Sites like

maximum.fm
Alternatives

  maximum.fm

Радіо MAXIMUM

Слухай хорошу музику і дізнавайся про новини першим

maximum.fm.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  en


  Response Time:  0.731569


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  77


 Links  


  ratio  15.466369755554


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  Cloudflare Inc ECC CA-3


Valid From:  2022-05-16 00:00:00


Expiration Date:   2023-05-16 23:59:59


SSL Organization:

Signature 322f13f8edf96201f558d868f5ede859361df1d2


Algorithm: ecdsa-with-SHA256


Found 77 Top Alternative to Maximum.fm

1
lux.fm.png

Lux.fm

Радіо Люкс ФМ - Розважальне радіо №1

Офіційний сайт радіостанції Люкс ФМ. ➥Місце для гарного настрою. Слухай музику, спілкуйся, розважайся. Радіо Lux FM онлайн.

5
pustunchik.ua.png

Pustunchik.ua

Детский сайт «Пустунчик» — сайт для детей, на котором есть игры, мультфильмы и другой интересный детский контент.

Детский портал Пустунчик – это интересно, полезно, познавательно и увлекательно. Ведь здесь Вы и Ваш ребенок найдете развивающие игры, свежие новости, удивительные факты о природе, детский чат, поделки своими руками.

6
kp.ua.png

Kp.ua

Новини України. Останні новини в Україні сьогодні. Стрічка новин Україна за день | KP.UA - Новини на KP.UA

Новини України за сьогодні останні новини в Україні за день. Читайте реальні новини України. Стрічка новин України на сайті KP.UA

7
storinka.org.png

Storinka.org

Welcome !-) Site storinka.org just created. Real content coming soon.

8
noimage.png

Pisni.org.ua

Óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ òà àâòîðñüê³ ï³ñí³. Ñëîâà, òåêñòè, çàïèñè, ñêà÷àòè mp3, ìï3, íîòè òà àêîðäè. Á³îãðàô³¿ âèêîíàâö³â, îáãîâîðåííÿ òâîð÷îñò³, ôîðóì. Êàëåíäàð òà íîâèíè, àíîíñè.

9
onlyart.org.ua.png

Onlyart.org.ua

Вірші про кохання та життя - "OnlyArt"

[two_third][separator headline="h3" title="Українські поети класики"] [one_fifth][teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/47.jpg"] Л.Костенко [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/40.jpg"] О.Гончар [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/33.jpg"] О.Теліга [/teaser] [/one_fifth] [one_fifth][teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/3.jpg"] Т.Шевченко [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/59.jpg"] В.Стус [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/25.jpg"] М.Рильський [/teaser] [/one_fifth] [one_fifth][teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/12.jpg"] Л.Українка [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/26.jpg"] Є.Маланюк [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/11.jpg"] С.Руданський [/teaser] [/one_fifth] [one_fifth][teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/10.jpg"] І.Франко [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/20.jpg"] О.Олесь [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/34.jpg"] О.Ольжич

10
subject.com.ua.png

Subject.com.ua

Всі предмети - Великий довідник школяра

Всі предмети - шкільна програма - шкільний предмет вичення в школі

11
novy.tv.png

Novy.tv

Новий канал - дивіться онлайн всі шоу| Офіційний сайт Нового каналу

Новий канал дивитися онлайн . Шоу та телепроекти Нового Каналу | Офіційний сайт

12
noimage.png

24tv.ua

Новини 24, останні події, свіжі репортажі, ексклюзиви | Телеканал 24

Читайте онлайн останні новини України і світу на порталі 24 Каналу. ᐈ Найважливіші новини дня, свіжі дані про карантин, загрозу війни, відео, коментарі експертів.

13
tv.ua.png

Tv.ua

Лучшие шоу: смотреть онлайн на TV.UA. ТВ-шоу, гороскоп, новости шоу-бизнеса, фильмы, сериалы, на TV.UA

Самые популярные ТВ-шоу смотреть онлайн. Все украинские телешоу на одном сайте. Телепрограмма онлайн на сегодня, завтра и следующую неделю для всех каналов Украины и мира. Шоу, сериалы, фильмы смотреть бесплатно на TV.UA, а также главные новости шоу бизнеса.

