Sites like

studopedia.net
Alternatives

  studopedia.net

Студопедия - Информационный студенческий ресурс

.

studopedia.net.png

Stats

  Alexa Rank:  32896


  Popular in Country:  Russia


  Country Alexa Rank:   1001


 language:  


  Response Time:  0.265182


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  18


 Links  


  ratio  33.348918979577


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  R3


Valid From:  2022-06-15 23:32:17


Expiration Date:   2022-09-13 23:32:16


SSL Organization:

Signature f6f58fd821f8035986adbd712b0f564a5d8559a0


Algorithm: RSA-SHA256


Found 76 Top Alternative to Studopedia.net

1
infopedia.su.png

Infopedia.su

Инфопедия — Главная

ТОП 10 на сайте Инфопедия Техника нижней прямой подачи мяча Комплекс физических упражнений для развития мышц плечевого пояса Стандарт Порядок надевания противочумного костюма Общеразвивающие упражнения без предметов Формы дистанционного обучения Передача мяча двумя руками снизу Значение правильной осанки для жизнедеятельности человека Основные ошибки при выполнении передач мяча на месте Техника...

2
cyberpedia.su.png

Cyberpedia.su

КиберПедия — Главная

КиберПедия — это информационный ресурс для пользователей Интернета. Его можно использовать для написании контрольных, рефератов, докладов, курсовых и дипломов.

3
noimage.png

Lektsii.org

Ëåêöèè.Îðã - ïóáëèêàöèÿ ìàòåðèàëà äëÿ îáó÷åíèÿ

Ãëàâíàÿ Î íàñ Ïîïóëÿðíîå ÒÎÏ Íîâûå ñòðàíèöû Ñëó÷àéíàÿ ñòðàíèöà Êîíòàêòû FAQ Ëåêöèè.Îðã - ïóáëèêàöèÿ ìàòåðèàëà äëÿ îáó÷åíèÿ Äîáðî ïîæàëîâàòü íà ñàéò Ëåêöèè.Îðã. Ýòîò ñàéò ïðåäîñòàâëÿåò êàæäîìó ñòóäåíòó âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ äàííîé èíôîðìàöèåé äëÿ îáó÷åíèÿ. Íà ñàéòå èìåþòñÿ ðàçíûå êàòåãîðèè, íà êîòîðûå âû ñìîæåòå âîéòè è âçÿòü äëÿ ñåáÿ ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ. Ïîèñê...

4
studopedia.ru.png

Studopedia.ru

Студопедия — Ваша школопедия

Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная...

5
studopedia.su.png

Studopedia.su

Ñòóäîïåäèÿ - ëåêöèîííûé ìàòåðèàë äëÿ ñòóäåíòîâ

Ñòóäîïåäèÿ ñàéò äëÿ ñòóäåíòîâ. Ïóáëèêàöèÿ ëåêöèîííîãî ìàòåðèàëà ðàçíûõ ïðåäìåòîâ è äèñöèïëèí

6
helpiks.org.png

Helpiks.org

Õåëïèêñ.Îðã - Èíòåðíåò ïîìîùíèê

Õåëïèêñ. Îðã - ñàéò íà êîòîðîì âû ìîæåòå íàéòè ó÷åáíûå ìàòåðèàëû â âèäå ëåêöèé, êîíñïåêòîâ, îïèñàíèé, äîêëàäîâ, è ó÷åáíèêîâ.

7
noimage.png

Studwood.ru

Èñòîðèÿ "Àâòîá³îãðàô³÷í³ çàïèñêè" Ì. Ìàðêåâè÷à / "Àêàäåì³÷íå ïîâñÿêäåííÿ" âèêëàäà÷³â òà ó÷í³â ïðàâîñëàâíèõ êîëåã³óì³â Óêðà¿íè XVIII ñòîë³òòÿ / "Àðò³ëüíèé áàòüêî" Ìèêîëà Ëåâèòñüêèé / "Âåëèêèé òåðîð" 1937-1938 ðð. íà Äîíáàñ³ / "Âîëîñí³ ñóäè ó íàñ óñþäè íå âäàëèñÿ": ñåëÿíñüêå ïðàâîñóääÿ â Ðîñ³¿ ïîðåôîðìåíî¿ äîáè / "Âîëüíîñò³" àáî ïðàâà ³ ñâîáîäè Óêðà¿íñüêîãî êîçàöòâà...

8
noimage.png

Vuzlit.ru

Ôèëîñîôèÿ "Àïîëëîí³÷í³" òà "ä³îí³ñ³éñüê³" íà÷àëà â òèïîëî㳿 Ô. ͳöøå / "Àïîëîã³ÿ Ñîêðàòà" / "Àïð³îðèçì" Êàíòà òà "³ñòîðèçì" Ãåãåëÿ ÿê øëÿõè ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìè ñï³ââ³äíîøåííÿ ìîðàë³ òà ðåë³ã³¿ / "Áëàãîðîäíèé ìóæ" ÿê ñîö³àëüíèé òèï ó ô³ëîñîô³¿ Êîíôóö³ÿ / "Äîâ³ðà" ³ "íåäîâ³ðà" äî ñóᒺêòà ï³çíàííÿ â ëîã³ö³ ñêåïòèöèçìó / "²äåàëüíà äåðæàâà" Ïëàòîíà òà...

9
poisk-ru.ru.png

Poisk-ru.ru

Поиск Лекций - Главная

Главная Избранное Популярное Новые добавления Случайная статья Поиск по сайту ТОР 10 Теория по геометрии 7-9 класс Смежные углы – два угла, у которых одна сторона общая, а две другие... Основные положения и термины Охраны труда Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности... Какие...

10
mydocx.ru.png

Mydocx.ru

ÌîéÄîêñ.ðó: Íàøà èíôîðìàöèÿ - òâîÿ ðåïóòàöèÿ

Íàøà èíôîðìàöèÿ - òâîÿ ðåïóòàöèÿ

11
megalektsii.ru.png

Megalektsii.ru

Главная | МегаЛекции

Показатели защищённости от НСД к информации Руководящий документ устанавливает классификацию межсетевых экранов по уровню защищённости от НСД... Этапы развития эмбриологии Эмбриональное развитие – это развитие животного от возникновения зиготы до рождения. Первая стадия – бластула(гр.бластос – зачаток)... Этапы моделирования Получить математическое описание оригинала – идентификация объекта моделирования. Выбор или создание...

12
allbest.ru.png

Allbest.ru

Áàçà çíàíèé, Ñîþç îáðàçîâàòåëüíûõ ñàéòîâ

14
noimage.png

Megaobuchalka.ru

Главная | Мегаобучалка

На сайте можно скачать обучающий материал для студентов и школьников.

15
noimage.png

Studbooks.net

Ýêîíîìèêà "Âåëèêàÿ äåïðåññèÿ" è åå ðîëü â ðàçâèòèè òåîðèè è ïðàêòèêè ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè / "Âõîäíûå áàðüåðû" íà ðûíîê îòðàñëè / "Êàê æèâåøü, ñòðàíà?" (íà ïðèìåðå Ïñêîâñêîé îáëàñòè) / "Íåâîëíîâûå" âîëíû Êîíäðàòüåâà / "Íîâàÿ ïèööà" (áèçíåñ-ïëàí) / "Íîâàÿ ýêîíîìèêà": ðîññèéñêàÿ ñïåöèôèêà / "Îïîðà Ðîññèè" êàê ïðîôåññèîíàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî...

16
noimage.png

Studref.com

Àãðîïðîìûøëåííîñòü Àãðîáèîëîãè÷åñêèå îñíîâû ïðîèçâîäñòâà, õðàíåíèÿ è ïåðåðàáîòêè ïðîäóêöèè ðàñòåíèåâîäñòâà / Àãðîìåòåîðîëîãèÿ / Àãðîõèìèÿ / Àäñîðáöèÿ áàêòåðèé ïî÷âîé è å¸ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîå çíà÷åíèå / Àíàòîìèÿ æèâîòíûõ / Àíàòîìèÿ è ôèçèîëîãèÿ äîìàøíèõ æèâîòíûõ / Àðõèòåêòóðíî-ëàíäøàôòíûé äèçàéí: òåîðèÿ è ïðàêòèêà / Áèîêîíâåðñèÿ âòîðè÷íûõ ïðîäóêòîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà / Áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûå äîáàâêè â êîðìëåíèè æèâîòíûõ è...

17
bestreferat.ru.png

Bestreferat.ru

Áàíê ðåôåðàòîâ - 364 òûñ. ðåôåðàòîâ, êóðñîâûõ è äèïëîìíûõ ðàáîò, øïàðãàëîê, äîêëàäîâ ïî ðàçíûì äèñöèïëèíàì: èñòîðèè, ïñèõîëîãèè, ýêîíîìèêå, ìåíåäæìåíòó, ôèëîñîôèè, ïðàâó. Ñî÷èíåíèÿ ïî ëèòåðàòóðå.

18
noimage.png

Bibliofond.ru

Лучшие рефераты, дипломные, курсовые работы - бесплатно: Библиофонд!

В нашей библиотеке вы найдете присланные авторами статьи, рефераты, курсовые, магистерские и дипломные работы. Студенческие учебные работы и курсовые проекты. Эссе и отчеты по практике. И много чего еще...

19
noimage.png

Studme.org

Àãðîïðîìûøëåííîñòü ÀÍÀÒÎÌÈß È ÔÈÇÈÎËÎÃÈß ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ / Áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå íàñåëåííûõ ìåñò / Âåòåðèíàðíàÿ òîêñèêîëîãèÿ / Âèíîãðàäàðñòâî ñ îñíîâàìè òåõíîëîãèè ïåðâè÷íîé ïåðåðàáîòêè âèíîãðàäà / Äðåâîâîäñòâî / ÇÀÙÈÒÀ ÐÀÑÒÅÍÈÉ: ÔÅÐÎÌÎÍÛ ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ È ÈÕ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÅ / ÇÅÌËÅÄÅËÈÅ / Èíôåêöèîííûå áîëåçíè ï÷åë / Èíôåêöèîííûå áîëåçíè ðûá / Êëåòî÷íàÿ èíæåíåðèÿ ðàñòåíèé / Êîíåâîäñòâî /...

20
zdamsam.ru.png

Zdamsam.ru

Главная | Сдам Сам

Сдам Сам Мы рады, что вы зашли на наш сайт и хотим, чтобы он был полезен для вас. Основная наша цель: предоставить вам возможность к самообучению. Данный материал, размещенный на сайте имеет своего автора, поэтому, когда пишете свои работы, обязательно ссылайтесь на автора материалов. Поиск по сайту: Актуальные статьи: Уровня...

21
noimage.png

Topuch.ru

Сайт для учащихся

15. Знаки препинания в конце предложения (. ? ! … ) Выпиши предложение правильно. Придумай свое или найди в учебнике предложение с таким же знаком и запиши. Подчеркни знак   Памятка Работа над ошибками 2 класс.doc   178 Kb. #636158 Тест Автор: ucer задание #1 Днк; б диплоидный, каждая хромосома...

22
allrefrs.ru.png

Allrefrs.ru

Âñå Ðåôåðàòû — Ãëàâíàÿ Allrefrs - ýòî ñáîðíèê ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, äëÿ âñåõ ñòóäåíòîâ.  íåì âû íàéäåòå ñòàòüè íà ðàçíûå òåìû äëÿ íàïèñàíèÿ ñâîèõ ðàáîò. Íà íàøåì ñàéòå âû ñìîæåòå íàéòè íóæíóþ äëÿ âàñ òåìó ÷åðåç ïîèñê ïî ñàéòó. Äëÿ ýòîãî ââåäèòå ñëîâî èëè ñëîâîñî÷åòàíèå è íàæìèòå ïîèñê. Ïîèñê ïî...

