Sites like

onomastikon.ru
Alternatives

  onomastikon.ru

Ïîèñê çíà÷åíèÿ ôàìèëèé Îíîìàñòèêîí - ïðîåêò ïîñâÿùåííûé èññëåäîâàíèþ ïðîèñõîæäåíèÿ ôàìèëèé. Ìíîãîå â æèçíè ìîæåò îáúÿñíèòü ôàìèëèÿ. Ïðè äåòàëüíîì èçó÷åíèè îáðàçîâàíèÿ ôàìèëèè ìîæíî óçíàòü êàêèå ðîäñòâåííèêè áûëè èëè âîçìîæíî åñòü, áûëè ëè ïðåäêè êóïöàìè, èëè äâîðÿíàìè, èìåëè ëè ìàíóôàêòóðû èëè ñðàæàëèñü çà ðîäèíó â ìíîãî÷èñëåííûõ âîéíàõ Ðóñè. Ìíîãîå ìîæåò îáúÿñíèòü íå...

noimage.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  en


  Response Time:  0.13579


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  


 Links  60


  ratio  


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  R3


Valid From:  2022-06-26 20:12:44


Expiration Date:   2022-09-24 20:12:43


SSL Organization:

Signature 2cacedc0981b6effe38c61fbaa7b25f7d8b95798


Algorithm: RSA-SHA256


Technologies Used by onomastikon.ru

Dns Records of onomastikon.ru

A Record: 213.189.197.125
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: dns1.zenon.net dns2.zenon.net
SOA Record: dnsmaster.zenon.net
MX Record: mx30.aha.ru
SRV Record:
TXT Record:
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of onomastikon.ru

% By submitting a query to TCI's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% https://www.tcinet.ru/documents/whois.pdf (in Russian)

domain: ONOMASTIKON.RU
nserver: dns1.zenon.net.
nserver: dns2.zenon.net.
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person: Private Person
registrar: R01-RU
admin-contact: https://partner.r01.ru/contact_admin.khtml
created: 2011-02-20T20:04:36Z
paid-till: 2023-02-20T20:04:36Z
free-date: 2023-03-23
source: TCI

Last updated on 2022-07-24T04:21:30Z