14
pravda.com.ua.png

Pravda.com.ua

Óêðà¿íñüêà ïðàâäà - íîâèíè ïðî Óêðà¿íó

15
urokok.com.ua.png

Urokok.com.ua

Ñöåíà𳿿 øê³ëüíèõ ñâÿò, îôîðìëåííÿ êëàñ³â ÍÓØ. Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ â÷èòåë³â. Äîïîìîãà â÷èòåëþ çàâæäè

16
dovidka.biz.ua.png

Dovidka.biz.ua

Dovidka.biz.ua - Довідник цікавих фактів та корисних знань

Відповіді з літератури для 1-11 класів, для ЗНО, ВНЗ. Ви можете читати твори повністю чи скорочено (переказ), слухати аудіокнигу, підготувати аналіз (паспорт), згадати хто головні герої та цитатна характеристика. Біографія, хронологічна таблиця та цікаві факти з життя письменників

17
beztabu.net.png

Beztabu.net

Последние новости Украины и мира за сегодня - Без Табу

Главные оперативные новости в Украине и мире на портале Без Табу - Видео-новости Украины, мира, политики, экономики, технологий и шоу-бизнеса

18
noimage.png

1plus1.video

1+1 video: Популярні серіали, шоу та ТВ онлайн

Дивіться на 1+1 video онлайн 1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, Бігуді, УНІАН ТБ, а також популярні серіали, фільми, передачі, мультфільми. 1+1 video – тут весь архів ваших улюблених відео.

19
pidruchniki.com.png

Pidruchniki.com

Àãðîïðîìèñëîâ³ñòü Àãðîõ³ì³ÿ / Åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâ àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó / ²íòåíñèâí³ òåõíîëî㳿 â àêâàêóëüòóð³ / ˳ñîïèëÿëüí³ ðàìè / Îö³íêà ³ ïðîãíîç ÿêîñò³ çåìåëü / Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ âèðîáíèöòâà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ / Ðîñëèííèöòâî / Ñèñòåìè ñó÷àñíèõ ³íòåíñèâíèõ òåõíîëîã³é ó ðîñëèííèöòâ³ / Ñèñòåìè óòðèìàííÿ òâàðèí Áàíê³âñüêà ñïðàâà Áàíê³âñüêà ñèñòåìà / Áàíê³âñüêå êðåäèòóâàííÿ / Áàíê³âñüêèé ìàðêåòèíã...

20
zno.if.ua.png

Zno.if.ua

Українська мова та література – підготовка до ЗНО і не тільки

Програма ЗНО-2020 з української мови та літератури Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури час від часу зазнає певних змін. Можуть, наприклад, додати чи виключити кілька творів чи літературних понять. Цього разу зміни є суттєвими. Із оновленою програмою радимо ознайомитися кожному абітурієнтові, адже багатьох творів тепер не треба...

21
ukrclassic.com.ua.png

Ukrclassic.com.ua

Бібліотека Української Літератури – UkrClassic.com.ua

Читати повні твори онлайн, завантажити, скачати у форматах docx, pdf, fb2, djvu, читати скорочені твори, перекази, аналіз, характеристика творів, шкільні твори та реферати, біографії авторів, матеріали для підготовки до ЗНО

23
ukrlib.com.ua.png

Ukrlib.com.ua

Íàéá³ëüøà îíëàéí á³áë³îòåêà óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, à òàêîæ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Ìîæëèâ³ñòü ÷èòàòè ïîâí³ òà ñêîðî÷åí³ òâîðè óêðà¿íñüêèõ òà ñâ³òîâèõ ïèñüìåííèê³â, åíöèêëîïåä³ÿ, íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè äëÿ øêîëè, ÇÍÎ òà ÂÍÇ.

24
depo.ua.png

Depo.ua

Всі новини України та регіонів. Останні світові новини на Depo.ua

Актуальні новини України та світу. Останні події в політиці, економіці, спорті, шоу бізнесі. Головні події дня та всі новини Україні та регіонів

26
1plus1.ua.png

1plus1.ua

Офіційний сайт каналу 1+1

ТВ шоу, фільми і серіали 1+1 медіа. Цікаві новини зі світу шоу бізнеса. Телепрограма на весь тиждень. Слідкуйте за останніми новинками на сайті.

28
tvoemisto.tv.png

Tvoemisto.tv

Твоє Місто - твоє телебачення

Твоє Місто - твоє телебачення, міський портал, новини Львова та інтернет-телебачення Львова, відпочинок у Львові, події у Львові, куди піти у Львові на вихідні емщуьшіещ, ndj' vscnj, емщуьшыещюем, емщуьшіещюем

30
ranok.com.ua.png

Ranok.com.ua

Видавництво Ранок - це якісні книжки для всебічного розвитку дітей та дорослих

Книжковий інтернет-магазин Ранок – 20 000 книжок для дітей та дорослих. Світові бестселери 2022 зарубіжних авторів. Дитячі книги, казки, енциклопедії. Доставка по Україні та всьому світу.

