Sites like

mirage.ru
Alternatives

  mirage.ru

Мираж Синема - новинки кино, билет в кино. Сеть кинотеатров в

Сеть кинотеатров Мираж Синема — 23 современных кинотеатров, 174 комфортабельных кинозалов, оснащенных по последнему слову техники, и более 10.000 посадочных мест!

noimage.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  ru-RU


  Response Time:  0.354073


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  10


 Links  


  ratio  25.926733950524


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA


Valid From:  2021-07-29 00:00:00


Expiration Date:   2022-08-22 23:59:59


SSL Organization:

Signature 6787be5ba2f44701806052c0deed5f290254a632


Algorithm: RSA-SHA256


Found 76 Top Alternative to Mirage.ru

1
noimage.png

Kinomonitor.ru

Сеть кинотеатров «Монитор». Расписание сеансов, репертуар, афиша, билеты

2
noimage.png

Kinomax.ru

Сеть кинотеатров КИНОМАКС

КИНОМАКС: Сеть кинотеатров в Москве и других городах России. Новинки и новости кино. Скидки и акции на кино. Бронирование билетов в кино. Расписание сеансов в кино. Цены на билеты в кино.

3
noimage.png

Zvezda-kino.ru

Кинотеатр «Звезда» (Тверь)

Кинотеатр «Звезда» (Тверь)

6
noimage.png

Silverscreen.by

Сеть кинотеатров Silver Screen — кино в Минске

Сеть кинотеатров Silver Screen в Минске. Расписание фильмов, акции и скидки, продажа билетов онлайн. Кино в формате Dolby Atmos. Бесплатная парковка, климат контроль, бесплатный Wi-Fi

8
noimage.png

Mori-cinema.ru

Сеть кинотеатров Mori Cinema

Сеть кинотеатров MORI CINEMA

11
noimage.png

Ambarcinema.ru

Àôèøà, ðàñïèñàíèå, ïîêóïêà áèëåòîâ îíëàéí íà ñàéòå êèíîòåàòðà Àìáàð (ã. Ñàìàðà).

12
noimage.png

Atrium-omsk.ru

Кинотеатр «Атриум-Кино» Омск. Расписание сеансов, репертуар, афиша, билеты

13
kinopik.info.png

Kinopik.info

Кинотеатр «ПИК» Санкт-Петербург. Расписание сеансов, репертуар, афиша, билеты

14
noimage.png

Kinometro.ru

Кинопрокат в России онлайн

Бюллетень Кинопрокатчика - ваш главный источник бизнес-информации о кино

15
noimage.png

Kino-mir.ru

Сеть «Киномир» - Главная

Сеть кинотеатров «Киномир» в Сибирском федеральном округе. Расписание сеансов. Бронирование и покупка билетов. IMAX, D-BOX. Кинотеатры: г. Барнаул: Киномир IMAX Арена, МИР, Европа-Киномир, Огни. г. Бийск, Киномир в ТЦ Воскресенье, г. Новосибирск, Киномир в ТРЦ Эдем

17
kino.kz.png

Kino.kz

Киноафиша Казахстана - Kino.kz

Kino.kz - Киноафиша Казахстана

18
noimage.png

Vpobede.ru

Центр культуры и отдыха «Победа»

Идёт загрузка, пожалуйста, подождите..

19
noimage.png

Vavilon-kino.ru

Ñåé÷àñ â êèíî Ñêîðî íà ýêðàíàõ ÌÓËÜÒ â êèíî. Âûïóñê ¹144. À ìû òóò ìóëüòèêàìè áàëóåìñÿ (2D, 0+) ÌÓËÜÒ â êèíî. Âûïóñê ¹144. À ìû òóò ìóëüòèêàìè áàëóåìñÿ (2D, 0+) Ñòðàíà Ðîññèÿ Æàíð ìóëüòôèëüì Äëèòåëüíîñòü 0 ÷ 47 ìèí Àêòåðû Ðåéòèíã Ñåàíñû çàâòðà 14:45 Êóïèòü áèëåò Âðåìÿ ïàòðèîòîâ (2D, 12+) Âðåìÿ ïàòðèîòîâ (2D, 12+)...

20
noimage.png

Goodwincinema.ru

Ñåé÷àñ â êèíî Ñêîðî íà ýêðàíàõ Ðàííÿÿ ïðîäàæà Âîçâðàò áèëåòîâ Çàãðóçêà... ÌÓËÜÒ â êèíî. Âûïóñê ¹144. À ìû òóò ìóëüòèêàìè áàëóåìñÿ (2D, 0+) ÌÓËÜÒ â êèíî. Âûïóñê ¹144. À ìû òóò ìóëüòèêàìè áàëóåìñÿ (2D, 0+) Ñòðàíà Ðîññèÿ Æàíð ìóëüòôèëüì Äëèòåëüíîñòü 0 ÷ 47 ìèí Àêòåðû Îöåíêà çðèòåëåé Ñåàíñû çàâòðà 10:15 Êóïèòü áèëåò...

