Sites like

nix.ru
Alternatives

  nix.ru

ÍÈÊÑ - Ìîñêâà. Êîìïüþòåðíûé ìàãàçèí. Êîìïüþòåðû îïòîì. Äåñÿòêè ìàãàçèíîâ â ãîðîäàõ Ðîññèè.

nix.ru.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  


  Response Time:  0.32801


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  


 Links  


  ratio  


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  RapidSSL TLS DV RSA Mixed SHA256 2020 CA-1


Valid From:  2021-10-28 00:00:00


Expiration Date:   2022-11-18 23:59:59


SSL Organization:

Signature 8f400af218170c392ab750918054daf8d2621ac1


Algorithm: RSA-SHA256


Technologies Used by nix.ru

Dns Records of nix.ru

A Record: 91.233.230.52
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: ns4.nix.ru ns2.nix.ru ns3.nix.ru
SOA Record: postmaster.nix.ru
MX Record: mailgw.nix.ru mailgw2.nix.ru mail.nix.ru
SRV Record:
TXT Record: IT dep. +7(495)974-3333 v=spf1 mx a ip4:91.233.230.4 ip4:91.233.230.8 ip4:91.233.230.50 -all
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of nix.ru

% By submitting a query to TCI's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% https://www.tcinet.ru/documents/whois.pdf (in Russian)

domain: NIX.RU
nserver: ns2.nix.ru. 195.128.95.130
nserver: ns3.nix.ru. 91.233.230.7
nserver: ns4.nix.ru. 91.233.230.47
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
org: NIX LTD
registrar: RU-CENTER-RU
admin-contact: https://www.nic.ru/whois
created: 1996-10-27T16:17:54Z
paid-till: 2022-10-31T21:00:00Z
free-date: 2022-12-02
source: TCI

Last updated on 2022-07-14T20:46:30Z