AdSense
 • jQuery
 • Google Analytics
 • reCAPTCHA
 • Sectigo
 • Dns Records of installsat.tv

  A Record: 31.131.20.100
  AAAA Record:
  CNAME Record:
  NS Record: dns2.registrar-servers.com dns1.registrar-servers.com
  SOA Record: hostmaster.registrar-servers.com
  MX Record: mx.yandex.net
  SRV Record:
  TXT Record: google-site-verification=IkCzsfA7krJAHDaHCITOAu18b7N2LcbD1EwV662eV2o v=spf1 redirect=_spf.yandex.net
  DNSKEY Record:
  CAA Record:

  Whois Detail of installsat.tv

  Domain name: installsat.tv
  Registry Domain ID: 111519873_DOMAIN_TV-VRSN
  Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
  Registrar URL: http://www.namecheap.com
  Updated Date: 2022-01-31T16:36:19.40Z
  Creation Date: 2015-03-03T06:25:18.00Z
  Registrar Registration Expiration Date: 2023-03-03T06:25:18.00Z
  Registrar: NAMECHEAP INC
  Registrar IANA ID: 1068
  Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
  Registrar Abuse Contact Phone: +1.9854014545
  Reseller: NAMECHEAP INC
  Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
  Registry Registrant ID: Redacted for Privacy Purposes
  Registrant Name: Redacted for Privacy Purposes
  Registrant Organization: Redacted for Privacy Purposes
  Registrant Street: Redacted for Privacy Purposes
  Registrant City: Redacted for Privacy Purposes
  Registrant State/Province: Poltavska
  Registrant Postal Code: Redacted for Privacy Purposes
  Registrant Country: UA
  Registrant Phone: Redacted for Privacy Purposes
  Registrant Phone Ext: Redacted for Privacy Purposes
  Registrant Fax: Redacted for Privacy Purposes
  Registrant Fax Ext: Redacted for Privacy Purposes
  Registrant Email: Select Contact Domain Holder link at https://www.namecheap.com/domains/whois/result?domain=installsat.tv
  Registry Admin ID: Redacted for Privacy Purposes
  Admin Name: Redacted for Privacy Purposes
  Admin Organization: Redacted for Privacy Purposes
  Admin Street: Redacted for Privacy Purposes
  Admin City: Redacted for Privacy Purposes
  Admin State/Province: Redacted for Privacy Purposes
  Admin Postal Code: Redacted for Privacy Purposes
  Admin Country: Redacted for Privacy Purposes
  Admin Phone: Redacted for Privacy Purposes
  Admin Phone Ext: Redacted for Privacy Purposes
  Admin Fax: Redacted for Privacy Purposes
  Admin Fax Ext: Redacted for Privacy Purposes
  Admin Email: Select Contact Domain Holder link at https://www.namecheap.com/domains/whois/result?domain=installsat.tv
  Registry Tech ID: Redacted for Privacy Purposes
  Tech Name: Redacted for Privacy Purposes
  Tech Organization: Redacted for Privacy Purposes
  Tech Street: Redacted for Privacy Purposes
  Tech City: Redacted for Privacy Purposes
  Tech State/Province: Redacted for Privacy Purposes
  Tech Postal Code: Redacted for Privacy Purposes
  Tech Country: Redacted for Privacy Purposes
  Tech Phone: Redacted for Privacy Purposes
  Tech Phone Ext: Redacted for Privacy Purposes
  Tech Fax: Redacted for Privacy Purposes
  Tech Fax Ext: Redacted for Privacy Purposes
  Tech Email: Select Contact Domain Holder link at https://www.namecheap.com/domains/whois/result?domain=installsat.tv
  Name Server: dns1.registrar-servers.com
  Name Server: dns2.registrar-servers.com
  DNSSEC: unsigned
  URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
  >>> Last update of WHOIS database: 2022-06-15T20:51:17.87Z <<<
  For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp