Sites like

kritikanstvo.ru
Alternatives

  kritikanstvo.ru

Критиканство — Крупнейший в России агрегатор рецензий на фильмы и игры

«Критиканство» - самая большая база рецензий на фильмы и игры. Широкий подбор различных мнений о последних новинках и объективные оценки. Пользовательские рейтинги, голосование и лучшие авторы – всё это на «Критиканстве».

kritikanstvo.ru.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  ru-RU


  Response Time:  2.931895


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  411


 Links  


  ratio  23.392521597972


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  R3


Valid From:  2022-06-28 23:13:23


Expiration Date:   2022-09-26 23:13:22


SSL Organization:

Signature 46e25288b4580811039ac91053bd51e5daeb59fc


Algorithm: RSA-SHA256


Found 75 Top Alternative to Kritikanstvo.ru

1
noimage.png

Megacritic.ru

Мегакритик. Новинки фильмов, отзывы и обзоры. Зарубежное и наше кино, уже вышедшее

Новинки фильмов русских и зарубежных, отзывы, рецензии и обзоры недавно вышедших в прокат в нашем ТОП списке! Вы легко найдете новое кино для просмотра опираясь на рейтинг лучших фильмов по мнению критиков и зрителей

2
noimage.png

Kinobusiness.com

Кинопортал Кинобизнес сегодня – все о кино: сеансы, премьеры, новости, кинопрокат

Все о кино, расписание сеансов, база данных фильмов, кассовые сборы, интервью и многое другое.

3
kinoafisha.info.png

Kinoafisha.info

Киноафиша – все о кино и кинотеатрах, афиша кинотеатров России

City Stars Звездный ул. Молодежная, 2/1, ТРЦ «Звездный» Coperto-Cinema Чкаловская Курская Курская DREAM шоссе Энтузиастов, вл. 11, стр. 4 Drive-In кинотеатр под открытым небом Дмитровская Foster Cinema Фрунзенская Friends Hall NewTone Арбатская Александровский Сад Боровицкая Loft Cinema Тургеневская Чистые Пруды Кузнецкий Мост Magic Cinema Дмитровское шоссе, стр. 4, ТЦ «5...

4
kg-portal.ru.png

Kg-portal.ru

КГ-Портал — всё о кино, видеоиграх, сериалах и аниме | КГ-Портал

Хотите всегда быть в курсе того, что творится в мире кино, сериалов, игр и аниме? Заходите на «КГ-Портал»! Трейлеры, постеры и кадры фильмов, рецензии и эпизодники, обзоры новинок и подкасты с обсуждением самых горячих тем.

5
noimage.png

Timeout.ru

Time Out - афиша развлечений: кино, театры, выставки, клубы, рестораны | Time Out

Time Out - путеводитель по Москве. Афиша спектаклей и фильмов, громкие вечеринки, ночные клубы, интервью со звездами, горячие городские темы, музеи и выставки

6
noimage.png

Kinoart.ru

Искусство кино

Молодой сайт старейшего в Европе журнала о кино: рецензии, аналитика, карточки, лекции

7
noimage.png

Kinokadr.ru

Æóðíàë Êèíîêàäð: Èíòåðåñíî è ïîçíàâàòåëüíî î ñîâðåìåííîì êèíåìàòîãðàôå. Ôèëüìû, íîâîñòè êèíî, ðåöåíçèè, ïðåìüåðû, àíîíñû, îáçîðû. Àôèøà êèíîòåàòðîâ. Òðåéëåðû è êàäðû âûõîäÿùèõ íà ýêðàíû ôèëüìîâ

8
cinematext.ru.png

Cinematext.ru

Тексты и цитаты из фильмов. Описание фильмов

Тексты, цитаты, сценарии, фразы, описание, краткое содержание, песни из фильмов и кино

9
golddisk.ru.png

Golddisk.ru

Ôèëüìû íà DVD è Blu-Ray, Ìóçûêà CD, LP. Îãðîìíûé êàòàëîã, åæåäíåâíîå ïîñòóïëåíèå íîâèíîê. Áûñòðàÿ äîñòàâêà ïî âñåé Ðîññèè! Èíòåðíåò-ìàãàçèí GoldDisk.Ru

10
noimage.png

Kinometro.ru

Кинопрокат в России онлайн

Бюллетень Кинопрокатчика - ваш главный источник бизнес-информации о кино

11
horrorzone.ru.png

Horrorzone.ru

Зона Ужасов - страшно интересно!

