Sites like

lb.ua
Alternatives

  lb.ua

Новини України від LB.ua: оперативна аналітика української політики, економіки, новини культури та спорту

Лівий берег – останні новини дня в Україні та світі. Найсвіжіші новини зібрані на сайті ЛБ - LB.UA

lb.ua.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  


  Response Time:  0.028254


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  77


 Links  


  ratio  37.791948081349


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  Cloudflare Inc ECC CA-3


Valid From:  2022-04-04 00:00:00


Expiration Date:   2023-04-03 23:59:59


SSL Organization:

Signature 02f6abee3d97c64afc3d9be6f290ec35ec4eb652


Algorithm: ecdsa-with-SHA256


Found 77 Top Alternative to Lb.ua

2
interfax.com.ua.png

Interfax.com.ua

Інтерфакс-Україна - новини України та світу

Новини про останні події в політиці України, ключові українські економічні новини та основні події в Україні та світі.

3
slovoidilo.ua.png

Slovoidilo.ua

Слово і Діло — головний сайт про політиків

Моніторинг обіцянок політиків, рейтинги чиновників, інфографіка, стрічка оперативних новин www.slovoidilo.ua.

4
ukrinform.ua.png

Ukrinform.ua

Укрінформ - актуальні новини України та світу

Новини України та світу. Укрінформ – останні новини, новини дня, новини політики, новини економіки, соціальні новини, новини культури, новини спорту, міжнародні новини – цілодобово українською, російською, англійською, німецькою, французькою, китайською, японською, іспанською та польською мовами.

5
radiosvoboda.org.png

Radiosvoboda.org

Радіо Свобода Україна – новини, ексклюзиви і перевірені факти

Сайт новин України та світу, відео, репортажів та аналітики.

6
pravda.com.ua.png

Pravda.com.ua

Óêðà¿íñüêà ïðàâäà - íîâèíè ïðî Óêðà¿íó

8
epravda.com.ua.png

Epravda.com.ua

Íîâèíè 21:10 Íîâèíè 15 ëèïíÿ: äåôîëò Á³ëîðóñ³, "çîëîòå" åìáàðãî â³ä ªÑ 20:51 "Ãàçïðîì" çà ï³â ðîêó ñêîðîòèâ âèäîáóòîê ãàçó íà 10% 20:13 Ó Àõìåòîâà ðîçïîâ³ëè, ùî áóäå ç ïðàö³âíèêàìè ìåä³à-ãðóïè ï³ñëÿ éîãî âèõîäó ç á³çíåñó ÓÂÀÃÀϳäòðèìàòè óêðà¿íö³â ó ÷àñè â³éíè: ïîñèëàííÿ íà çá³ð êîøò³â ÑïèñîêÁ³ëüøå 1000 êîìïàí³é âèéøëè ç Ðîñ³¿,...

9
hromadske.ua.png

Hromadske.ua

Громадське телебачення - Останні новини дня, всі надзвичайні новини в Україні | Громадське телебачення

Новини в Україні і світі. Надзвичайні новини сьогодні. Всі новини дня. Суспільство та культура. Політичні, економічні, спортивні новини. Громадське телебачення. - Читайте на Громадському

10
glavcom.ua.png

Glavcom.ua

Новини України і світу. Останні новини 2022 року сьогодні онлайн - Главком

Всі новини України і світу. Свіжі новини політики, економіки, спорту та шоу-бізнесу. Останні новини 2022 року за сьогодні онлайн. Найголовніші події дня.

11
espreso.tv.png

Espreso.tv

Український погляд на світ: новини, відео, репортажі, ексклюзиви ᐈ Еспресо

Читайте онлайн останні новини України і світу на сайті телеканалу Еспресо. ᐈ Найважливіші новини дня, свіжа інформація про війну з Росією, події на фронті. Новини політики та економіки. Відео, аналітика, коментарі експертів.

12
unn.com.ua.png

Unn.com.ua

Оперативні новини України та Світу, новини онлайн | Українські Національні Новини

Читайте головні новини від редакції УНН

13
liga.net.png

Liga.net

Последние новости Украины и мира. Последние события на Донбассе | LIGA.net

Война России против Украины: онлайн-хроника, последние события на Донбассе. Главные новости Украины и мира на сайте ЛІГА.net

14
zn.ua.png

Zn.ua

Останні новини України й світу. Лише достовірні новини політики, економіки, світу, культури й науки.

