Sites like

uni-svishtov.bg
Alternatives

  uni-svishtov.bg

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов

Обучение на студенти и докторанти ✔Прием ✔Икономика ✔Администрация и управление ✔Бакалавър ✔Магистър ✔редовно ✔задочно ✔дистанционно

noimage.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  bg


  Response Time:  0.368137


  SSL:  Disable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  41


 Links  


  ratio  32.939757205008


Found 77 Top Alternative to Uni-svishtov.bg

1
noimage.png

Unwe.bg

УНСС :: Университет за национално и световно стопанство - Начало

УНСС е университет №1 в България. Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 90-годишна история. УНСС е призван да формира високообразовани личности, които да водят обществото към един по-съвършен и хуманен свят.

2
noimage.png

Ue-varna.bg

Икономически университет – Варна

Икономически университет - Варна е най-иновативният в България. Университетът е първото българско висше търговско училище в България с над 100-годишна история. Икономически университет – Варна, вторият създаден в България, има минало, с което се гордее и бъдеще, с което продължава да се утвърждава сред университетите в Европа: високо качество в обучението; квалифицирани и компетентни преподаватели; учебна документация, хармонизирана с европейското образователно пространство с отразени в нея нови знания и бизнес практики. Да следваш в Икономически университет – Варна е избор на качествено обучение, световно призната диплома и успешна подготовка за добра реализация! ИУ - Варна е призван да формира високообразовани личности, които да водят обществото към един по-съвършен и хуманен свят. Високата оценка за институционална акредитация, дадена от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) е признание за качеството на обучението във висшето училище и неговото съответствие със Закона за висшето образование. ИУ - Варна е удостоен с приз Сграда на годината - 2015 в категория Сгради паметници на културата, музеи, храмове. Библиотеката на Икономически университет – Варна е носител на наградата Библиотека на годината 2011 на Българската библиотечно-информационна асоциация и е една от най-модерните в страната. В Колежа по туризъм към Икономически университет - Варна се осъществява обучение в ОКС професионален бакалавър по туризъм в 4 специалности и срок на обучение 3 години.

3
noimage.png

Swu.bg

Начало

South-West University Neofit Rilski

4
noimage.png

Nbu.bg

Нов български университет

en Кандидат-студенти Прием и обучение Консултиране и събития Прием в програми след средно образование Прием в магистърски програми Прием в докторски програми Прием в дистанционни програми Признаване на висше образование от чужбина Прием в продължаващо обучение Най-често задавани въпроси Студенти Записване Консултиране и обслужване Календар 2021 / 2022 Календар 2022...

7
noimage.png

Dokumentite.com

Изработка на уеб сайт Добрич | Ние правим сайтове и онлайн магазини- Ди Ейч Студио

Предлагаме цялостни онлайн решения. От проектирането и изработката на Уеб сайт или Онлайн Магазин до неговата популяризация в Интернет.

8
noimage.png

Bfu.bg

Бургаски свободен университет - град Бургас

Бургаският свободен университет е висше училище в град Бургас, България и е един от първите частни университети в страната.

9
noimage.png

Uni-ruse.bg

Русенски университет

Официален сайт на Русенски университет "Ангел Кънчев".

11
noimage.png

Uni-plovdiv.bg

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Официален сайт на Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски"

13
noimage.png

Nsa.bg

27.07.2022  Ñðÿäà Êîíêóðñ çà ïðîôåñîð – äîö. Íèêîëèíà Ãåîðãèåâà Äèìèòðîâà-Íåäêîâà, äí 26.07.2022  Âòîðíèê Îáÿâà çà ðàáîòà çà Êèíåçèòåðàïåâò â Íîðâåãèÿ 26.07.2022  Âòîðíèê Îáÿâà çà ðàáîòà çà Êèíåçèòåðàïåâò â ãð. Áÿëà 25.07.2022  Ïîíåäåëíèê ÍÑÀ å ïàðòíüîð íà ÁÔ Âîëåéáîë â ïðîåêò SERVE îò ïðîãðàìà „Åðàçúì +“ Ñïîðò íà ÅÊ 25.07.2022  Ïîíåäåëíèê Îáÿâà çà ðàáîòà çà Êèíåçèòåðàïåâò...

15
noimage.png

Uni-sz.bg

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СТАРА ЗАГОРА – Официален портал на Тракийския университет

Начало Факултети/колеж Специалности Стипендии Общежития Библиотека Кариерен център Студентски съвет Научни форуми Проекти Конкурси Обратна връзка Карта на сайта Контакти Политика по защита на личните данни ПРИЕМ Кандидатстудентски прием след средно образование 2022 Изпити, оценки и класирания Специалности Правилa за прием Балообразуване Подаване на документи График и такси за изпити...

16
noimage.png

Nationallibrary.bg

НАЧАЛО - Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"

Стани читател Посети Библиотеката Подкрепи Библиотеката Свържи се с нас ВИРТУАЛНА РАЗХОДКА "130 години от откриването на първото търговско-промишлено изложение в Пловдив (1892-2022)"                                            Хората и животът на Балканите и Близкия изток XIV-XIX век. Регистри на населението, изображения, карти                                                       ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА     143-ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ   Историята на...

17
noimage.png

Strategy.bg

Портал за обществени консултации

Министерски съвет

18
noimage.png

Referati.org

Изработка на уеб сайт Добрич | Ние правим сайтове и онлайн магазини- Ди Ейч Студио

Предлагаме цялостни онлайн решения. От проектирането и изработката на Уеб сайт или Онлайн Магазин до неговата популяризация в Интернет.

19
noimage.png

Csd.bg

Home - Center for the Study of Democracy

Energy & Climate Security Risk Index Interactive Visualisation The Chinese Economic Footprint in Central and Eastern Europe Interactive Visualisation Disclosing Information on Criminal Cases Interactive Publication Report State Capture Deconstructed Energy & Climate Security Risk Index The Chinese Economic Footprint in Central and Eastern Europe Disclosing Information on Criminal Cases...

21
noimage.png

Tugab.bg

НАЧАЛО - Технически Университет - Габрово

Технически университет - Габрово

22
noimage.png

Uni-sofia.bg

Начало - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Софийски Университет Св. Климент Охридски

23
pomagalo.com.png

Pomagalo.com

Pomagalo.com - 280,797 ìàòåðèàëè çà ó÷åíèöè è ñòóäåíòè!

Pomagalo.com - Ðåôåðàòè, åñåòà, äîêëàäè, ëåêöèè, êóðñîâè è äèïëîìíè ðàáîòè, òåìè, ñú÷èíåíèÿ...

24
noimage.png

Mu-varna.bg

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ" - ВАРНА

Управление Правилници Акредитация Нормативна уредба Обяви Търгове Профил на купувача Конкурси Финансова информация МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ - ВАРНА гр. Варна, ул. Марин Дринов 55 тел: +35952/677 050 факс: +35952/650 019 e-mail: [email protected] виж карта Абонирайте се за имейл бюлетин Получавайте последни новини относно Медицински университет - Варна...

25
noimage.png

Vuzf.bg

Начало | ВУЗФ

ВУЗФ Акредитации Организационна структура Назад Организационна структура Структура Настоятелство Академично ръководство Назад Академично ръководство Ректор Изпълнителен директор на VUZF LAB Академичен съвет Заместник-ректор Декан на академичната програма Ръководители катедри Катедри Назад Катедри Състав катедра "Финанси и застраховане" Състав катедра "Счетоводство и одит" Състав катедра "Бизнес администрация и маркетинг" Съвет на...

26
noimage.png

Znanieto.net

Дипломни, Теми, Реферати, Лекции

Готови дипломни, реферати, лекции и теми за вас ученици и студенти. Богат каталог от готови материали. Достъп до безплатни материали без необходимост от регистрация.

28
noimage.png

Referatite.org

Изработка на уеб сайт Добрич | Ние правим сайтове и онлайн магазини- Ди Ейч Студио

Предлагаме цялостни онлайн решения. От проектирането и изработката на Уеб сайт или Онлайн Магазин до неговата популяризация в Интернет.

29
bukvar.bg.png

Bukvar.bg

Bukvar.bg - Уроци, Материали, Български език, Математика, История, Физика, Литература, Есета, Биология, Химия и др.

Bukvar.bg - Уроци, Материали, Български език, Математика, История, Физика, Литература, Есета, Биология, Химия и др.

30
noimage.png

Mu-plovdiv.bg

Медицински университет - Пловдив • Посветени на хуманността

Посветени на хуманността Медицински университет - Пловдив Академичен състав Академичен състав Конкурси Конкурси Конкурси за АД “Асистент” Конкурси за АД “Главен асистент” Конкурси за АД “Доцент” и “Професор” Процедури Процедури Процедури за заемане на АД “Доцент” Процедури за заемане на АД “Професор” Процедури за придобиване на ОНС “Доктор” Процедури за...

32
noimage.png

Naval-acad.bg

Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров – Filii maris sumus

За нас Структура Акредитация Местоположение Общежитие и хранене Административни услуги Пресцентър 135 години ВВМУ Новини Предстоящи събития Поздравителни адреси Медиите за нас Галерия История Традиции Мисия Система за управление на качеството Доктор хонорис кауза на ВВМУ Почетен професор на ВВМУ Почетен знак „За заслуги към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ Външни...

