Sites like

vgd.ru
Alternatives

  vgd.ru

Êîëëåêöèÿ ñâåäåíèé î ëþäÿõ, ñâÿçàííûõ ñ Ðîññèåé, íåçàâèñèìî îò âðåìåíè è ìåñòà æèçíè è íàöèîíàëüíîñòè. Ñòàòüè ïî ãåíåàëîãèè. Ñâåäåíèÿ ïî èñòîðèè Ðîññèè. Ìîæíî âêëþ÷èòü ñåáÿ. Áóäüòå âêîíòàêòå ñî ñâîèìè ïðåäêàìè è ðîäñòâåííèêàìè!

noimage.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  


  Response Time:  0.167605


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  


 Links  


  ratio  


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  R3


Valid From:  2022-06-02 19:04:21


Expiration Date:   2022-08-31 19:04:20


SSL Organization:

Signature 9f433480c3f27d0016af67c6acbc839589877d4d


Algorithm: RSA-SHA256


Technologies Used by vgd.ru

Dns Records of vgd.ru

A Record: 31.28.25.79
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: ns11.hoster.ru ns10.hoster.ru
SOA Record: support.hoster.ru
MX Record: emx.mail.ru
SRV Record:
TXT Record: 202006122124041s12ksnn1i9rtjn0q2b0gtxdjfdg306iethst73bm3l1hj7srh _globalsign-domain-verification=VSUKJvL2yIEQJX-AfTsn16iNTqhsOscaZtI9wLO3uL v=spf1 redirect=_spf.mail.ru google-site-verification=aKEoDaSXpMFHcnICWPvyiIFJmUOprgiImMOys3HwmWc
DNSKEY Record:
CAA Record: letsencrypt.org

Whois Detail of vgd.ru

% By submitting a query to TCI's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% https://www.tcinet.ru/documents/whois.pdf (in Russian)

domain: VGD.RU
nserver: ns10.hoster.ru.
nserver: ns11.hoster.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person: Private Person
registrar: RU-CENTER-RU
admin-contact: https://www.nic.ru/whois
created: 2001-02-12T21:00:00Z
paid-till: 2023-02-12T21:00:00Z
free-date: 2023-03-16
source: TCI

Last updated on 2022-07-22T10:36:30Z