23
studopedia.org.png

Studopedia.org

Ñòóäîïåäèÿ.Îðã - ïîèñê ëåêöèé è êîíñïåêòîâ

Ñòóäîïåäèÿ.Îðã - ïîèñê è ïîëüçîâàíèå èíôîðìàöèåé íà ñàéòå. Âàøà ïîìîùü â îáó÷åíèè

24
pandia.ru.png

Pandia.ru

Ðåãèñòðàöèÿ Âõîä English version Îáðàçîâàíèå Ôèðìû Áëîãè Òåñòû Ïðîåêòû Ôîòî Ðåêëàìà Êîíòàêòû ☰ Êîíòåéíåðíîå îçåëåíåíèå Âîçìîæíîñòè êîíòåéíåðíûõ ïîñàäîê. Êîíòåéíåðíîå îçåëåíåíèå íåêîòîðûå ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, äàæå áîëåå óäîáíûì, ðàöèîíàëüíûì è òâîð÷åñêè ïëàñòè÷íûì, ÷åì ñîçäàíèå äîëãîâðåìåííûõ ëàíäøàôòíûõ êîìïîçèöèé. Äåéñòâèòåëüíî, çäåñü åñòü ñâîè ïëþñû: ýòî è âîçìîæíîñòü âûðàùèâàòü ëþáûå, äàæå ñàìûå ýêçîòè÷åñêèå ýêçåìïëÿðû â...

25
noimage.png

Spravochnick.ru

Научный словарь-справочник от Автор24 по техническим и гуманитарным дисциплинам

На сайте Автор24 собрано более 5000 статей по всем предметам школьного и ВУЗовского курса. Удобный умный поиск по терминологии и простая навигация помогут Вам найти информацию по любой дисциплине.

26
noimage.png

Lektsii.com

Ëåêöèè.Êîì — ëåêöèè, êîíñïåêòû, ðåôåðàòû

Ëåêöèè.Êîì — ýòî ïîðòàë ëåêöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ðàçíûõ ïðåäìåòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ êàæäîãî ñòóäåíòà è øêîëüíèêà.

27
lektsii.net.png

Lektsii.net

Ëåêöèè.Íåò — êîíñïåêòû è ëåêöèè

Ëåêöèè.Íåò — ýòî ñáîð êîíñïåêòîâ è ëåêöèé ðàçíûõ ïðåäìåòîâ äëÿ ñòóäåíòîâ â îáó÷åíèè.

28
present5.com.png

Present5.com

Презентация PowerPoint - скачать презентацию на тему

Если вам нужна презентация PowerPoint, то на нашем сайте вы всегда можете бесплатно скачать презентацию

29
students-library.com.png

Students-library.com

Студенческая библиотека 🤘

Гуманитарные Журналистика Этика и эстетика Философия науки Общая социология Экономическая социология История древнего мира Русская литература Религия Зарубежная литература Концепции современного естествознания Экология Культурология Издательское дело и упаковочное производство История России История социологии Философия История средних веков Социальная философия Логика Музееведение Архивоведение История науки и техники История Великобритании Археология История...

30
kazedu.kz.png

Kazedu.kz

Êàçàõñòàíñêàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ ñåòü. Íîâîñòè îáðàçîâàíèÿ è íàóêè, êàòàëîã âóçîâ. Ðåãóëÿðíî ïîïîëíÿåìàÿ êîëëåêöèÿ ðåôåðàòîâ, êóðñîâûõ è äèïëîìíûõ ðàáîò.

31
studfile.net.png

Studfile.net

Файловый архив для студентов. StudFiles

Hradec Králové UHKUniverzita Hradec Králové  732☆ Kitwe CBUCopperbelt University  51☆ Maryland UMDUniversity Of Maryland  26☆ New York CUColumbia University  459☆ Qo'qon QDPIQo'qon Davlat Pedagogika Instituti  2☆ Riga NMCNovikontas Maritime College  2 608☆ Tashkent ТАСИТашкентский архитектурно-строительный институт  6☆ Tbilisi THUTbilisi Humanitarian University  87☆ Tegucigalpa UNAHUniversidad Nacional Autónoma de Honduras  31☆ Абакан ХГУХакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова  2 041☆ ХТИХакасский технический институт (филиал СФУ)  201☆...

32
noimage.png

Zaochnik.com

🎓Zaochnik.com - сервис помощи студентам с учебой, получить консультацию

Консультации студентов по учебным вопросам от экспертов 8-800-333-85-44. Объяснение материала, пояснение по любой задаче. Любые предметы, любые сроки! Гарантия и договор. Удобная оплата. Оставляйте заявку!