31
20minut.ua.png

20minut.ua

20 хвилин - Новини Вінниці

Новини Вінниці. Незалежні новини регіону від мультимедійної редакції RIA та 20 хвилин. Новини від читачів, відео, коментарі. Оновлення кожні 20 хвилин

32
noimage.png

Rada.gov.ua

Офіційний портал Верховної Ради України

Важлива тема: Вітання Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з Днем українських миротворців Важлива тема: Олена Кондратюк: Всесвітньо відома українська математикиня Марина Вязовська довела, що жінки можуть досягати неабияких успіхів у науці Важлива тема: Вітання Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з Днем взяття Бастилії 15:31, 13 липня 2022 Відео...

33
8next.com.png

8next.com

Допомога учням

Допомога учням — це веб-сайт, який допоможе учням у навчанні. Завдання 8Next.com — зібрати інформацію, яка допоможе учням не тільки списати ГДЗ, але при бажанні зрозуміти розв'язок. Подані учнівські твори, написані учнями відповідного віку з їхнім сприйняттям та баченням світу. Також є загадки, вірші та інше.

34
urok-ua.com.png

Urok-ua.com

Освітній портал - Урок UA

Останні публікації Формування гендерної свідомості на уроках зарубіжної літератури Формування гендерної свідомості на уроках зарубіжної літератури Автор: учитель російської мови та зарубіжної літератури Качурець Тетяна Василівна Актуальність Вступаючи і просуваючись у ХХІ століття світова спільнота своїм головним завданням розглядає […] Зарубіжна література / Освіта в цілому 3 коментарі Конспект уроку...

35
svitppt.com.ua.png

Svitppt.com.ua

Презентації українською мовою

Створення он-лайн презентації з ваших PowerPoint файлів.

36
noimage.png

Ukr.media

Цікаві новини — UkrMedia

Це місце, де ми розповідаємо оригінальні новини з усього світу. Ми намагаємося знайти їх для вас 24/7. Кожен день ми публікуємо щось цікаве.

37
moviestape.net.png

Moviestape.net

ʳíî îíëàéí - ô³ëüìè, ñåð³àëè, ìóëüòô³ëüìè, â ãàðí³é ÿêîñò³, áåç ðåºñòðàö³¿, óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Äèâèòèñÿ îíëàéí ê³íî ç ðîäèíîþ òà äðóçÿìè ó áóäü-ÿêèé ÷àñ!

38
politeka.net.png

Politeka.net

Новости Украины сегодня. Последние новости дня: 15 июля 2022 года (15.07.2022)

Все актуальные ежедневные новости Украины и мира на портале Politeka. Главные новости политики, экономики, финансы за сегодня. Оперативное освещение последних событий и происшествий в Украине и мире на одном портале — Politeka

39
kubg.edu.ua.png

Kubg.edu.ua

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Київський університет імені Бориса Грінченка (Університет Грінченка) пропонує відмінне поєднання багаторічних освітніх традицій і сучасного інноваційного підходу у підготовці конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами.

40
espreso.tv.png

Espreso.tv

Український погляд на світ: новини, відео, репортажі, ексклюзиви ᐈ Еспресо

Читайте онлайн останні новини України і світу на сайті телеканалу Еспресо. ᐈ Найважливіші новини дня, свіжа інформація про війну з Росією, події на фронті. Новини політики та економіки. Відео, аналітика, коментарі експертів.

41
vsviti.com.ua.png

Vsviti.com.ua

ВСВІТІ - все, що тебе вражає - ВСВІТІ

Нові публікації Традиційні українські прикраси: колись забуте знову модне 15.07.2022 Сучасна жінка не може уявити своє життя без прикрас. Це й не дивно, адже вони вже є повсякденною річчю, що увійшла в звичку. В давнину, як і сьогодні, жінки одягали найрізноманітніші... Українська земля поглинає рештки рашистської бронетехніки – приголомшливі фото...

43
4book.org.png

4book.org

Підручники (учебники скачать) и ГДЗ, відповіді онлайн, решебники, ответы, ДПА | 4book.org

Шкільни підручники (учебники) для Украины ❤, полные ГДЗ (ответы, решебники, ввідповіді) к підручникам та робочим зошитам ❤. Скачать или смотреть бесплатно на телефоне, планшет онлайн.