Сайт ужасов. Лучшие фильмы ужасов, новости кино, страшные игры, литература ужасов, тяжелая музыка. Актуальные новости, интересные статьи, рейтинги, обзоры, рецензии, интервью из мира кино, сериалов, игр, литературы и музыки.

12
noimage.png

Seance.ru

Редакция – Журнал «Сеанс – Журнал и сайт о времени и кино

Юрий Стоянов: «В России смех всегда сквозь слезы» Интервью 20 / 12 / 2022 На стриминге Start вышел второй сезон «Вампиров средней полосы» — народного хита о простой вампирской семье из Смоленска. Павел Пугачев поговорил о секретах успеха, невкусной крови и грустном смехе с Юрием Стояновым, главной звездой сериала. Молодые растерзанные — О жестокой юности в японском кино Эссе 19 / 12...

13
cinemaflood.com.png

Cinemaflood.com

CinemaFlood | Универсальный ресурс о кино: Голливуд и все-все-все

CinemaFlood — это интересные новости, захватывающие рецензии, новые трейлеры, вести с фестивалей и многое другое. Всё то, что вы так любите в мире кино!

14
kinomania.ru.png

Kinomania.ru

Новости кино | Новинки проката | Киномания

Новинки кино. Самая интересная и актуальная информация о новинках мирового кинопроката и свежие новости из мира кино на сайте KINOMANIA.RU. Подробные сведения об актёрах и режиссёрах, саундтреки, постеры к фильмам и многое другое.

15
noimage.png

Mirage.ru

Мираж Синема - новинки кино, билет в кино. Сеть кинотеатров в

Сеть кинотеатров Мираж Синема — 23 современных кинотеатров, 174 комфортабельных кинозалов, оснащенных по последнему слову техники, и более 10.000 посадочных мест!

16
otzyv.ru.png

Otzyv.ru

ÎÒÇÛÂ.Ðó: Îòçûâû òóðèñòîâ | Íîâèíêè êèíî

ÎÒÇÛÂ.Ðó - Îòçûâû òóðèñòîâ, íîâèíêè êèíî

17
noimage.png

Proficinema.ru

Êèíîáèçíåñ â Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Ïîñëåäíèå íîâîñòè êèíî, èíòåðâüþ. Ôèëüìû - èíôîðìàöèÿ î êàðòèíàõ, ñòàòüè, êàäðû èç ôèëüìîâ, ðîëèêè.

19
noimage.png

Kinomonitor.ru

Сеть кинотеатров «Монитор». Расписание сеансов, репертуар, афиша, билеты

20
noimage.png

Vvord.ru

Îáçîðû ôèëüìîâ Èâ Ñåí Ëîðàí: «îáíàæåííàÿ» ëåãåíäà ìîäû Êèíåìàòîãðàô ïðîäîëæàåò îáíàæàòü æèçíè è ñóäüáû, êóëüòèâèðîâàòü èíäèâèäóàëüíîñòü >> Ìàðòèí Ñêîðñåçå: îò «Òàêñèñòà» äî «Âîëêà ñ Óîëë-ñòðèò» Íà ýêðàíàõ ïîÿâèëàñü ñòèëüíàÿ ÷åðíàÿ êîìåäèÿ «Âîëê ñ Óîëë-ñòðèò» >> Ãðàâèòàöèÿ»: ôèëüì-êîñìîñ Ôàíòàñòè÷åñêèé ôèëüì «Ãðàâèòàöèÿ» Àëüôîíñî Êóàðîíà íà ýêðàíû ïðèøåë ïðàêòè÷åñêè íèêåì íå îæèäàåìûì >>...

21
kinoafisha.ua.png

Kinoafisha.ua

Фільми в кінотеатрах України на KINOafisha.ua

Кіноафіша це всі фільми кінопрокату, розклад сеансів, купівля квитків онлайн. Найкращі фільми в кіно - дивіться афішу на KINOafisha.ua

22
cultin.ru.png

Cultin.ru

CULTIN.RU - Кино, Музыка, Литература, Компьютерные игры.