33
bia-bg.com.png

Bia-bg.com

Българска стопанска камара

Новини от БСКОще новини... 21.07.2022 Специалисти съветват: Започвайте да пестите за високите сметки през зимата 21.07.2022 Днес Радосвет Радев щеше да навърши 62 години 21.07.2022 Честит рожден ден на Теодора Борисова! 20.07.2022 Посланикът на Република Косово посети Българската стопанска камара 20.07.2022 Проведе се заседание на Арбитражната колегия на АС при...

34
noimage.png

Ides.bg

Начало

ИНСТИТУТ НА ДИПЛОМИРАНИТЕ ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БЪЛГАРИЯ ВЪТРЕШЕН ПОРТАЛ EN Toggle navigation ЗА ИНСТИТУТА КАНДИДАТИ РЕГИСТЪР ДЕС РЕГИСТЪР РО ИНФОРМАЦИЯ ИДЕС В МЕДИИТЕ ГЛЕДНА ТОЧКА Е-СПИСАНИЕ РЕГИСТРАЦИЯ ЗА СЕМИНАРИ ПОЛЕЗНИ ПРЕПРАТКИ ЗА КОНТАКТ НОВО   Електронни учебници КАНДИДАТИ: Изпити по чл. 14 от ЗНФО   КАНДИДАТИ: Изпити по чл. 15 от ЗНФО   НОВО  ...

35
noimage.png

Eufunds.bg

Начало | eufunds

Български English ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ image/svg+xml image/svg+xml Main navigation Начало Актуално Новини Събития График на комитетите за наблюдение Оперативни програми Добро управление Инициатива за малки и средни предприятия Иновации и конкурентоспособност Наука и образование за интелигентен растеж Околна среда Програма за морско дело и...

36
kaminata.net.png

Kaminata.net

Начало - Софтуер и IT Новини

Актуални новини от IT сферата, ревюта на софтуерни продукти, безплатно сваляне. Форум и помощ за стартиране на софтуер, игри, Линукс дистрибуции.

37
noimage.png

Au.edu

AU - Assumption University of Thailand

Assumption University of Thailand, The University is a non-profit institution administered by the Brothers of St. Gabriel, a worldwide Catholic religious order, founded in France in 1705 by St. Louis Marie De Montfort, devoted to education and philanthropic activities. The congregation has been operating many educational institutions in Thailand since 1901.

39
noimage.png

Mu-sofia.bg

Медицински Университет София – София

КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ правилник, график, такси виж oще СТУДЕНТИ факултети, графици, фин. информация виж oще СПЕЦИАЛИЗАНТИ конкурси, програми, държавен изпит

40
nsi.bg.png

Nsi.bg

Home | Национален статистически институт

User account menu Връзки Контакти Social Media Links Български English header Main menu Начало За респондентите За потребителите Статистически данни Нормативна уредба За НСИ Търси ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА 2022 Механизъм за гарантиране на качеството на европейската статистика ГОДИШНА ОТЧЕТНОСТ 2021 Годишна отчетност за дейността на предприятията за 2021 г. Мониторстат Информационна...

41
bcci.bg.png

Bcci.bg

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

42
noimage.png

Tu-sofia.bg

ТУ - София

22 АВГ Магистърски програми в Стопанския факултет на ТУ-София               Стопанския... 19 АВГ Курсове за теоретична подготовка на пилоти за гражданската авиация от 03.10.2022 г.               Висша школ... 24 АВГ Приветствие на ректора на Техническия университет – София,...

43
noimage.png

Bas.bg

Българска академия на науките – Официален сайт на Българската академия на науките

Стартира програмата  „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ 21.07.2022 Споразумение за сътрудничество подписаха БАН и Медицинският университет в Пловдив 14.07.2022 Диплома за чуждестранен член на БАН получи проф. Максим Концевич 11.07.2022 Иновации в синтеза и разпознаване на българска реч 07.07.2022 Учени от Института по астрономия с НАО с публикация в „The Astrophysical...

Technologies Used by uni-svishtov.bg

Dns Records of uni-svishtov.bg

A Record: 195.20.24.15
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: ns.digsys.bg ns2.uni-svishtov.bg
SOA Record: hostmaster.uni-svishtov.bg
MX Record: mail.uni-svishtov.bg
SRV Record:
TXT Record: v=spf1 ip4:195.20.24.0/22 mx ptr ~all google-site-verification=R06oc0QMZePJYKMBXktGTBaIRpBJjsLnZ8_hcbU1Ajc
DNSKEY Record:
CAA Record: sectigo.com letsencrypt.org sectigo.com

Whois Detail of uni-svishtov.bg