Sites like

translit.cc
Alternatives

  translit.cc

Translit RU/EN: Russian Translit, Transliteration and Virtual Keyboard

What is Transliteration? The word Transliteration comes from Latin transliteratus (trans- "across" + littera "letter"). Transliteration is the method of representing letters or words of one alphabet in the characters of another alphabet or script. A special case, when transliteration applied to Russian letters to represent them in Latin characters...

translit.cc.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  en


  Response Time:  0.505249


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  1775


 Links  67


  ratio  49.208510638298


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  R3


Valid From:  2022-06-14 18:30:44


Expiration Date:   2022-09-12 18:30:43


SSL Organization:

Signature 1f946b7a3217986b5cd6af638164f0157a8b0148


Algorithm: RSA-SHA256


Found 77 Top Alternative to Translit.cc

1
noimage.png

Translitteration.com

What is transliteration?

Transliteration consists in representing the characters of a given script by the characters of another, while keeping the operation reversible. The use of diacritics or digraphs solves the problem of different number of characters between the alphabets of the two writing systems.

4
translit.net.png

Translit.net

Транслит по-русски

Бесплатный русский транслит translit.net - конвертер и переводчик текста из латиницы в кириллицу и наоборот. Идеальное решение для транслитерации. Выручает при отсутствии русской раскладки клавиатуры. Множество функций, декодер почты, конвертер кириллицы. Helps to convert latin characters in to cyrillic characters and vice versa having no keyboard with russian or ukrainian character set.

5
noimage.png

Softcorporation.com

SoftCorporation LLC.

SoftCorporation LLC. Search:   Near-Duplicate Detection Virtual Keyboard for Smart TV Java Suggester Russian Virtual Keyboard with Spell Checking Autocomplete / Type-Ahead with Spelling Correction WordNet JSON for English Language Other  

6
noimage.png

Typegreek.com

Type Greek.com

Type Greek.com convert text from a standard keyboard into beautiful, polytonic, Unicode-compliant Greek characters as you type.

8
noimage.png

2cyr.com

Çäðàâåéòå Íà òàçè ñòðàíèöà ùå ìîæåòå äà ïèøåòå ñ ëàòèíñêè áóêâè è äà "ïðåâåäåòå" òåêñòà íà êèðèëèöà è îáðàòíî. Îò òóê ùå ìîæåòå äà çàïî÷íåòå òúðñåíå â èíòåðíåò, â ãîëÿì áðîé òúðñà÷êè è ïîðòàëíè-êàòàëîæíè ñàéòîâå. Çà ñêðèïòà Åòî îñíîâíèòå õàðàêòåðèñòèêè íà ïðîãðàìàòà: Âàøèòå íàñòðîéêè ñå çàïàìåòÿâàò. Ìîæåòå äà íàñòðîèòå âñè÷êè...

9
winrus.com.png

Winrus.com

Russian Keyboard and Cyrillic fonts, download Russian Phonetic Keyboard, Russian fonts and encoding, Russian Keyboard Online, phonetic Russian keyboard and Windows fonts, Onscreen Virtual Russian keyboard; transliterated Russian keyboard layout, Russify browsers; mail - fonts and Russification

Russian keyboard, How to type in Russian, Phonetic Russian Keyboard, download Cyrillic keyboard, Russian Keyboard Online, Russification instructions, Virtual Russian Keyboard, Russian typing, Russian phonetic keyboard, typing in Russian, Cyrillic russian fonts download, Russian Onscreen Virtual keyboard online, Cyrillic fonts and homophonic keyboard layout, Russian keyboard layout for Windows and special Russian fonts, Cyrillic font solutions, Russian phonetic, transliterated keyboard layout, Russian translit converter - Cyrillic on-screen keyboard, Russify browsers, Russian fonts in mail, News

10
translit-online.ru.png

Translit-online.ru

Транслит онлайн переводчик

Онлайн транслит с выбором стандарта транслитерации: - URL для поисковых систем Яндекс и Google; - для иностранных интернет-магазинов; - по ГОСТ 7.79-2000; - для загранпаспорта и водительского удостоверения; - для банковской карты Яндекс.Денег; - для Народной Карты Яндекса; - для международных телеграмм; - для Госдепартамента США.

11
translitru.net.png

Translitru.net

Транслит по-русски

Бесплатный русский транслит translit.net - конвертер и переводчик текста из латиницы в кириллицу и наоборот. Идеальное решение для транслитерации. Выручает при отсутствии русской раскладки клавиатуры. Множество функций, декодер почты, конвертер кириллицы. Helps to convert latin characters in to cyrillic characters and vice versa having no keyboard with russian or ukrainian character set.