44
radiotrek.rv.ua.png

Radiotrek.rv.ua

Новини: Рівне, Україна, Світ — Радіо ТРЕК

Новини, аналітика, основні події в Україні та світі, новини Рівненщини, новини Рівненської області

46
naurok.com.ua.png

Naurok.com.ua

Освітній проект «На Урок» для вчителів

Український освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок» ✅ Бібліотека авторських матеріалів. Освітній журнал з цікавими та корисними статтями. Безкоштовна реєстрація і завантаження матеріалів.

47
tochka.net.png

Tochka.net

tochka.net: мода и красота, здоровье, шоу-бизнес, отношения, гороскопы, рецепты

Женский портал tochka.net: шоу-бизнес, мода, fashion, стиль, красота, ТВ шоу, гороскопы, отдых, путешествия, афиша мероприятий. Лайфхаки и полезные советы для женщин: мужчины, секс, любовь, здоровье, дети, дом

48
tsn.ua.png

Tsn.ua

Новини України і світу сьогодні • Головні і останні новини дня на ТСН

Всі новини за останню добу. Найактуальніші новини 1+1 онлайн, політики, економіки, стилю та спорту на TSN.ua

49
ukrinform.ua.png

Ukrinform.ua

Укрінформ - актуальні новини України та світу

Новини України та світу. Укрінформ – останні новини, новини дня, новини політики, новини економіки, соціальні новини, новини культури, новини спорту, міжнародні новини – цілодобово українською, російською, англійською, німецькою, французькою, китайською, японською, іспанською та польською мовами.

50
radiosvoboda.org.png

Radiosvoboda.org

Радіо Свобода Україна – новини, ексклюзиви і перевірені факти

Сайт новин України та світу, відео, репортажів та аналітики.

52
znaj.ua.png

Znaj.ua

Свіжі та актуальні новини України, Києва та світу. Znaj.ua

Знай.юа - свіжі та актуальні новини України, світу, Києва. Новини суспільства, політики, культури, економіки, шоу-бізнесу, технологій і спорту

53
schoollife.org.ua.png

Schoollife.org.ua

Шкільне життя

освіта, навчання, виховання

54
nus.org.ua.png

Nus.org.ua

Нова українська школа

Веб-ресурс НУШ

55
glavcom.ua.png

Glavcom.ua

Новини України і світу. Останні новини 2022 року сьогодні онлайн - Главком

Всі новини України і світу. Свіжі новини політики, економіки, спорту та шоу-бізнесу. Останні новини 2022 року за сьогодні онлайн. Найголовніші події дня.

56
gazeta.ua.png

Gazeta.ua

Останні новини дня України та світу | Новини на Gazeta.ua

Актуальні новини дня України та світу на українському новинному порталі Gazeta.ua. Політика, Економіка, Культура, Спорт та інше

58
obozrevatel.com.png

Obozrevatel.com

Новости - последние новости Украины и мира сегодня - OBOZREVATEL

Самые свежие новости Украины и мира онлайн 🌍OBOZREVATEL ✔️Горячие темы ✔️Главные новости ✔️Статьи и аналитика ✔️Спорт.

59
rbc.ua.png

Rbc.ua

Новости - Последние новости Украины сегодня | РБК-Украина

Последние новости Украины и мира, политические и аналитические статьи, курсы валют, индексы и котировки, интервью, мнения, бизнес новости и обзоры международных и украинского рынков.

62
stb.ua.png

Stb.ua

Телеканал СТБ. Дивитись онлайн відео шоу СТБ

Телеканал СТБ. Всі відео програм і шоу СТБ - дивитись онлайн. Найцікавіше на сайті stb.ua | Офіційний сайт телеканалу СТБ

64
mon.gov.ua.png

Mon.gov.ua

Головна | Міністерство освіти і науки України

in English Людям з порушенням зору A- A+ Всеукраїнський розклад Освіта Дошкільна освіта Позашкільна освіта Інклюзивне навчання Повна загальна середня освіта Професійно-технічна освіта Фахова передвища освіта Вища освіта та освіта дорослих Жителям Донбасу та Криму Цифрова трансформація освіти і науки Національна рамка кваліфікацій Національна комісія зі стандартів державної мови Дистанційні...

