Sites like

notebook-center.ru
Alternatives

  notebook-center.ru

ïîðòàë î íîóòáóêàõ, îáçîðû, íîâîñòè, êàòàëîã íîóòáóêîâ

noimage.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  


  Response Time:  0.425409


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  


 Links  


  ratio  


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  GlobalSign GCC R3 DV TLS CA 2020


Valid From:  2022-02-04 21:14:57


Expiration Date:   2023-03-08 21:14:57


SSL Organization:

Signature bc1f2e033dd84bc21548e489b016c14ce33b2011


Algorithm: RSA-SHA256


Technologies Used by notebook-center.ru

 • PHP
 • Google Sign-in
 • Debian
 • Nginx
 • Yandex.Metrika
 • Liveinternet
 • Google AdSense
 • jQuery
 • Google Analytics
 • ADFOX
 • Dns Records of notebook-center.ru

  A Record: 178.218.209.117
  AAAA Record:
  CNAME Record:
  NS Record: ns2.sc-mm.com ns1.sc-mm.com
  SOA Record: root.sr.sc-mm.com
  MX Record: emx.mail.ru emx.mail.ru
  SRV Record:
  TXT Record: v=spf1 ip4:178.218.209.117 ip4:178.218.211.182 a mx include:_spf.mail.ru ~all v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQCUw30yaPjxx1jyyZS6+ubUR0Mew8Z4Nvb6QTNafrarCihUm4O3g8WKe5ft88qA /QDqBXZrT6Z8LDNjY07lur8WDbgfwKdKhMajRdRT0TwR/FcPqyjPhVZONvAoXUpD7hl+PXz95ov+KggtBBiuSrUz21ScZnwJy+5ruH1RYuVh4wIDAQAB
  DNSKEY Record:
  CAA Record:

  Whois Detail of notebook-center.ru

  % By submitting a query to TCI's Whois Service
  % you agree to abide by the following terms of use:
  % https://www.tcinet.ru/documents/whois.pdf (in Russian)

  domain: NOTEBOOK-CENTER.RU
  nserver: ns1.sc-mm.com.
  nserver: ns2.sc-mm.com.
  state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
  person: Private Person
  registrar: RU-CENTER-RU
  admin-contact: https://www.nic.ru/whois
  created: 2006-03-20T21:00:00Z
  paid-till: 2023-03-20T21:00:00Z
  free-date: 2023-04-21
  source: TCI

  Last updated on 2022-06-19T19:36:31Z