13
free.fr.png

Free.fr

Choisissez une offre Fibre ou ADSL sans engagement - Free

Découvrez nos offres fibre et trouvez la Freebox qu'il vous faut. Internet très haut débit sans engagement, fibre optique, ADSL, appels illimités, TV et Replay…

14
noimage.png

Online-keyboard.org

US Online Keyboard: Type US characters without an US keyboard

Type US characters without an US keyboard

15
transliter.ru.png

Transliter.ru

Транслитер.ру - транслит переводчик, транслитерация онлайн

Транслит переводчик латинских текстов в русские и наоборот. Транслитерация онлайн.

17
gate2home.com.png

Gate2home.com

Virtual Keyboard Online - Type in your language, anywhere!!!

The Best on the Internet! Type, Translate, Search, Send emails, tweet, and share with your friends in facebook with this online onscreen virtual keyboard emulator, in all languages

18
noimage.png

Learningrussian.net

Learning Russian - Russian Language Lessons and Culture

Learn Russian with free lessons on grammar, vocabulary, and pronunciation. Includes verb conjugations, dictionary, alphabet, online translator, words and phrases, and literature.

20
noimage.png

Russian-keyboards.com

Russian Keyboard ™ Typing Russian Online

Russian keyboard Virtual (русская клавиатура) allows you to type, search and translate online the Russian language without having a Cyrillic keyboard on a computer

21
translitonline.com.png

Translitonline.com

Транслит онлайн — лучший сервис для транслитерации кириллицы в латиницу

Сервис для траснлита русского текста на латинские буквы в режиме онлайн. Транслитератор имеет гибкие настройки для применения в разных сферах: от переписки, до составления адресов сайтов.

22
translit-online.com.png

Translit-online.com

TRANSLIT по-русски на ПК, смартфоне и планшете

Convert English letters into Russian letters with a free online virtual keyboard which works on PC or as a mobile app

24
narod.ru.png

Narod.ru

Лучшие конструкторы сайтов | Народный рейтинг конструкторов для создания сайтов

Какой конструктор сайтов лучше выбрать для своего сайта? Посмотрите наш рейтинг! Мы поможем сделать правильный выбор.

25
transliterate.com.png

Transliterate.com

Transliterate Greek and Hebrew

A free online tool for Greek & Hebrew transliteration from Logos Bible Software.

27
translit.ru.png

Translit.ru

Транслит по-русски

Бесплатный русский транслит translit.ru - конвертер и переводчик текста из латиницы в кириллицу и наоборот. Идеальное решение для транслитерации. Выручает при отсутствии русской раскладки клавиатуры. Множество функций, декодер почты, конвертер кириллицы. Helps to convert latin characters in to cyrillic characters and vice versa having no keyboard with russian or ukrainian character set.

29
noimage.png

Nayiri.com

Հայերէն բառարան

Nayiri.com provides electronic tools for the Armenian language: Armenian explanatory and multilingual dictionaries; an Armenian spell-checker; and tutorials on how to write in Armenian.

30
mainspy.ru.png

Mainspy.ru

SEO анализ сайта, сервис для оптимизатора

SEO сервисы для оптимизатора, анализ сайта, инструменты web-мастера.

31
noimage.png

Kpr.eu

Home - KPR - Gardeners Club

Home - KPR - Gardeners Club

32
alati.org.png

Alati.org

Alati.org (Free Web Tools)

alati.org is my personal test ground for web development. The site contains small, unrelated web apps, all free to use.

33
noimage.png

Ushuaia.pl

USHUAIA.PL: projekty online

projekt: Dzielenie wyrazów Proste wielojęzykowe narzędzie do dzielenia wyrazów między wierszami. Oparte na wzorcach systemu TeX. Zapraszamy >> Dzielenie wyrazów projekt: Transliteracja/transkrypcja pism niełacińskich Wielojęzykowe narzędzie do konwersji pism niełacińskich na alfabet łaciński. Zapraszamy >> Transliteracja/transkrypcja projekt: Yerba mate Archiwalny projekt z 2003 roku poświęcony yerba mate. Jeśli nie wiesz co to jest lub chcesz...