33
noimage.png

Moluch.ru

Публикация научных статей — Молодой ученый

Научный журнал «Молодой ученый» выходит еженедельно, препринты публикуются мгновенно. Восемь тематических журналов. Международные научные конференции.

34
studmed.ru.png

Studmed.ru

Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. Студенческие работы, курсовые, контрольные, рефераты, ГДЗ

Учебно-методическая литература для учащихся и студентов. Студенческие работы, курсовые, контрольные, рефераты, ГДЗ

35
stud24.ru.png

Stud24.ru

Рефераты - STUD24.ru

Бесплатные рефераты, курсовые и дипломные работы Нами сделано все, чтобы вам было приятно находится на страницах нашего сайта и результат всегда был положительным. Новые дипломные, курсовые, контрольные работы, рефераты и сочинения можно просмотреть совершенно бесплатно. Предметы Авиация и космонавтика30 страниц Административное право59 страниц Анализ финансовой деятельности предприятия86 страниц Анатомия18 страниц...

36
webkursovik.ru.png

Webkursovik.ru

Ïîìîùü â íàïèñàíèè óíèêàëüíûõ êóðñîâûõ ðàáîò, äèïëîìîâ, äèññåðòàöèé, ðåôåðàòîâ, à òàêæå ñàìîñòîÿòåëüíî è áåñïëàòíî ïîâûñèòü óíèêàëüíîñòü ñâîåé ðàáîòû äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðîâåðêè íà ïëàãèàò âñåãî çà íåñêîëüêî ìèíóò.

37
vmede.org.png

Vmede.org

Сообщество студентов Кировской ГМА - Главная страница

Сообщество студентов Кировской ГМА - Главная страница

38
noimage.png

Studopedia.info

Ñòóäîïåäèÿ — ïîèñê îáó÷àþùåé èíôîðìàöèè

Îáùåäîñòóïíûé Èíòåðíåò ñàéò Ñòóäîïåäèÿ — ýòî âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü îòëè÷íóþ îöåíêó ïî ïðåäìåòó çà ìèíèìàëüíîå âðåìÿ.

39
studall.org.png

Studall.org

Ïîìîùü ñòóäåíòó è øêîëüíèêó - Ñòóäàëë.Îðã

Ñòóäàëë.Îðã ñàéò äëÿ ñòóäåíòîâ è øêîëüíèêîâ. Íà ñàéòå äîáàâëåíà ëåêöèîííàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ðàçíûì ïðåäìåòàì. Âû ìîæåòå òàêæå ñêà÷àòü ãîòîâûé âîðäîâñêèé âàðèàíò äîêóìåíòà.

40
noimage.png

Mybiblioteka.su

Моя Библиотека

Задачи для самостоятельного решения. Задачи для самостоятельного решения. Задачи для самостоятельного решения. II. КОЛЕБАНИЯ V. Есім хан тұсындағы Қазақ хандығы Термін та його ознаки. Термінологія як система. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціалізована термінологія Задачи для самостоятельного решения. Сфинголин Поставте правильно наголос у словах. 3 страница Кинематика поступательного и вращательного движений Ex....

41
bstudy.net.png

Bstudy.net

Àãðî Àâòîìàòèçàöèÿ çåðíîõðàíèëèùà ñ ãîðèçîíòàëüíûìè ñèëîñàìè / Àãðîëàíäøàôòîâåäåíèå / Àãðîíîìè÷åñêîå ïî÷âîâåäåíèå / Àãðîòåõíèêà âûðàùèâàíèÿ äûííîãî äåðåâà â óñëîâèÿõ çàùèùåííîãî ãðóíòà / Àãðîòåõíè÷åñêèå ïðèåìû âûðàùèâàíèÿ è óáîðêè ôåñòóëîëèóìà íà ñåìåíà â ëåñîñòåïè Ö×Ð / Àãðîòåõíîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè âîçäåëûâàíèÿ çåðíîáîáîâûõ êóëüòóð / Àãðîôèòîöåíîëîãèÿ / Àãðîõèìèÿ / Àãðîýêîëîãè÷åñêèé ìîíèòîðèíã / Àãðîýêîëîãèÿ / Àíàëèç çàêîíîäàòåëüñòâà...