Новини дня. Ексклюзивні коментарі, думки, аналітика.

15
zaxid.net.png

Zaxid.net

Новини: останні новини сьогодні на порталі ZAXID.NET

Перше аналітичне інтернет-видання Львова. Аналітичні статті та новини економіки, політики, спорту та культури України та Світу

16
nv.ua.png

Nv.ua

Новини України та Світу. Головні і останні новини - НВ (Новое Время )

Останні новини України та світу онлайн. Свіжі українські та світові новини політики, бізнесу, фінансів, технологій, стилю, спорту і важливих подій.

17
ukrinform.ru.png

Ukrinform.ru

Новости Укринформ

Новости Украины и мира. Укринформ - последние новости, новости политики, новости экономики, социальные новости, новости культуры, новости спорта, международные новости - круглосуточно в оперативном режиме на украинском, русском, английском, немецком и испанском языках.

18
gordonua.com.png

Gordonua.com

ГОРДОН: Все новости Украины за последний час

ГОРДОН: Главные новости дня Украины и мира, эксклюзивные комментарии, аналитика. Фото, видео. Спецпроекты, экслюзивные новости, интервью Дмитрия Гордона.

20
focus.ua.png

Focus.ua

Новости за сегодня | Последние новости дня | Фокус — больше чем просто новости

Главные и свежие новости за сегодня и за последний час. Аналитика, статьи и новости про политику, экономику, авто, технологии, события в мире и Украине от аналитического издания Фокус

22
depo.ua.png

Depo.ua

Всі новини України та регіонів. Останні світові новини на Depo.ua

Актуальні новини України та світу. Останні події в політиці, економіці, спорті, шоу бізнесі. Головні події дня та всі новини Україні та регіонів

25
antikor.com.ua.png

Antikor.com.ua

Íîâèíè Óêðà¿íè òà ñâ³òó. ²íôîðìàö³ÿ ïðî êîðóïö³éí³ ñõåìè, ðåéäåðñüê³ çàõîïëåííÿ, êðèì³íàëüíà õðîí³êà, ïîë³òèêà òà åêîíîì³êà, àêòóàëüíå â³äåî.

27
rbc.ua.png

Rbc.ua

Новости - Последние новости Украины сегодня | РБК-Украина

Последние новости Украины и мира, политические и аналитические статьи, курсы валют, индексы и котировки, интервью, мнения, бизнес новости и обзоры международных и украинского рынков.

29
declarations.com.ua.png

Declarations.com.ua

Declarations

Financially: Transfer funds to the official special fundraising account of the National Bank of Ukraine to support the Armed Forces: UA843000010000000047330992708, EDRPOU code: 00032106 Payee: National Bank of Ukraine. Bank details for wire transfers in different currencies can be found HERE Transfer funds from YePidtrymka or simply donate to the...

30
dsnews.ua.png

Dsnews.ua

«Деловая столица» — самые свежие новости Украины и мира

Последние новости Украины. Украинские новости для деловых людей. Экономика, политика, мнения экспертов

31
tsn.ua.png

Tsn.ua

Новини України і світу сьогодні • Головні і останні новини дня на ТСН

Всі новини за останню добу. Найактуальніші новини 1+1 онлайн, політики, економіки, стилю та спорту на TSN.ua

32
korrespondent.net.png

Korrespondent.net

Новини - останні новини України та світу сьогодні - Korrespondent.net

Новини сьогодні - новини України сьогодні. Головні новини в Україні та світі онлайн, всі надзвичайні новини дня - політика, економіка, новини спорту та шоу-бізнесу

33
delo.ua.png

Delo.ua

Останні новини України та світу онлайн - Головний діловий портал Delo.ua

Головні новини України та світу за день на порталі Delo.ua. Актуальні події та якісна аналітика для малого та середнього бізнесу з фото, відео, коментарями.