21
noimage.png

Kamkino.ru

Кинотеатр «Лимонад» Петропавловск-Камчатский. Расписание сеансов, репертуар, афиша, билеты

22
bycard.by.png

Bycard.by

Афиша мероприятий Минска. Акции, скидки, промокоды

Купить билет на концерт, в кино, театр, цирк, на тренинг, квиз. Расписание сеансов, цены, даты. Акции. Скидки. Промокоды

23
noimage.png

Kinospartak.ru

Афиша кино и театр в кино на сегодня | Кинотеатр Спартак

Кинотеатр Спартак - один из старейших кинотеатров Воронежа. Афиша кинофильмов и прямые трансляции лучших театральных спектаклей.

24
noimage.png

Kinobusiness.com

Кинопортал Кинобизнес сегодня – все о кино: сеансы, премьеры, новости, кинопрокат

Все о кино, расписание сеансов, база данных фильмов, кассовые сборы, интервью и многое другое.

27
noimage.png

Kinohod.ru

Купить билеты в кино | Сервис по покупке билетов в кино | Киноход - Москва

Купить билеты в кино, в городе Москва, без наценки и очередей стало просто! Онлайн покупка на нашем сайте или через бесплатное приложение для iPhone и Android

28
noimage.png

Barguzin.net

ÌÌåìîðàíäóì Êóïèòü áèëåò Íå çâåçäè! (2D, 16+) Íå çâåçäè! (2D, 16+) Ñòðàíà Ôðàíöèÿ Æàíð êîìåäèÿ Âðåìÿ 1 ÷ 35 ìèí Àêòåðû Òàðåê Áóäàëè, Àðòó, Ëóèç Êîëäåôè, Ïîëèí Êëåìàí, Ôèëèïï Âèå, Êàðèì Áåëõàäðà, Ôëîðàíñ Ìþëëåð, Áåðòðàí Þñêëà, Êàòðèí Îñìàëåí, Îëåã Êóï÷èê Ñåàíñû ñåãîäíÿ 15:05 20:45 Êóïèòü áèëåò ÌÌåìîðàíäóì Ïóøêèíñêàÿ êàðòà Êóïèòü áèëåò Íàõèìîâöû...

29
noimage.png

Rodinakino.ru

Киноцентр Родина

Сегодня, 22 июня 13:50 Американская «мечта» Купить Билет 200 Р Большой зал Никки со своей пятилетней дочкой живет в заброшенном туннеле нью-йоркского метро. По приказу властей мать и дочь покидают свой подземный дом. Что ждет их на поверхности? 18+ США / 2020 / драма 85 мин. подробнее о фильме 14:00...

30
noimage.png

Cinema5.ru

Кинотеатр Cinema5.ru

Сеть кинотеатров Cinema5 в России

31
noimage.png

Kinokadr.ru

Æóðíàë Êèíîêàäð: Èíòåðåñíî è ïîçíàâàòåëüíî î ñîâðåìåííîì êèíåìàòîãðàôå. Ôèëüìû, íîâîñòè êèíî, ðåöåíçèè, ïðåìüåðû, àíîíñû, îáçîðû. Àôèøà êèíîòåàòðîâ. Òðåéëåðû è êàäðû âûõîäÿùèõ íà ýêðàíû ôèëüìîâ

32
noimage.png

Cinemaciti.ua

Зараз у кіно, Афіша – Кінотеатр Сінема Сіті | Київ, Одеса

Мережа кінотеатрів Сінема Сіті. Програма Лояльності Cinema Cashback. Повертаємо 3% від вартості квитка. Сінема Сіті Київ, ТРЦ Ocean Plaza

33
noimage.png

Surkino.ru

Víóê 0 0 22 èþíÿ, ñð 19.30 Ñèíåìà Ïàðê (çàë 4) 20.40 Êàðî Ôèëüì (çàë 7) ïðèêëþ÷åíèÿ / äðàìà / âîåííûé / èñòîðèÿ 1 ÷àñ 19 ìèíóò Ðîññèÿ Âîçðàñò: 12+ Ðåæèññ¸ð: Òèìóð Ãàðàôóòäèíîâ Àêò¸ðû: Òèìóð Ãàðàôóòäèíîâ, Þðèé Íàçàðîâ, Àíãåëèíà Âîâê, Àëåêñàíäð Çàëäîñòàíîâ, Ðîìà Æèãàí… Ïðåìüåðà: 22 èþíÿ (ñåãîäíÿ) êèíîïîèñê Þðà...