34
noimage.png

Stars21.com

World Free Translators Dictionaries Encyclopedias

Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Bashkir Basque Belarusian Bengali Bosnian Bulgarian Cantonese Catalan Cebuano Chichewa Chinese Chinese ClassicChinese Cl Chuvash Corsican Creole Croatian Czech Danish Danish Dari Divehi English Esperanto Estonian Fijian Filipino Finnish French French CanadaFrench Ca Frisian Galician Georgian German Greek Gujarati Hausa Hawaiian Hebrew Hill...

36
noimage.png

Atticgreek.org

Ancient Greek Tutorials @ AtticGreek.org

Welcome to AtticGreek.org. Buy the book, or request an exam copy. AtticGreek.org is the home of the revised Ancient Greek Tutorials by Donald Mastronarde, adjusted to conform to the changes made in the second edition of Introduction to Attic Greek (University of California Press 2013) and to provide additional supplements...

37
noimage.png

Free-online-translation.com

Translator-online - Free-online-translation.com

Online translator. Free text translation online. Machine translation technology.

38
noimage.png

Russianwithtamara.nl

Russian with Tamara - Cursus Russisch in Amsterdam

Small scale Russian courses in Amsterdam: learn Russian in an easy, fun and efficient way! In small goups or individually.

39
translit.tv.png

Translit.tv

Транслит.TV - Пишем по-русски!

Пишем по-русски транслитом! Слушаем русское радио! Смотрим русское TV! Переводим тексты! Проверяем текст на ошибки!

40
eprevodilac.com.png

Eprevodilac.com

Online Prevodilac | Rečnik | Besplatno prevođenje teksta

Poštovani, korisnici interneta, ukoliko ne znate neki od stranih jezika a žeilte da prevedete tekst, bilo sa srpskog na engleski jezik, ili sa engleskog na srpski, naš sajt Vam nudi potpuno besplatnu uslugu prevoda.

41
noimage.png

Rossica.org

Home - Rossica

Thu. Jun 23rd, 2022 Generic selectors Exact matches only Exact matches only Search in title Search in title Search in content Search in content Search in excerpt Post Type Selectors Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden Hidden About Us Contacts Membership Our Services Rossica Identification Services (RIS) Advertise in Rossica Publications...

42
vkboard.com.png

Vkboard.com

vkBoard - Virtual Keyboard The Better Way to Start Typing Online

Free virtual keyboard online! The vkBoard.com enables you to type directly in various languages; wherever you are, what computer you're using, without installing any software.

43
noimage.png

Usefulwebtool.com

Vietnamese Keyboard Online — Useful Web Tool

This virtual Vietnamese keyboard permits you to type Vietnamese online with all the accents. You do not need to install anything, simply type your text and copy paste it to Facebook or your email.

44
noimage.png

Loderi.com

Whois Service for free

Whois service for free. We create cool tool and evereone can discover whois information of any domain.

46
noimage.png

Caucasusstudies.se

caucasusstudies.se is hosted by Simply.com

caucasusstudies.se is hosted by Simply.com. Check out www.simply.com.

47
ukrainianlessons.com.png

Ukrainianlessons.com

Ukrainian Lessons: Inspiring Resources for Learning Ukrainian Language

Looking for the best way how to learn Ukrainian? Check out our quality materials for learning Ukrainian, such as podcasts and books.

48
noimage.png

Baltoslav.eu

BaltoSlav Language Tools

Play, Learn, Explore & Research the Languages of Europe and Beyond

49
noimage.png

English-russian-translations.com

Russian Translations 24/7 | English Russian Translation | London

One-Stop Solution for Your English Russian Communications From as low as $0.06 USD per source word All Industries - Technical, Business, Legal, Medical Compliant with ISO 17100:2015 and EN 15038 GET A FREE QUOTE English Russian Translation UK Customer Oriented English, Russian and 20+ languages Over 300 native-speaking English and Russian translators...

52
tsymbal.su.png

Tsymbal.su

Александр Цымбал

Александр Цымбал

53
noimage.png

Languageburo.com

Professional and Certified Document Translation Services by Language Buró

Language Buró provides high-quality professional translation services in all major languages. We are specialized in Financial Translation Services, Legal Translations and Medical Translations. Get a free online quote!

54
noimage.png

Techinfomatics.com

Jobs in India

ID Job Title City Date 302 Front Desk Executive - Matrix Salon Chandigarh 25-04-2022 301 Front Office Executive required Chandigarh 25-04-2022 300 Front Office Assistant Chandigarh 25-04-2022 299 Area Service Manager Gurgaon 25-04-2022 298 Area Service Manager Gurgaon 25-04-2022 297 Territory Sales Incharge Amritsar 25-04-2022 296 Sales Representative Bathinda 18-04-2022...