35
mind.ua.png

Mind.ua

×èòàéòå àêòóàëüí³ íîâèíè åêîíîì³êè íà ñàéò³ Mind.ua ✓ Ãîëîâí³ íîâèíè ô³íàíñ³â çà ñüîãîäí³ ✓ Îñòàíí³ íîâèíè á³çíåñó ✓ Ñâ³æ³ íîâèíè âàëþòíîãî ðèíêó ✓ Íîâèíè ñòàðòàï³â òà á³çíåñ-³äå¿

36
detector.media.png

Detector.media

Детектор медіа

Детектор медіа — українське інтернет-видання про медіа від команди Наталії Лигачової

37
noimage.png

24tv.ua

Новини 24, останні події, свіжі репортажі, ексклюзиви | Телеканал 24

Читайте онлайн останні новини України і світу на порталі 24 Каналу. ᐈ Найважливіші новини дня, свіжі дані про карантин, загрозу війни, відео, коментарі експертів.

38
apostrophe.ua.png

Apostrophe.ua

Лента новостей Украины – Апостроф

Новости Украины и аналитические материалы от Апострофа

39
bigkiev.com.ua.png

Bigkiev.com.ua

Big Kyiv | ВК — онлайн-медіа про Київ та столичну агломерацію

Великий Київ — новини Києва та Київської області — останні події, щоденні свіжі новини, фото і відео в новинах столиці на Великому Києві.

43
bykvu.com.png

Bykvu.com

Новини України. Останні новини України і світу | #Букви Новини України. Останні новини України і світу | #Букви

Всі новини України та світу. Головні новини дня. Найактуальніші події за день онлайнВсі новини України та світу. Головні новини дня. Найактуальніші події за день онлайн

44
znaj.ua.png

Znaj.ua

Свіжі та актуальні новини України, Києва та світу. Znaj.ua

Знай.юа - свіжі та актуальні новини України, світу, Києва. Новини суспільства, політики, культури, економіки, шоу-бізнесу, технологій і спорту

47
kp.ua.png

Kp.ua

Новини України. Останні новини в Україні сьогодні. Стрічка новин Україна за день | KP.UA - Новини на KP.UA

Новини України за сьогодні останні новини в Україні за день. Читайте реальні новини України. Стрічка новин України на сайті KP.UA

48
noimage.png

Rada.gov.ua

Офіційний портал Верховної Ради України

Важлива тема: Вітання Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з Днем українських миротворців Важлива тема: Олена Кондратюк: Всесвітньо відома українська математикиня Марина Вязовська довела, що жінки можуть досягати неабияких успіхів у науці Важлива тема: Вітання Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з Днем взяття Бастилії 15:31, 13 липня 2022 Відео...

49
finance.ua.png

Finance.ua

Finance.ua | Фінанси в Україні | Курси валют, кредити, депозити, новини України

Фінансовий супермаркет №1 в Україні ▷ Все про гроші і особисті фінанси в Україні та світі, курси валют, кредити, депозити ▷ Головні фінансові новини України.

50
gazeta.ua.png

Gazeta.ua

Останні новини дня України та світу | Новини на Gazeta.ua

Актуальні новини дня України та світу на українському новинному порталі Gazeta.ua. Політика, Економіка, Культура, Спорт та інше

51
obozrevatel.com.png

Obozrevatel.com

Новости - последние новости Украины и мира сегодня - OBOZREVATEL

Самые свежие новости Украины и мира онлайн 🌍OBOZREVATEL ✔️Горячие темы ✔️Главные новости ✔️Статьи и аналитика ✔️Спорт.

52
fakty.ua.png

Fakty.ua

ФАКТИ - Останні новини України та світу онлайн - статті, коментарі та аналітика - «ФАКТИ»

Найсвіжіші новини України та світу, статті, коментарі та аналітика від експертів та редакції газети "Факти"

53
informator.ua.png

Informator.ua

Останні новини від редакції сайту Інформатор: теми дня, фото, відео, події.

Останні новини онлайн ☝️ Найактуальніші та найцікавіші новини ✔️ ФОТО ✔️ ВІДЕО ⏩ Стрічка новин у реальному часі ⏳ Informator.ua: Незалежний всеукраїнський портал новин Інформатор

54
podrobnosti.ua.png

Podrobnosti.ua

Новини дня на сайті podrobnosti.ua

Сайт телевізійної програми новин Подробиці: Новини України та світу, новини спорту і бізнесу. | podrobnosti.ua

55
ubr.ua.png

Ubr.ua

Новости бизнеса. Последние интересные новости дня | ubr.ua

Самые свежие новости из мира бизнеса и финансов, новости политики, эксклюзивная аналитика и рекомендации экспертов. Украинский Бизнес Ресурс