42
meduniver.com.png

Meduniver.com

ÌåäÓíèâåð - âñå äëÿ èçó÷åíèÿ ìåäèöèíû ñòóäåíòàìè, âðà÷àìè, àñïèðàíòàìè è âñåìè èíòåðåñóþùèìèñÿ åé

Íà ñàéòå âû íàéäåòå ëþáóþ èíôîðìàöèþ êàê ïî ôóíäàìåíòàëüíîé, òàê è êëèíè÷åñêîé ìåäèöèíå.  ðàçäåëàõ ïðåäñòàâëåíà áîëüøàÿ ïîäáîðêà ñòàòåé, êíèã, ó÷åáíûõ âèäåî ïî ìåäèöèíå.

43
sinref.ru.png

Sinref.ru

sinref.ru - библиотека онлайн

sinref.ru - библиотека онлайн

44
ppt-online.org.png

Ppt-online.org

ppt Онлайн - смотреть презентации формата ppt онлайн

diplom Kasatkin_Prezentatsia-izm (3) еногастрономічний туризм FC GOODNESS Sovmestnoe_primenenie_Shmakov (2) Презентация Microsoft PowerPoint (2) продукт к проекту Polonskiy_Roman_2-3Tv Звіт з виробничої технологічної практики солтамурадов Синдромы поражения костной ткани – остеомаляция, остеопения, остеосклероз, остеопороз. Типы реакций надкостницы презентация вкр 2022 Shagin_doklad Презентация Презентация СКВ prezentatsia Презентация Ефимов (2) Prezentatsia (1) 56220230727113461.13 (1)...

45
wikireading.ru.png

Wikireading.ru

Вики Чтение — полезная информация из книг

Биология, биофизика, биохимия Бизнесс, экономика, финансы Философия Физика Интернет и технологии Закон и юриспруденция Маркетинг Математика Медицина Психология и психотерапия Карьера и кадры Спорт Сад и огород Домашние животные Отношения и секс Хобби Дизайн и искусство Самосовершенствование Религия Эзотерика Воспитание детей Сделай сам Военное дело Документалистика Публицистика Культурология Литературоведение Энциклопедии...

46
bookap.info.png

Bookap.info

Психологическая библиотека :: BOOKAP :: Психология :: Психологическая война, Язык жестов, Гипноз, НЛП, Транспeрсональная психология, Популярная психология, Общая психология, Социальная психология, Мнемоника, Психология сновидений, Психоанализ, Классика психологии, Соционика - Bookap.info

Электронные книги по психологии. Разделы: Транспeрсональная психология, Популярная психология, Психологическая война, Общая психология, Язык жестов, Гипноз, НЛП (NLP), Социальная психология, Мнемоника, Психология сновидений, Психоанализ, Соционика и многое другое

47
noimage.png

Isfic.info

Isfic.Info

Íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà Ðåãëàìåíòàöèÿ ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû Çàùèòà â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå Îñîáåííîñòè ìèãðàöèîííîé ïîëèòèêè â ðÿäå çàðóáåæíûõ ñòðàí Ìóíèöèïàëüíîå ïðàâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Òåîðèÿ äîêàçàòåëüñòâ â ãðàæäàíñêîì ïðàâå Ïðîèçâîäñòâî íåîòëîæíûõ ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû â óãîëîâíîì ñóäîïðîèçâîäñòâå Ìåæäóíàðîäíîå ÷àñòíîå ïðàâî. Îáùàÿ ÷àñòü Èçìåíåíèå êâàëèôèêàöèè ïðåñòóïëåíèé è...

48
noimage.png

Tests-exam.ru

Òåñòû îíëàéí

Áîëüøàÿ ïîäáîðêà ïîëåçíûõ òåñòîâ îíëàéí. Îõðàííèê, îõðàíà òðóäà, ÃÈÌÑ, ëèöåíçèÿ íà îðóæèå, ïñèõîëîãè÷åñêèå è ò.ä.

