Sites like

lki.ru
Alternatives

  lki.ru

ËÊÈ | ñàéò æóðíàëà «Ëó÷øèå Êîìïüþòåðíûå Èãðû» - ãëàâíàÿ ñòðàíèöà

'); newwin.document.writeln('

lki.ru.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  


  Response Time:  0.343847


  SSL:  Disable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  


 Links  


  ratio  


Technologies Used by lki.ru

Dns Records of lki.ru

A Record: 5.101.152.40
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: ns8-l2.nic.ru ns4-l2.nic.ru ns3-l2.nic.ru ns8-cloud.nic.ru ns4-cloud.nic.ru
SOA Record: isupoff.igromania.ru
MX Record: aspmx.l.google.com
SRV Record:
TXT Record: v=spf1 mx ip4:88.212.206.182 ip4:88.212.207.106 include:_spf.google.com ~all
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of lki.ru

% By submitting a query to TCI's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% https://www.tcinet.ru/documents/whois.pdf (in Russian)

domain: LKI.RU
nserver: ns3-l2.nic.ru.
nserver: ns4-cloud.nic.ru.
nserver: ns4-l2.nic.ru.
nserver: ns8-cloud.nic.ru.
nserver: ns8-l2.nic.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, UNVERIFIED
person: Private Person
registrar: RU-CENTER-RU
admin-contact: https://www.nic.ru/whois
created: 2003-04-01T20:00:00Z
paid-till: 2023-04-01T21:00:00Z
free-date: 2023-05-03
source: TCI

Last updated on 2022-07-22T18:51:30Z