56
ligazakon.net.png

Ligazakon.net

ЛІГА:ЗАКОН | українська продуктова IT-компанія

Компанія ЛІГА:ЗАКОН - провідний розробник інформаційно-аналітичної екосистеми LIGA360 для керівників підприємств, юристів, бухгалтерів, PR-менеджерів та інших фахівців

57
day.kyiv.ua.png

Day.kyiv.ua

Газета «День»

День України У Грузії розробили новий шрифт і присвятили його Україні У Грузії розробили новий шрифт і присвятили його Україні Історична подія Машини поїдуть на передову Місія – йти попереду Політика ООН померла На її місце має прийти принципово інша організація ООН померла Мирні танці чи бойовий гопак? Геноциди проти...

59
minfin.com.ua.png

Minfin.com.ua

Мінфін - все про фінанси: новини, курси валют, банки

Актуальна інформація про фінанси в Україні: курси валют, фінансові новини, все про банки, ставки кредитів і депозитів, фінансова аналітика, котирування акцій, форекс.

60
vesti.ua.png

Vesti.ua

ВЕСТИ - украинский портал новостей - все новости онлайн на Вести юа

Вести Украина – это новостной медиа ресурс. Мы рассказываем обо всех событиях одними из первых и всегда честно - сайт новостей.

61
krymr.com.png

Krymr.com

Крым.Реалии - krymr.com

Крым.Реалии - новости Крыма и мира, крымские фото, видео, репортажи, аналитика

63
inforesist.org.png

Inforesist.org

Самые свежие новости Украины и мира | InfoResist

Последние новости Украины и мира. Самые свежие новости дня. События в Украине и за рубежом на сайте InfoResist

64
fakty.com.ua.png

Fakty.com.ua

Новини України та світу - оперативно на Факти ICTV. Новини світу и України | Факти ICTV

Останні новини України та світу на Фактах ICTV. Новини світу – останні події оперативно на Факти ICTV. Всі новини України сьогодні - стрічка новин України та світу

65
20minut.ua.png

20minut.ua

20 хвилин - Новини Вінниці

Новини Вінниці. Незалежні новини регіону від мультимедійної редакції RIA та 20 хвилин. Новини від читачів, відео, коментарі. Оновлення кожні 20 хвилин

66
facenews.ua.png

Facenews.ua

Новини Сходу України сьогодні. Головні новини дня у світі на FaceNews

Новини України та світу. Оперативно, насправді, без цензури. Інформаційно-новинний портал FaceNews.ua

67
vgorode.ua.png

Vgorode.ua

Мережа міських сайтів vgorode.ua | Останні події та новини сьогодні - Vgorode.ua

Останні новини Вашого міста, афіша і заходи міста, а також найбільший інформаційний довідник на карті Вашого міста. Міський портал - Vgorode - головний сайт Вашого міста!

69
ain.ua.png

Ain.ua

AIN.UA — Інтернет-бізнес в Україні

Популярний український онлайн-журнал про ІТ-бізнес, стартапи, технології та підприємництво

70
prm.ua.png

Prm.ua

Прямий канал: Новини України та Світу онлайн - останні новини

Дізнайся першим про останні новини дня з Прямим каналом ➦ Прямий ефір ➦ Ексклюзивні думки, фото, відео! ➦100% Свіжі новини. Прямий канал сайт ➦ prm.ua

71
noimage.png

Add.ua

Аптека Доброго Дня – Интернет аптека лекарств и медикаментов

Аптека Доброго Дня. Телефон горячей линии ☎ 0(800)500-129. Низкие цены, все в наличии: ✔ онлайн ✔ офлайн ✔ кол-центр ✔ доставка по всей территории Украины |

72
politeka.net.png

Politeka.net

Новости Украины сегодня. Последние новости дня: 15 июля 2022 года (15.07.2022)

Все актуальные ежедневные новости Украины и мира на портале Politeka. Главные новости политики, экономики, финансы за сегодня. Оперативное освещение последних событий и происшествий в Украине и мире на одном портале — Politeka

73
racurs.ua.png

Racurs.ua

Свежие новости и события онлайн, новости права, свежие новости мира и Украины аналитика, интервью - Ракурс

Новости, главные события, свежие новости, статьи, интервью и аналитика. Блоги экспертов и известных людей. Фото и видео репортажи - общественно-правовой портал «Ракурс»

77
newsone.ua.png

Newsone.ua

NEWSONE - главные новости Украины сегодня и всего мира

NewsOne ☝ Свежие новости Украины сегодня. ⚡ Последние новости на Ньюс Ван политики, экономики, общества, спорта и шоу-бизнеса.