34
spoilertime.ru.png

Spoilertime.ru

Краткое содержание

Спойлертайм. Спойлеры фильмов, сюжеты, пересказы, краткие содержания. Читать онлайн о чем фильмы

35
kinoafisha.info.png

Kinoafisha.info

Киноафиша – все о кино и кинотеатрах, афиша кинотеатров России

City Stars Звездный ул. Молодежная, 2/1, ТРЦ «Звездный» Coperto-Cinema Чкаловская Курская Курская DREAM шоссе Энтузиастов, вл. 11, стр. 4 Drive-In кинотеатр под открытым небом Дмитровская Foster Cinema Фрунзенская Friends Hall NewTone Арбатская Александровский Сад Боровицкая Loft Cinema Тургеневская Чистые Пруды Кузнецкий Мост Magic Cinema Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5...

36
parkcinema.az.png

Parkcinema.az

Cədvəl | Park Cinema

Seans 10:00 (3D) 10:00 (3D) 10:00 (3D) 10:00 (3D) 10:00 (3D) 10:00 (3D) 10:00 (3D) 10:00 (3D) 10:00 (3D) 10:05 (3D) 10:05 (3D) 10:05 (3D) 10:10 (2D) 10:10 (2D) 10:10 (2D) 10:10 (2D) 10:10 (2D) 10:10 (2D) 10:10 (2D) 10:10 (2D) 10:10 (2D) 10:20 (3D) 10:20 (3D) 10:20 (3D) 10:30...

37
noimage.png

Multiplex.ua

Зараз у кіно, Афіша - Кінотеатр Multiplex | Київ, Харків, Дніпро, Херсон і вся Україна

Зараз у кіно ★★★ MULTIPLEX ★★★- найбільша мережа кінотеатрів в Україні! ✔ Комфортні зали ✔ Вигідні ціни

38
noimage.png

Megacritic.ru

Мегакритик. Новинки фильмов, отзывы и обзоры. Зарубежное и наше кино, уже вышедшее

Новинки фильмов русских и зарубежных, отзывы, рецензии и обзоры недавно вышедших в прокат в нашем ТОП списке! Вы легко найдете новое кино для просмотра опираясь на рейтинг лучших фильмов по мнению критиков и зрителей

39
noimage.png

Ticketon.kz

Афиша Казахстана: анонсы событий, главные мероприятия и события страны | Ticketon

Система онлайн-покупки билетов «Тикетон» — удобный способ не пропустить долгожданную премьеру, а для организаторов — возможность с легкостью запустить онлайн-продажу билетов.

40
noimage.png

Proficinema.ru

Êèíîáèçíåñ â Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Ïîñëåäíèå íîâîñòè êèíî, èíòåðâüþ. Ôèëüìû - èíôîðìàöèÿ î êàðòèíàõ, ñòàòüè, êàäðû èç ôèëüìîâ, ðîëèêè.

41
avrora.spb.ru.png

Avrora.spb.ru

Кинотеатр «Аврора» Санкт-Петербург. Расписание сеансов, репертуар, афиша, билеты

44
kino-polis.ru.png

Kino-polis.ru

Ïîêóïêà áèëåòîâ ÷åðåç Internet. Ðàñïèñàíèå ñåàíñîâ. Êèíîàôèøà. Àôèøà áóäóùèõ ïðåìüåð. Îïèñàíèå ôèëüìîâ, òðåéëåðû â HD êà÷åñòâå. Àðõèâ ïðîøåäøèõ ôèëüìîâ.

47
cinamonkino.com.png

Cinamonkino.com

Cinamon | Book Movie Tickets Online

Cinamon | Book Movie Tickets Online

51
afisha.uz.png

Afisha.uz

Afisha.uz - Афиша Ташкента

Афиша Ташкента: кино, театры, концерты, вечеринки, выставки. Справочный каталог заведений, отзывы, комментарии, обзоры фильмов, спектаклей, заведений, новости и анонсы ближайших событий.

Technologies Used by mirage.ru

 • Nginx
 • Dns Records of mirage.ru

  A Record: 77.222.61.241
  AAAA Record:
  CNAME Record:
  NS Record: ns1.spaceweb.ru ns4.spaceweb.pro ns3.spaceweb.pro ns2.spaceweb.ru
  SOA Record: dns1.sweb.ru
  MX Record: mail.cinema.mirage.ru
  SRV Record:
  TXT Record: v=spf1 +mx +mx:cinema.mirage.ru -all google-site-verification=9BsJirkdp_A9gHWLoGMkJ_88Qg3bnYi9awDJakJyliE
  DNSKEY Record:
  CAA Record:

  Whois Detail of mirage.ru

  % By submitting a query to TCI's Whois Service
  % you agree to abide by the following terms of use:
  % https://www.tcinet.ru/documents/whois.pdf (in Russian)

  domain: MIRAGE.RU
  nserver: ns1.spaceweb.ru.
  nserver: ns2.spaceweb.ru.
  state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
  org: Mirage Cinema
  registrar: R01-RU
  admin-contact: https://partner.r01.ru/contact_admin.khtml
  created: 2001-07-16T20:00:00Z
  paid-till: 2023-07-17T21:00:00Z
  free-date: 2023-08-18
  source: TCI

  Last updated on 2022-06-21T01:51:30Z