Sites like

studopedia.com.ua
Alternatives

  studopedia.com.ua

Íîâèíè îñâ³òè ³ íàóêè: ÌÀÐÊ ÐÅÃÍÅÐÓÑ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß: Íàñê³ëüêè â³äð³çíÿþòüñÿ ä³òè, ÿê³ âèðîñëè â îäíîñòàòåâèõ ñîþçàõ ÐÅÇÎËÞÖ²ß: Ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ×ÎÌÓ ÔÎÍÄ ÎËÅÍÈ Ï²Í×ÓÊ ² ÌÎÇ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏÐÎÏÀÃÓÞÒÜ "ÑÅÊÑÓÀËÜͲ ÓÐÎÊÈ" ÅÊÇÈÑÒÅÍÖ²ÉÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎò×Ͳ ÎÑÍÎÂÈ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÑÒÀÒÅÂί ²ÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒ² ϲÄ˲Òʲ Áàòüê³âñüêèé, ãðîìàäÿíñüêèé ðóõ â Óêðà¿í³ çàêëèêຠÌÎÍ çóïèíèòè òîòàëüíó ñåêñóàë³çàö³þ ä³òåé ³...

noimage.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  


  Response Time:  0.25287


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  


 Links  


  ratio  


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  R3


Valid From:  2022-06-15 23:46:29


Expiration Date:   2022-09-13 23:46:28


SSL Organization:

Signature ddb4d6dfba8d3b413d2a90b65ef97d386120d3ba


Algorithm: RSA-SHA256


Found 74 Top Alternative to Studopedia.com.ua

1
stud.com.ua.png

Stud.com.ua

Àãðîïðîìèñëîâ³ñòü Çàãàëüíà ô³òîïàòîëîã³ÿ / Îðãàí³çàö³ÿ êîíñóëüòàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â àãðîïðîìèñëîâîìó êîìïëåêñ³ / ѳëüñüêîãîñïîäàðñüêà ô³òîïàòîëîã³ÿ Àóäèò òà Áóõîáë³ê Àíàë³ç ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ / Àóäèò / Áóõãàëòåðñüêà (ô³íàíñîâà) çâ³òí³ñòü / Áóõãàëòåðñüêà ñïðàâà / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â áþäæåòíèõ óñòàíîâàõ / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â êàçåííèõ óñòàíîâàõ / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ àíàë³ç / Áóõãàëòåðñüêèé...

2
ua-referat.com.png

Ua-referat.com

Реферати, курсові, дисертації, дипломи

Реферати, курсові та дипломні роботи, дисертації, доповіді, підручники, твори і все що потрібно учням.

3
buklib.net.png

Buklib.net

Ãîëîâíà - Á³áë³îòåêà BukLib.net

Áåçêîøòîâíà îíëàéí-á³áë³îòåêà Áóêë³á - òóò ç³áðàí³ ï³äðó÷íèêè òà êíèãè äëÿ ñòóäåíò³â òà øêîëÿð³â

5
pidruchniki.com.png

Pidruchniki.com

Àãðîïðîìèñëîâ³ñòü Àãðîõ³ì³ÿ / Åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâ àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó / ²íòåíñèâí³ òåõíîëî㳿 â àêâàêóëüòóð³ / ˳ñîïèëÿëüí³ ðàìè / Îö³íêà ³ ïðîãíîç ÿêîñò³ çåìåëü / Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ âèðîáíèöòâà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ / Ðîñëèííèöòâî / Ñèñòåìè ñó÷àñíèõ ³íòåíñèâíèõ òåõíîëîã³é ó ðîñëèííèöòâ³ / Ñèñòåìè óòðèìàííÿ òâàðèí Áàíê³âñüêà ñïðàâà Áàíê³âñüêà ñèñòåìà / Áàíê³âñüêå êðåäèòóâàííÿ / Áàíê³âñüêèé ìàðêåòèíã...