КИНО Драма Триллер Мелодрама Боевик Детектив Приключенческий фильм Ужасы все Биографический фильм Боевик Вестерн Гангстерский фильм Детектив Драма Исторический фильм Кинокомедия Киноновелла Киноповесть Кинороман Киноэпопея Лирическая комедия Мелодрама Музыкальная кинокомедия Нуар Пародия Приключенческий фильм Притча Психологическая драма Сатирическая комедия Сказка Спагетти-вестерн Трагедия Трагикомедия Триллер Ужасы Фильм-катастрофа Эксцентрическая комедия Рецензия на...

23
noimage.png

Vpobede.ru

Центр культуры и отдыха «Победа»

Идёт загрузка, пожалуйста, подождите..

26
film-like.com.png

Film-like.com

Сервис подбора фильмов film-like.com

Сервис подбора фильмов; Посоветуйте фильм, подобрать похожий, подбор по тегам

27
livejournal.com.png

Livejournal.com

LiveJournal: Discover global communities of bloggers who share your unique passions and interests.

Your life is the best story! Just start your blog today!

28
noimage.png

Smartfacts.ru

Факты о фильмах, кино и сериалах - только лучшее — smartfacts

Огромная база интересных факты из мира развлечений - факты о фильмах, сериалах, актерах, компьютерных играх и многое другое

29
kinorium.com.png

Kinorium.com

Кинориум

Удобный сервис для поиска фильмов и обмена впечатлениями с друзьями. Лучший киносайт 2022 года.

35
noimage.png

Kinodrive.org

Ñìîòðèòå ôèëüìû, òðåéëåðû ôèëüìîâ îíëàéí â õîðîøåì êà÷åñòâå.

37
ivi.az.png

Ivi.az

Онлайн-кинотеатр ivi - фильмы, сериалы и мультфильмы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве

Устройте кинотеатр у себя дома! Смотрите онлайн фильмы хорошего качества в приятной домашней обстановке и в удобное для вас время. Для вас всегда доступны на любой вкус: сериалы, фильмы, мультфильмы и многое другое.

38
kinoprofi.vip.png

Kinoprofi.vip

Фильмы онлайн, смотреть Кино бесплатно - КиноПрофи

KINOPROFI – здесь вы можете смотреть фильмы онлайн бесплатно круглосуточно! Самая большая библиотека фильмов, сериалов и мультфильмов в хорошем качестве вас приятно удивит.

39
noimage.png

Kinowar.com

kinowar.com

Лучший сайт о кино

40
noimage.png

Thr.ru

THR Russia

Тизер и дата выхода финального сезона «Игры престолов» 14 ноября 2018 / Редакция THR Russia Ждать до апреля 2019. Комментировать Рецензия: «Холодная война» Павла Павликовского 14 ноября 2018 / Leslie Felperin Горько-сладкая баллада о двух возлюбленных из тоскливой Польше советской эпохи, которые не могут жить ни вместе, ни порознь. Комментировать...

42
noimage.png

Rodinakino.ru

Киноцентр Родина

Сегодня, 22 июня 13:50 Американская «мечта» Купить Билет 200 Р Большой зал Никки со своей пятилетней дочкой живет в заброшенном туннеле нью-йоркского метро. По приказу властей мать и дочь покидают свой подземный дом. Что ждет их на поверхности? 18+ США / 2020 / драма 85 мин. подробнее о фильме 14:00...

43
kino-teatr.ua.png

Kino-teatr.ua

Афиша кинотеатров Киева - киноафиша Киева: анонсы фильмов, описание, новости кино, отзывы

Афиша кинотеатров Киева, театров Киева. Заказ билетов онлайн, анонсы фильмов, новости из мира кино, афиша клубных показов, описание кинофестивалей, все концерты в Киеве.

44
soyuz.ru.png

Soyuz.ru

Ваш навигатор в мире кино, музыки, культуры, игр и литературы

СОЮЗ: Всё самое интересное в мире музыки, кино, литературы, игр. Новости, рецензии, обзоры, новинки и многое другое!

45
kinopark.by.png

Kinopark.by

Kinopark.by

Киноафиша Минска, все кинотеатры, все фильмы. Справочная информация, отзывы зрителей. Новости и подписка на рассылку.

46
afisha.ru.png

Afisha.ru

Афиша – куда сходить в Москве | билеты на Afisha.ru

Куда сходить в Москве: расписания концертов, выставок, спектаклей, кино, события для детей и поиск ресторанов. Афиша Москвы на 2022 - выбрать развлечения по рейтингу и отзывам, а также купить билеты на мероприятия вы можете на сайте Афиши.