49
zinref.ru.png

Zinref.ru

Zinref.ru - библиотека онлайн, автомобили

Zinref.ru - библиотека онлайн, автомобили

50
noimage.png

Scienceforum.ru

Студенческий научный форум

НОВОЕ ВРЕМЯ, НОВЫЕ УСЛОВИЯ и НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ! Для Вас и Ваших лучших студентов. Это сложно, но интересно! Программа очного заседания РЕГЛАМЕНТ XIV Международной студенческой научной конференции "СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2022" Уважаемые участники форума! Итоги Первого ЗАОЧНОГО ЭТАПА XIV Международного студенческого научного форума 2022 г. (12 октября 2021 г.- 15 марта...

52
forpsy.ru.png

Forpsy.ru

ForPsy - Информационный психологический ресурс

Психология отношений, человека и личности. Тесты и методики, психологические статьи, биографии психологов. Научные работы и учебные материалы.

53
webkonspect.com.png

Webkonspect.com

Конспект-online, текстовый хостинг с элементами социальной сети.

Конспект-online, текстовый хостинг с элементами социальной сети. Здесь вы сможете разместить учебные материалы.

54
noimage.png

Otveti-test.ru

Бесплатная база тестов с ответами, для студентов и школьников

Авторское и патентное право Адвокатура и адвокатская деятельность Административное право Акционерное право Анализ финансово-хозяйственной деятельности бюджетных организаций Анализ хозяйственной деятельности Английский язык Антикризисное управление Антимонопольное законодательство Арбитражное процессуальное право Арбитражный процесс Банковское право Безопасность жизнедеятельности Биология Биология человека и животных Ботаника Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет и аудит Бухгалтерский учет, анализ...

55
noimage.png

Poznayka.org

Познайка.Орг - Сайт знаний

Познайка.Орг - это обучающий сайт содержащий учебные материалы разных дисциплин.

58
nashaucheba.ru.png

Nashaucheba.ru

НашаУчеба - учебные материалы

НашаУчеба. Разработка и использование электронной карты в среде qgis Задание. Разработать и создать в среде qgis векторную электронную карту, отражающую на территории вашего региона процессы в выбранной предметной области, при решении задач которой целесообразно использовать геоинформационные системы просмотреть Компетенциями, которыми стоит обладать, чтобы стать успешным руководителем, работником Уководителя — это...

59
noimage.png

Vunivere.ru

Рефераты, курсовые, дипломные работы, шпаргалки, конспекты и другие учебные материалы

АлтГТУ 419 АлтГУ 113 АмПГУ 296 АГТУ 267 БИТТУ 794 БГТУ «Военмех» 1191 БГМУ 172 БГТУ 603 БГУ 155 БГУИР 391 БелГУТ 4908 БГЭУ 963 БНТУ 1070 БТЭУ ПК 689 БрГУ 179 ВНТУ 120 ВГУЭС 426 ВлГУ 645 ВМедА 611 ВолгГТУ 235 ВНУ им. Даля 166 ВЗФЭИ 245 ВятГСХА 101...

60
cyberleninka.ru.png

Cyberleninka.ru

КиберЛенинка предоставляет возможность читать тексты научных статей бесплатно. Приглашаем к сотрудничеству научные журналы и издательства для публикации научно-исследовательских работ в открытом доступе (Open Access) и популяризации открытой науки (Open Science) в России.

Научная электронная библиотека КиберЛенинка предоставляет возможность читать тексты научных статей бесплатно. Приглашаем к сотрудничеству научные журналы и издательства для публикации научных работ в открытом доступе (Open Access) и популяризации науки в России.

61
academic.ru.png

Academic.ru

Словари и энциклопедии на Академике

Медицина Медицинская энциклопедия Большой медицинский словарь Медицинские термины Атлас анатомии человека Большая психологическая энциклопедия Психологическая энциклопедия Психологический словарь Словарь по аналитической психологии Психотерапевтическая энциклопедия Толковый словарь психиатрических терминов Словарь по психоанализу Словарь нейролингвистического программирования Сексологическая энциклопедия Медицинские препараты Справочник по болезням Энциклопедия лекарственных растений Биология Биологическая энциклопедия Биологический энциклопедический словарь...