65
032.ua.png

032.ua

Сайт Львова 032.ua - головні новини і події міста

Львів - сайт міста та області. Новини, Довідник підприємств, Афіша, Фотозвіти, Оголошення, Карта, Маршрути транспорту - це та інша корисна інформація на 032.ua

66
erudyt.net.png

Erudyt.net

Ерудит.нет

Конспекти уроків, сценарії виховних заходів, підготовка до ДПА та ЗНО 2022

68
noimage.png

Osvitoria.media

«Освіторія» - онлайн-медіа про освіту та виховання дітей в Україні

«Освіторія» - все, що потрібно знати про виховання дітей і освіту в Україні та за кордоном. Кращі кейси та методики для викладачів а також інформація для вступу до вузу!

69
slovnyk.ua.png

Slovnyk.ua

СЛОВНИК - тлумачний словник української мови, орфографічний словник онлайн

СЛОВНИК.ua містить тлумачний словник української мови із понад 130 000 тлумаченнями, 260 000 слів у орфографічному словнику, 2600 імен та по-батькові у сервісі звертань, сервіс офіційної транслітерації та новий правопис 2019.

70
nv.ua.png

Nv.ua

Новини України та Світу. Головні і останні новини - НВ (Новое Время )

Останні новини України та світу онлайн. Свіжі українські та світові новини політики, бізнесу, фінансів, технологій, стилю, спорту і важливих подій.

71
fakty.com.ua.png

Fakty.com.ua

Новини України та світу - оперативно на Факти ICTV. Новини світу и України | Факти ICTV

Останні новини України та світу на Фактах ICTV. Новини світу – останні події оперативно на Факти ICTV. Всі новини України сьогодні - стрічка новин України та світу

72
osvita.ua.png

Osvita.ua

Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UA

"Освіта.ua": новини освіти, іноземні мови, незалежне тестування, середня освіта, вища освіта, бізнес-освіта, освіта за кордоном, поради батькам та вчителям, освітній портал

73
osnova.com.ua.png

Osnova.com.ua

Видавнича група «Основа»

Видавництво «Основа» ✅ Посібники для вчителів ✅ Конспекти уроків НУШ ✅ Зошити для учнів ✅ Наочність, плакати ✅ Книги для батьків та дітей

Technologies Used by maximum.fm

Dns Records of maximum.fm

A Record: 172.67.69.9 104.26.0.150 104.26.1.150
AAAA Record: 2606:4700:20::ac43:4509 2606:4700:20::681a:196 2606:4700:20::681a:96
CNAME Record:
NS Record: woz.ns.cloudflare.com isla.ns.cloudflare.com
SOA Record: dns.cloudflare.com
MX Record: miracle2.radiolux.com
SRV Record:
TXT Record: google-site-verification=Ri6PLHz7053FLim0rM3tN2HCaXOABKjj8tmnnQgg2TU v=spf1 mx ip4:194.44.175.60 ip4:91.220.161.10 -all yandex-verification: 93e7bc92e25a9f71
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of maximum.fm

Domain Name: MAXIMUM.FM
Registry Domain ID: D42708361-CNIC
Registrar WHOIS Server: whois.instra.net
Registrar URL:
Updated Date: 2021-12-24T01:58:32.0Z
Creation Date: 2017-01-17T13:36:18.0Z
Registry Expiry Date: 2023-01-17T23:59:59.0Z
Registrar: Instra Corporation Pty Ltd
Registrar IANA ID: 1376
Domain Status: ok https://icann.org/epp#ok
Registrant Email: https://whois.nic.fm/contact/maximum.fm/registrant
Admin Email: https://whois.nic.fm/contact/maximum.fm/admin
Tech Email: https://whois.nic.fm/contact/maximum.fm/tech
Name Server: ISLA.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: WOZ.NS.CLOUDFLARE.COM
DNSSEC: unsigned
Billing Email: https://whois.nic.fm/contact/maximum.fm/billing
Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
Registrar Abuse Contact Phone:
URL of the ICANN Whois Inaccuracy Complaint Form: https://www.icann.org/wicf/
>>> Last update of WHOIS database: 2022-07-22T09:02:43.0Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

>>> IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE DEPLOYMENT OF RDAP: please visit
https://www.centralnic.com/support/rdap <<<

The Whois and RDAP services are provided by CentralNic, and contain
information pertaining to Internet domain names registered by our
our customers. By using this service you are agreeing (1) not to use any
information presented here for any purpose other than determining
ownership of domain names, (2) not to store or reproduce this data in
any way, (3) not to use any high-volume, automated, electronic processes
to obtain data from this service. Abuse of this service is monitored and
actions in contravention of these terms will result in being permanently
blacklisted. All data is (c) CentralNic Ltd (https://www.centralnic.com)

Access to the Whois and RDAP services is rate limited. For more
information, visit https://registrar-console.centralnic.com/pub/whois_guidance.