6
studopedia.org.png

Studopedia.org

Ñòóäîïåäèÿ.Îðã - ïîèñê ëåêöèé è êîíñïåêòîâ

Ñòóäîïåäèÿ.Îðã - ïîèñê è ïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèåé íà ñàéòå. Âàøà ïîìîùü â îáó÷åíèè

7
studopedia.su.png

Studopedia.su

Ñòóäîïåäèÿ - ëåêöèîííûé ìàòåðèàë äëÿ ñòóäåíòîâ

Ñòóäîïåäèÿ ñàéò äëÿ ñòóäåíòîâ. Ïóáëèêàöèÿ ëåêöèîííîãî ìàòåðèàëà ðàçíûõ ïðåäìåòîâ è äèñöèïëèí

10
subject.com.ua.png

Subject.com.ua

Всі предмети - Великий довідник школяра

Всі предмети - шкільна програма - шкільний предмет вичення в школі

11
noimage.png

Um.co.ua

Íà ñàéò³ um.co.ua ïðåäñòàâëåí³ äëÿ çàãàëüíîäîñòóïíîãî áåçïëàòíîãî âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè ç ³íîçåìíèõ ìîâ òà åëåêòðîí³êè, ñîö³îëî㳿 òà ìàòåìàòèêè, ô³ëîñîô³¿ òà ô³íàíñ³â, ìåäèöèíè òà ô³çèêè é áàãàòüîõ ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í. Óêðà¿íñüê³ ñòóäåíòè òà øêîëÿð³ íà íàøîìó ³íòåðíåò-ðåñóðñ³ ìîæóòü ïðî÷èòàòè ðåôåðàòè, êíèãè ³ ï³äðó÷íèêè, òâîðè ³ øïàðãàëêè, äèïëîìí³ òà äîïîâ³ä³ - á³ëüøå ì³ëüéîíà html-ñòîð³íîê òåêñòó ç îðèã³íàëüíèìè ìàòåð³àëàìè!

12
kubg.edu.ua.png

Kubg.edu.ua

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Київський університет імені Бориса Грінченка (Університет Грінченка) пропонує відмінне поєднання багаторічних освітніх традицій і сучасного інноваційного підходу у підготовці конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами.

13
noimage.png

Lnu.edu.ua

Головна - Львівський національний університет імені Івана Франка

Головна сторінка одного з найстаріших університетів України й Східної Європи - Львівського національного університету імені Івана Франка.

14
noimage.png

Univ.kiev.ua

КНУ імені Тараса Шевченка

Загальна інформація Київський національний університет імені Тараса Шевченка – це класичний університет дослідницького типу, що засновано у 1834 році, основним завданнями якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Більше інформації про університет Також дивіться Адміністрація, адреси Про університет Контакти Історія Ректори університету Університет рівних можливостей Офіційна інформація Університет має статус...

17
noimage.png

Studfiles.net

Файловый архив для студентов. StudFiles

Hradec Králové UHKUniverzita Hradec Králové  752☆ Kitwe CBUCopperbelt University  51☆ Maryland UMDUniversity Of Maryland  26☆ New York CUColumbia University  463☆ Qo'qon QDPIQo'qon Davlat Pedagogika Instituti  3☆ Riga NMCNovikontas Maritime College  2 608☆ Tashkent ТАСИТашкентский архитектурно-строительный институт  6☆ Tbilisi THUTbilisi Humanitarian University  87☆ Tegucigalpa UNAHUniversidad Nacional Autónoma de Honduras  31☆ Абакан ХГУХакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова  2 041☆ ХТИХакасский технический институт (филиал СФУ)  201☆...

19
helpiks.org.png

Helpiks.org

Õåëïèêñ.Îðã - Èíòåðíåò ïîìîùíèê

Õåëïèêñ. Îðã - ñàéò íà êîòîðîì âû ìîæåòå íàéòè ó÷åáíûå ìàòåðèàëû â âèäå ëåêöèé, êîíñïåêòîâ, îïèñàíèé, äîêëàäîâ, è ó÷åáíèêîâ.

20
kpi.ua.png

Kpi.ua

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» працює, щоб створювати суспільство майбутнього на засадах концепції сталого розвитку. Бути технічним університетом дослідницького типу світового рівня. Створити всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства та забезпечувати гідне місце України в світовому співтоваристві.

21
osvita.ua.png

Osvita.ua

Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UA

"Освіта.ua": новини освіти, іноземні мови, незалежне тестування, середня освіта, вища освіта, бізнес-освіта, освіта за кордоном, поради батькам та вчителям, освітній портал

22
home-task.com.png

Home-task.com

Планы конспекты уроков, сочинения, топики по английскому языку

⭐⭐⭐⭐⭐ Конспекты уроков по физике, математике, химии, информатике, литературе и географии, сочинения, топики по английскому языку

23
noimage.png

Studopedia.info

Ñòóäîïåäèÿ — ïîèñê îáó÷àþùåé èíôîðìàöèè

Îáùåäîñòóïíûé Èíòåðíåò ñàéò Ñòóäîïåäèÿ — ýòî âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü îòëè÷íóþ îöåíêó ïî ïðåäìåòó çà ìèíèìàëüíîå âðåìÿ.