62
900igr.net.png

900igr.net

900 äåòñêèõ ïðåçåíòàöèé è 200 000 ïðåçåíòàöèé äëÿ øêîëüíèêîâ

900 äåòñêèõ ïðåçåíòàöèé powerpoint è 300 ôëåø-èãð ðåá¸íêó ñ 1 ãîäà

64
noimage.png

Be5.biz

Ýëåêòðîííûå ó÷åáíèêè ïî ýêîíîìèêå, àóäèòó, áóõó÷åòó, ôèíàíñàì, ïðàâó - ÷èòàòü ñêà÷àòü áåñïëàòíî. Áèçíåñ îáðàçîâàíèå, ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.

65
noimage.png

Soloby.ru

Универ soloBY

Универ soloBy Сервис по образованию и развитию

66
medbe.ru.png

Medbe.ru

Новости и технологии медицины: профилактика болезней и лечение рака, реабилитация после онкологии взрослых и детей

Профилактика и лечение болезней взрослых и детей: новости медицины и онкологии, клиники и госпитали для лечения раковых опухолей за рубежом

67
noimage.png

1sept.ru

Первое сентября

Федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» Бесплатные программы дополнительного профессионального образования на 144 часа для педагогов по направлениям: Цифровое образование Педагог-организатор Наставничество и коучинг Арт-педагогика Узнать больше Лето – время для саморазвития! Скидки 20% с 14 июня по 31 июля на все 36- и 72-часовые курсы педагогам всех специальностей Высокое качество учебных программ в соответствии с ФГОС Гибкий график прохождения обучения Удостоверение...

68
noimage.png

Smekni.com

Смекни!

Материалы для подготовки рефератов, курсовых работ и исследований

Technologies Used by studopedia.net

Dns Records of studopedia.net

A Record: 185.64.76.53
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: ns1.reg.ru ns2.reg.ru
SOA Record: hostmaster.ns1.reg.ru
MX Record:
SRV Record:
TXT Record:
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of studopedia.net


Domain name: STUDOPEDIA.NET
Registry Domain ID: 1838127955_DOMAIN_NET-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.reg.com
Registrar URL: https://www.reg.com
Registrar URL: https://www.reg.ru
Updated Date: 2021-09-07T17:23:06Z
Creation Date: 2013-12-06T03:02:07Z
Registrar Registration Expiration Date: 2022-12-06T03:02:07Z
Registrar: Registrar of domain names REG.RU LLC
Registrar IANA ID: 1606
Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
Registrar Abuse Contact Phone: +7.4955801111
Status: clientTransferProhibited http://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registrant ID: 49348038
Registrant Name: Protection of Private Person
Registrant Street: PO box 87, REG.RU Protection Service
Registrant City: Moscow
Registrant State/Province:
Registrant Postal Code: 123007
Registrant Country: RU
Registrant Phone: +7.4955801111
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +7.4955801111
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: [email protected]
Admin ID: 49348039
Admin Name: Protection of Private Person
Admin Street: PO box 87, REG.RU Protection Service
Admin City: Moscow
Admin State/Province:
Admin Postal Code: 123007
Admin Country: RU
Admin Phone: +7.4955801111
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +7.4955801111
Admin Fax Ext:
Admin Email: [email protected]
Tech ID: 49348040
Tech Name: Protection of Private Person
Tech Street: PO box 87, REG.RU Protection Service
Tech City: Moscow
Tech State/Province:
Tech Postal Code: 123007
Tech Country: RU
Tech Phone: +7.4955801111
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +7.4955801111
Tech Fax Ext:
Tech Email: [email protected]
Name Server: ns1.reg.ru
Name Server: ns2.reg.ru
DNSSEC: Unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2022.06.16T04:04:26Z <<<

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en.

TERMS OF USE: The Whois and RDAP services are provided by REG.RU, and contain
information pertaining to Internet domain names registered by our
customers. By using this service you are agreeing (1) not to use any
information presented here for any purpose other than determining
ownership of domain names, (2) not to store or reproduce this data in
any way, (3) not to use any high-volume, automated, electronic processes
to obtain data from this service. Abuse of this service is monitored and
actions in contravention of these terms will result in being permanently
blacklisted. All data is (c) Registrar of Domain Names REG.RU LLC (https://www.reg.com)