47
exler.ru.png

Exler.ru

Авторский проект Алекса Экслера

Блог Фирменное блюдо 19.07.2022 8 Гениально! 19.07.2022 99 На Берлин! 19.07.2022 76 Российские блогеры 19.07.2022 117 Посмотрели в глаза чудовищ 19.07.2022 71 "Код доступа" Латыниной от 16 июля 19.07.2022 42 Полиция пресекла безобразие 19.07.2022 145 Запрет отрицания семейных ценностей 19.07.2022 129 По совету друзей купил автомобиль 18.07.2022 242 Рекламный монополист...

48
noimage.png

Kinohod.ru

Купить билеты в кино | Сервис по покупке билетов в кино | Киноход - Москва

Купить билеты в кино, в городе Москва, без наценки и очередей стало просто! Онлайн покупка на нашем сайте или через бесплатное приложение для iPhone и Android

49
noimage.png

Film.ru

Кинопортал Фильм.ру - все о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов

Последние новости российского и зарубежного кино. Ежедневные обновления, самая свежая и интересная информация из мира кино: статьи о звездах, интервью, репортажи, обзоры премьер и кассовых сборов

51
noimage.png

Peterburg2.ru

Петербург2.ру (П2) -  онлайн журнал "Новости. Люди. Места. События" в СПб и Ленинградской области

Peterburg2.ru - один из крупнейших городских СМИ о новостях, людях, местах и событиях. Интересные темы и авторские комментарии.

52
kino.kz.png

Kino.kz

Киноафиша Казахстана - Kino.kz

Kino.kz - Киноафиша Казахстана

53
noimage.png

Ivi.tv

Онлайн-кинотеатр ivi - фильмы, сериалы и мультфильмы смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве

Устройте кинотеатр у себя дома! Смотрите онлайн фильмы хорошего качества в приятной домашней обстановке и в удобное для вас время. Для вас всегда доступны на любой вкус: сериалы, фильмы, мультфильмы и многое другое.

55
noimage.png

Vl.ru

Сайт Владивостока

Сайт Владивостока: городские новости, курс валют, банки и кредиты. Доска объявлений, продажа, квартиры, дома, земельные участки, автомобили, сотовые телефоны, животные. Досуг: знакомства девушки, кино, тв-программа, театр, рестораны и кафе, клубы. Погода. Городские форумы, комментарии.

56
lostfilm.info.png

Lostfilm.info

Новые фильмы, новинки кино, премьеры недели, месяца, мировое кино, новости кино, афиша, актеры, кинорейтинги, на LostFilm.INFO

Вся информация о мировом кино: новости фильмов, актеры, режиссеры, премьеры, рейтинги кино, афиша, кинопрокат.

57
noimage.png

Filmpro.ru

Фильм Про - ты решаешь, что смотреть: новости кино, трейлеры, подборки и топы фильмов и сериалов, график премьер

Фильм Про - сайт о кино и для кино. Каждый день свежие новости о фильмах, звёздах и кинорынке, живые репортажи со съемочных площадок, премьер и фестивалей.

58
noimage.png

Ambarcinema.ru

Àôèøà, ðàñïèñàíèå, ïîêóïêà áèëåòîâ îíëàéí íà ñàéòå êèíîòåàòðà Àìáàð (ã. Ñàìàðà).

Technologies Used by kritikanstvo.ru

Dns Records of kritikanstvo.ru

A Record: 176.53.155.16
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: ns1.itash.ru ns2.itash.ru
SOA Record: noc.itser.ru
MX Record: relay.kritikanstvo.ru
SRV Record:
TXT Record: v=spf1 a mx ip4:176.53.155.22 -all
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of kritikanstvo.ru

% By submitting a query to TCI's Whois Service
% you agree to abide by the following terms of use:
% https://www.tcinet.ru/documents/whois.pdf (in Russian)

domain: KRITIKANSTVO.RU
nserver: ns1.itash.ru.
nserver: ns2.itash.ru.
state: REGISTERED, DELEGATED, VERIFIED
person: Private Person
registrar: REGTIME-RU
admin-contact: https://whois.webnames.ru
created: 2011-01-31T23:21:53Z
paid-till: 2023-01-31T23:21:53Z
free-date: 2023-03-04
source: TCI

Last updated on 2022-07-20T17:31:30Z