55
noimage.png

Latin-online-translation.com

Latin translator online - Latin-Online-Translation.com

Translator from Latin and back online. Free translation from Latin and into Latin with examples.

56
noimage.png

Russianpod101.com

Learn Russian Online - RussianPod101

The fastest, easiest, and most fun way to learn Russian and Russian culture. Start speaking Russian in minutes with audio and video lessons, audio dictionary, and learning community!

57
noimage.png

Language-usa.com

Russian Translation USA - Certified English/Russian Translations

58
noimage.png

Hayastan.com

Hayastan.com

Welcome to Hayastan.com! Please choose your interface language:

59
noimage.png

Lexilogos.com

LEXILOGOS - Dictionnaires, Cartes, Livres en ligne - Langues & pays du monde

Dictionnaires dans toutes les langues, Cartes de tous les pays, Livres & Documents en ligne

60
branah.com.png

Branah.com

Type in your language at BRANAH.COM

Type in your language wherever you may be with the best online keyboard on the Internet. In addition, make use of related tools such as image to text converter, Unicode table, Unicode converter, ASCII converter, and braille translator.

61
mylanguages.org.png

Mylanguages.org

Learn Languages - Grammar and Vocabulary

This website offers free learning lessons in 100 languages from Afrikaans to Zulu from grammar, vocabulary to phrases and quizes. Enjoy learnign with our lessons!

62
paralink.com.png

Paralink.com

Paralink Translator : Free Translation, Dictionary, Text To Speech

Free online multilingual translation software for English, French, Spanish, German, Russian and Portuguese languages.

63
noimage.png

Apronus.com

Apronus.com

Personalized ads. In order to show you the most relevant ads, Google tries to figure out what kinds of goods and services you may be interested in. It does so by collecting certain information about you – for example, your geographical location, your Google searches, and your visits to this...

64
noimage.png

Rustran.com

Free Russian English Dictionary and English to Russian online translation

By Ectaco, Inc., the world leader in the development of handheld dictionaries Full range of online dictionaries from Ectaco, Inc. Enter word: A necessity for travel. Communication has never been this easy or fun! Detailed info The perfect eReading device for business documents, educational texts, and leisure books. Detailed info...

65
noimage.png

Greeklish-to-greek.gr

Greeklish to Greek - Δωρεάν μετατροπή Greeklish σε Ελληνικά!

Μετατροπή Greeklish σε Ελληνικά. Δωρεάν online εφαρμογή! Μετατρέψτε εύκολα και γρήγορα τα Greeklish σε Ελληνικά, μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

66
noimage.png

Cybermova.com

Ukrainian Speech and Language Resources and Software - CyberMova/КіберМова

Free online dictionaries assist in translation to and from Ukrainian. Grammatical details, usage samples, phonetical transcription and virtual keyboard for Ukrainian are helpful not only for Ukrainian translation but for learning as well. Check out » Ukrainian software based on speech and language technologies. Learn Ukrainian entertaining yourself! You may download, try...

67
noimage.png

Translit.ie

Translation Services Ireland - Certified Translations Company - TRANSLIT

Translit is 9001 ISO certified professional translation, interpreting, subtitling, localisation language service provider, company in Ireland

69
russianforeveryone.com.png

Russianforeveryone.com

Learn Russian Online: Self study guide for Russian language learners

Russian Language interactive online self study guide. Russian introductory phonetic course, grammar course for beginners, vocabulary building lessons, interactive exercises, audio files, language games, oline quizzes and tests with immediate feedback.

70
noimage.png

Stanwardine.com

Stanwardine Home Page

Stanwardine home page with links to cribbage, golf, London congestion checker, Russian frequency word test, history of Stanwardine in the Wood, and genealogy.