24
7mile.net.png

7mile.net

Сайт успешно создан / Website was successfully created

Загрузите контент Вашего сайта в папку ~/www/7mile.net/ Также не забудьте удалить данный файл-заглушку, который расположен на хостинге по адресу ~/www/7mile.net/index.html Upload website's content into the folder ~/www/7mile.net/ Don’t forget to remove this stub file that located in ~/www/7mile.net/index.html Видеоуроки по работе с панелью управления Знакомство с интерфейсом Доменные имена WWW...

27
noimage.png

History.vn.ua

History | Твоя електронна бібліотека

Твоя електронна бібліотека - Підручники по всім предметам, розробки уроків, опорні конспекти та інше

28
noimage.png

Edufuture.biz

7W ® кейс-уроки

Інтегрований кейс-урок «Їсти чи не їсти?» – оце питання!» Які предмети інтегруються: Анатомія Хімія Ботаніка Спорт Англійська мова Бізнес Мистецтво Які компетенції засвоюються: Самостійне мислення Критичне мислення Виховання смаку Самоконтроль Розстановка пріоритетів Побутові навички Інтегрований кейс-урок "Інформація" Які предмети інтегруються: Інформатика Мистецтво Математика Які компетенції засвоюються: Мова SEO Доповнена реальність...

29
noimage.png

Vipreshebnik.ru

Экономика и менеджмент. Решения задач

На нашем сайте Вы найдете решение более 800 задач по экономике, менеджменту, маркетингу и финансам.

30
studfile.net.png

Studfile.net

Файловый архив для студентов. StudFiles

Hradec Králové UHKUniverzita Hradec Králové  732☆ Kitwe CBUCopperbelt University  51☆ Maryland UMDUniversity Of Maryland  26☆ New York CUColumbia University  459☆ Qo'qon QDPIQo'qon Davlat Pedagogika Instituti  2☆ Riga NMCNovikontas Maritime College  2 608☆ Tashkent ТАСИТашкентский архитектурно-строительный институт  6☆ Tbilisi THUTbilisi Humanitarian University  87☆ Tegucigalpa UNAHUniversidad Nacional Autónoma de Honduras  31☆ Абакан ХГУХакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова  2 041☆ ХТИХакасский технический институт (филиал СФУ)  201☆...

31
noimage.png

Lektsii.com

Ëåêöèè.Êîì — ëåêöèè, êîíñïåêòû, ðåôåðàòû

Ëåêöèè.Êîì — ýòî ïîðòàë ëåêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ðàçíûõ ïðåäìåòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ êàæäîãî ñòóäåíòà è øêîëüíèêà.

32
studopedia.ru.png

Studopedia.ru

Студопедия — Ваша школопедия

Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная...

35
allbest.ru.png

Allbest.ru

Áàçà çíàíèé, Ñîþç îáðàçîâàòåëüíûõ ñàéòîâ

36
noimage.png

Tdmu.edu.ua

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ – імені І.Я. Горбачевського

Image Slide 1 Highland Cattle Kremenets_para_m_1300 Приймальна комісія Admission Information for International Students MOODLE АСУ Внутрішні ресурси Антикорупційні заходи Центр дистанційного навчання Зворотний зв'язок Оплата онлайн Реквізити та контакти Про наш університет Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України – провідний медичний заклад вищої освіти України, який готує...

37
noimage.png

Zu.edu.ua

Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà

Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà Æèòîìèðñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Èâàíà Ôðàíêî

41
noimage.png

Litmisto.org.ua

Літературне місто - Українська гуманітарна онлайн-бібліотека

Літературне місто - Українська гуманітарна онлайн-бібліотека: освітній онлайн-ресурс, підручники, українські книжки, періодика, мовознавство, літературознавство, психологія, історія України, художня література, реферати

43
svitppt.com.ua.png

Svitppt.com.ua

Презентації українською мовою

Створення он-лайн презентації з ваших PowerPoint файлів.

44
noimage.png

Shkolyar.in.ua

Статті для батьків, вчителів і школярів

1. Підліток - вже не дитина, але ще й не дорослий. Ця проміжна позиція доставляє масу неприємностей. Іноді двері в світ дорослих захлопується перед носом самими ж значущими дорослими, з мотивуванням «ти ще занадто малий», «ніс не доріс». Вони, найчастіше батьки, виявляються не готовими до нового статусу дитини в сім'ї...