Technologies Used by lb.ua

Dns Records of lb.ua

A Record: 172.67.4.191 104.22.62.120 104.22.63.120
AAAA Record: 2606:4700:10::6816:3f78 2606:4700:10::6816:3e78 2606:4700:10::ac43:4bf
CNAME Record:
NS Record: dana.ns.cloudflare.com casey.ns.cloudflare.com
SOA Record: dns.cloudflare.com
MX Record: mail.lb.ua
SRV Record:
TXT Record: v=spf1 include:_spf.mlsend.com +mx -all facebook-domain-verification=93bbzcf57o1kr8kn95y7lvv6n6ruxc google-site-verification=Efk8A1l-zGcKAdY7XlfA4qaTqb2Z3GDfaciFJB9RGLQ
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of lb.ua

% Request from 85.190.254.214
% This is the Ukrainian Whois query server #P.
% The Whois is subject to Terms of use
% See https://hostmaster.ua/services/
%
% IN THE PROCESS OF DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
% THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
% AND THE REGISTRAR IS A BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
% WITH THE SERVICES NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE REGISTRATION AND OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
% FOR INFORMATION ABOUT THE REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME, YOU SHOULD CONTACT THE REGISTRAR.

domain: lb.ua
dom-public: NO
license: 115966
mnt-by: ua.imena
nserver: casey.ns.cloudflare.com
nserver: dana.ns.cloudflare.com
status: ok
created: 2010-01-26 15:31:52+02
modified: 2022-04-04 16:14:19+03
expires: 2023-01-26 15:31:52+02
source: UAEPP

% Registrar:
%
% The following disclaimer was provided by the domain name registrar
% ==========
% Предоставленная информация является неполной и может содержать ошибки,
% связанные с особенностями механизмов кеширования информации,
% несинхронного обновления реестров и т.п., поэтому не является достоверной и
% предоставляется исключительно в ознакомительных целях. В связи с вышеуказанным,
% данная информация не может быть использована в целях разрешения споров, конфликтов,
% определения имущественных и неимущественных прав и т.п.
% Единственным источником первичных данных о доменном имени является регистратор (registrar)
% доменного имени, который может предоставить необходимую информацию по запросу,
% в установленном законом порядке.
%
% The provided information is incomplete and may contain errors related to the specificity
% of information caching mechanisms, asynchronous updating of registries, etc.,
% therefore it is not reliable and is provided for informational purposes only.
% In connection with the above, this information can not be used to resolve disputes,
% conflicts, determine property and non-property rights, etc.
% The only source of primary data about the domain name is the registrar of the domain name,
% which can provide the required information upon request, in accordance with the procedure established by law.
% ==========
registrar: ua.imena
organization: Internet Invest Ltd
organization-loc: ТОВ "Інтернет Інвест"
url: http://www.imena.ua
city: Kyiv
country: UA
abuse-email: [email protected]
abuse-phone: +380442010102
abuse-postal: Ukraine 01033 Kyiv Gaydara str., h 50 B, 2d floor
abuse-postal-loc: Україна 01033 Київ вул. Гайдара, 50 Б, 2 пов
source: UAEPP

% Registrant:
% ===========
person: not published
person-loc: not published
e-mail: not published
address: n/a
address-loc: not published
phone: not published
mnt-by: ua.imena
status: ok
status: linked
created: 2014-04-03 10:08:11+03
source: UAEPP


% Administrative Contacts:
% =======================
person: not published
person-loc: not published
e-mail: not published
address: n/a
address-loc: not published
phone: not published
mnt-by: ua.imena
status: ok
status: linked
created: 2014-04-03 10:08:11+03
source: UAEPP


% Technical Contacts:
% ===================
person: not published
person-loc: not published
e-mail: not published
address: n/a
address-loc: not published
phone: not published
mnt-by: ua.imena
status: ok
status: linked
created: 2014-04-03 10:08:13+03
source: UAEPP% Query time: 2 msec