73
rasep.ru.png

Rasep.ru

Îáðàùåíèå ê ðåäàêòîðàì è èçäàòåëÿì ðîññèéñêèõ íàó÷íûõ æóðíàëîâ Ìîíèòîðèíã Ðåéòèíã íàó÷íûõ æóðíàëîâ Çàïîëíèòü àíêåòó Ýêñïåðòèçà Çàÿâêà íà ýñïåðòèçó Äëÿ ÷ëåíîâ ÀÍÐÈ Èíôîðìàöèÿ äëÿ ÷ëåíîâ ÀÍÐÈ Íîâîñòè èíäóñòðèè Ìåðîïðèÿòèÿ Ðåñóðñû Áèáëèîòåêà Ðóêîâîäñòâà. Ðåêîìåíäàöèè Ñïðàâî÷íèêè. Ñëîâàðè Íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû. Ñòàíäàðòû Ñòàòüè è äðóãèå ïóáëèêàöèè Âèäåî.Àóäèî Ïðåçåíòàöèè Ìàòåðèàëû ìåðîïðèÿòèé Âñå ìàòåðèàëû Áàçà ïåðåâîäíûõ êíèã...

Technologies Used by translit.cc

 • Varnish
 • GitHub Pages
 • Google AdSense
 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Fastly
 • Dns Records of translit.cc

  A Record: 185.199.110.153 185.199.108.153 185.199.109.153 185.199.111.153
  AAAA Record:
  CNAME Record:
  NS Record: edna.ns.cloudflare.com marty.ns.cloudflare.com
  SOA Record: dns.cloudflare.com
  MX Record:
  SRV Record:
  TXT Record: google-site-verification=AkTLSfF8U54rWuKPWrltq9AjYAJSS1NMg9NdtwOMPnY
  DNSKEY Record:
  CAA Record:

  Whois Detail of translit.cc

  Domain Name: TRANSLIT.CC
  Registry Domain ID: 89923822_DOMAIN_CC-VRSN
  Registrar WHOIS Server: whois.porkbun.com
  Registrar URL: http://www.porkbun.com
  Updated Date: 2022-04-16 04:05:49
  Created Date: 2008-04-30 11:25:17
  Registrar Registration Expiration Date: 2023-04-30 11:25:17
  Registrar: Porkbun LLC
  Registrar IANA ID: 1861
  Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
  Registrar Abuse Contact Phone: +1.5038508351
  Domain Status: clientTransferProhibited http://icann.org/epp#clientTransferProhibited
  Domain Status: clientDeleteProhibited http://icann.org/epp#clientDeleteProhibited
  Registry Registrant ID:
  Registrant Name: Whois Privacy
  Registrant Organization: Private by Design, LLC
  Registrant Street: 500 Westover Dr #9816
  Registrant City: Sanford
  Registrant State/Province: NC
  Registrant Postal Code: 27330
  Registrant Country: US
  Registrant Phone: +1.9712666028
  Registrant Phone Ext:
  Registrant Fax:
  Registrant Fax Ext:
  Registrant Email: https://porkbun.com/whois/contact/registrant/translit.cc
  Registry Admin ID:
  Admin Name: Whois Privacy
  Admin Organization: Private by Design, LLC
  Admin Street: 500 Westover Dr #9816
  Admin City: Sanford
  Admin State/Province: NC
  Admin Postal Code: 27330
  Admin Country: US
  Admin Phone: +1.9712666028
  Admin Phone Ext:
  Admin Fax:
  Admin Fax Ext:
  Admin Email: https://porkbun.com/whois/contact/admin/translit.cc
  Registry Tech ID:
  Tech Name: Whois Privacy
  Tech Organization: Private by Design, LLC
  Tech Street: 500 Westover Dr #9816
  Tech City: Sanford
  Tech State/Province: NC
  Tech Postal Code: 27330
  Tech Country: US
  Tech Phone: +1.9712666028
  Tech Phone Ext:
  Tech Fax:
  Tech Fax Ext:
  Tech Email: https://porkbun.com/whois/contact/tech/translit.cc
  Name Server: edna.ns.cloudflare.com
  Name Server: marty.ns.cloudflare.com
  URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net
  >>> Last update of WHOIS database: 2022-04-16 04:05:49 <<<

  For more information on Whois status codes, please visit https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en.

  The Data in the Porkbun LLC WHOIS database is provided by Porkbun LLC for information purposes, and to assist persons in obtaining information about or related to a domain name registration record. Porkbun LLC does not guarantee its accuracy. By submitting a WHOIS query, you agree that you will use this Data only for lawful purposes and that, under no circumstances will you use this Data to: (1) allow, enable, or otherwise support the transmission of mass unsolicited, commercial advertising or solicitations via e-mail (spam); or (2) enable high volume, automated, electronic processes that apply to Porkbun LLC (or its systems). Porkbun LLC reserves the right to modify these terms at any time. By submitting this query, you agree to abide by this policy.

  Porkbun!