45
irbis-nbuv.gov.ua.png

Irbis-nbuv.gov.ua

Каталоги | Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Електронні каталоги Комплексний пошук у каталогах Бібліотеки Каталог книжкових видань Каталог журналів та продовжуваних видань Каталоги історико-культурних фондів Каталоги окремих фондів бібліотеки Інститут рукопису Фонд Президентів України Відділ бібліотекознавства Відділ стародруків та рідкісних видань Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій Відділ зарубіжної україніки Відділ образотворчих мистецтв Відділ музичних фондів Відділ...

Technologies Used by studopedia.com.ua

Dns Records of studopedia.com.ua

A Record: 95.181.164.8
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: ns2.gooddnsserver.com ns3.gooddnsserver.com ns1.gooddnsserver.com
SOA Record: info.goodnet.com.ua
MX Record: mail.studopedia.com.ua mail.studopedia.com.ua
SRV Record:
TXT Record:
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of studopedia.com.ua

% Request from 85.190.254.214
% This is the Ukrainian Whois query server #A.
% The Whois is subject to Terms of use
% See https://hostmaster.ua/services/
%
% IN THE PROCESS OF DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
% THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
% AND THE REGISTRAR IS A BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
% WITH THE SERVICES NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE REGISTRATION AND OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
% FOR INFORMATION ABOUT THE REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME, YOU SHOULD CONTACT THE REGISTRAR.

domain: studopedia.com.ua
dom-public: NO
mnt-by: ua.ukrnames
nserver: ns1.gooddnsserver.com
nserver: ns2.gooddnsserver.com
nserver: ns3.gooddnsserver.com
status: ok
created: 2012-02-02 17:47:54+02
modified: 2022-01-21 13:24:22+02
expires: 2023-02-02 17:47:54+02
source: UAEPP

% Registrar:
%
% The following disclaimer was provided by the domain name registrar
% ==========
% Надана інформація є неповною і може містити помилки, пов'язані з особливостями механізмів кешування інформації, несинхронного оновлення реєстрів і т.п., тому не є достовірною і надається виключно у ознайомлювальних цілях. У зв'язку з вищевказаним, дана інформація не може бути використана з метою вирішення спорів, конфліктів, визначення майнових і немайнових прав і т.п.
% Єдиним джерелом первинних даних про доменне ім'я є реєстратор (registrar) доменного імені, який може надати необхідну інформацію за запитом, в установленому законом порядку.
%
% The provided information is incomplete and may contain errors related to the specificity of information caching mechanisms, asynchronous updating of registries, etc., therefore it is not reliable and is provided for informational purposes only. In connection with the above, this information can not be used to resolve disputes, conflicts, determine property and non-property rights, etc.
% The only source of primary data about the domain name is the registrar of the domain name, which can provide the required information upon request, in accordance with the procedure established by law.
% ==========
registrar: ua.ukrnames
organization: "Ukrainian internet names Center" LTD
organization-loc: ТОВ "Центр Інтернет-Імен України"
url: http://www.ukrnames.com
city: Kharkiv
country: UA
abuse-email: [email protected]
abuse-phone: +380577800386
abuse-postal: Ukraine 61024 Kharkiv P.O.B. 1823
abuse-postal-loc: Україна 61024 Харків А/С 1823
source: UAEPP

% Registrant:
% ===========
person: Sergej Dyakov
e-mail: [email protected]
address: 74800, Kakhovka, ul. Zoi Kosmodemyanskoj, 52
address: Khersonskaya
address: Kakhovka
postal-code: 74800
country: UA
phone: +380.509470531
mnt-by: ua.ukrnames
status: ok
status: linked
created: 2013-09-13 13:43:13+03
source: UAEPP


% Administrative Contacts:
% =======================
person: Sergej Dyakov
e-mail: [email protected]
address: 74800, Kakhovka, ul. Zoi Kosmodemyanskoj, 52
address: Khersonskaya
address: Kakhovka
postal-code: 74800
country: UA
phone: +380.509470531
mnt-by: ua.ukrnames
status: ok
status: linked
created: 2013-09-13 13:43:22+03
source: UAEPP


% Technical Contacts:
% ===================
person: Sergej Dyakov
e-mail: [email protected]
address: 74800, Kakhovka, ul. Zoi Kosmodemyanskoj, 52
address: Khersonskaya
address: Kakhovka
postal-code: 74800
country: UA
phone: +380.509470531
mnt-by: ua.ukrnames
status: ok
status: linked
created: 2013-09-13 13:43:18+03
source: UAEPP% Query time: 13 msec