Sites like

ucoz.net
Alternatives

  ucoz.net

Бесплатный конструктор сайтов. Создайте свой сайт самостоятельно!

Как создать свой сайт? Самостоятельно! В конструкторе сайтов uCoz это легко и практически бесплатно.

ucoz.net.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  ru


  Response Time:  0.534583


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  42


 Links  


  ratio  19.740320159022


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  GoGetSSL RSA DV CA


Valid From:  2022-04-13 00:00:00


Expiration Date:   2023-04-13 23:59:59


SSL Organization:

Signature de5f668b9c0c59d4d2d38e6df9583bb7a8e1e85e


Algorithm: RSA-SHA256


Found 76 Top Alternative to Ucoz.net

1
maam.ru.png

Maam.ru

Maam.ru äëÿ âîñïèòàòåëåé äåòñêèõ ñàäîâ, øêîëüíûõ ó÷èòåëåé è ïåäàãîãîâ: ïóáëèêàöèè â ÑÌÈ, ìåòîäè÷åñêèå ðàçðàáîòêè, êîíñïåêòû, èíòåðåñíûå ïîäåëêè, ñöåíàðèè äåòñêèõ ïðàçäíèêîâ, èãðû äëÿ äîøêîëüíèêîâ è øêîëüíèêîâ, ïðèìåðû îôîðìëåíèÿ, ïðåçåíòàöèè, ñòåíãàçåòû, âñ¸ î ðàçâèòèè è âîñïèòàíèÿ äåòåé â äåòñêèõ ñàäàõ, øêîëàõ è äîìà.

2
ucoz.ru.png

Ucoz.ru

Бесплатный конструктор сайтов. Создайте свой сайт самостоятельно!

Как создать свой сайт? Самостоятельно! В конструкторе сайтов uCoz это легко и практически бесплатно.

3
schoollife.org.ua.png

Schoollife.org.ua

Шкільне життя

освіта, навчання, виховання

4
xn--j1ahfl.xn--p1ai.png

Xn--j1ahfl.xn--p1ai

Педагогическое сообщество «Урок.рф»

Сообщество педагогов России «УРОК.РФ»: методические разработки, школьные уроки для всех классов, бесплатные педагогические конкурсы для учителей.

5
metod-kopilka.ru.png

Metod-kopilka.ru

Библиотека материалов для учителей от ООО «Инфоурок»

Более 5.000.000 материалов для учителей! На сайте можно скачать презентации, планы-конспекты уроков, тесты для учителя.

6
multiurok.ru.png

Multiurok.ru

Мультиурок - проект для учителей

МультиУрок – образовательная площадка, на которой каждый учитель может бесплатно получить собственный сайт, делиться опытом, общаться и удобно следить за интересными публикациями своих коллег.

7
znanio.ru.png

Znanio.ru

Знанио - Образовательный портал для педагогов, родителей и школьников

Добавить материал Войти 🕊️ Войти в кабинет Новости Курсы Сертификация Мероприятия Конкурсы Собрания Классные часы Медиатека Заработать Добавить материал и получить до 500 000 ₽. свидетельство СМИ и 10 документов Знания без границ Объединяем лучших педагогов и обучающихся 5 миллионов обучающихся 1 миллион педагогов 11 лет с вами Присоединиться О...

8
urok-ua.com.png

Urok-ua.com

Освітній портал - Урок UA

Останні публікації Формування гендерної свідомості на уроках зарубіжної літератури Формування гендерної свідомості на уроках зарубіжної літератури Автор: учитель російської мови та зарубіжної літератури Качурець Тетяна Василівна Актуальність Вступаючи і просуваючись у ХХІ століття світова спільнота своїм головним завданням розглядає […] Зарубіжна література / Освіта в цілому 3 коментарі Конспект уроку...

9
subject.com.ua.png

Subject.com.ua

Всі предмети - Великий довідник школяра

Всі предмети - шкільна програма - шкільний предмет вичення в школі

12
doc4web.ru.png

Doc4web.ru

Хостинг для документов Doc4web.ru: презентации, контрольные работы, сочинения, классные часы, конспекты уроков

Хостинг для документов Doc4web.ru дает возможность делиться разными полезными в учебе документами онлайн всем пользователям бесплатно

15
ppt4web.ru.png

Ppt4web.ru

Хостинг презентаций PPt4WEB.ru - скачать смотреть презентации PowerPoint бесплатно | PPt4WEB.ru

PPt4WEB.ru - хостинг для презентаций PowerPoint с возможностью бесплатного скачивания без регистрации

16
ped-kopilka.ru.png

Ped-kopilka.ru

Âîñïèòàíèå è ðàçâèòèå äåòåé, îðãàíèçàöèÿ äîñóãà äëÿ äîøêîëüíèêîâ è øêîëüíèêîâ, âíåêëàññíàÿ ðàáîòà ñî øêîëüíèêàìè, ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé ðåáåíêà, ïîìîùü êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì è âîñïèòàòåëÿì. Ýòî îáðàçîâàòåëüíûé ïîðòàë, íà êîòîðîì ìîæíî ïîëó÷èòü ìíîãî èíòåðåñíîé è ïîëåçíîé èíôîðìàöèè, à òàêæå îáìåíÿòüñÿ ñ êîëëåãàìè ñâîèì ïåäàãîãè÷åñêèì îïûòîì è ìàñòåðñòâîì

17
kopilkaurokov.ru.png

Kopilkaurokov.ru

Копилка уроков - сайт для учителей

БЕСПЛАТНО! Личный сайт учителя. Распродажа видеоуроков! Экология 5 класс 1340 руб. 2440 руб. Электронная тетрадь по ОБЖ 8 класс ФГОС 1160 руб. 2110 руб. История России 8 класс 1290 руб. 2350 руб. Электронная тетрадь по обществознанию 10 класс ФГОС 1310 руб. 2380 руб. Смотреть все комплекты Курсы ПК и ППК для учителей! Учитель, преподаватель основ финансовой грамотности 2760 руб....

18
interneturok.ru.png

Interneturok.ru

Библиотека видеоуроков по школьной программе ИнтернетУрок

Видеоуроки школьной программы, конспекты, тренажеры, тесты. Все основные предметы и классы

19
uchportal.ru.png

Uchportal.ru

Учительский портал - международное сообщество учителей

Создание презентаций Шаблоны для презентаций Советы начинающим Советы дедушки К презентации... Начальная школа Уроки Презентации Мультимедийные тесты Печатные тесты Внеклассные мероприятия Контрольные работы Рабочие программы Интерактивная доска Компьютерные программы Русский язык Уроки Презентации Мультимедийные тесты Печатные тесты Внеклассные мероприятия Контрольные работы Рабочие программы Интерактивная доска Компьютерные программы Литература Уроки Презентации...

20
pedsovet.org.png

Pedsovet.org

Педсовет – Новости образования, педагогика, практика и методика лучших педагогов

Новости образования, публикации по педагогике, инструменты обучения. Учителям и педагогам

21
osnova.com.ua.png

Osnova.com.ua

Видавнича група «Основа»

Видавництво «Основа» ✅ Посібники для вчителів ✅ Конспекти уроків НУШ ✅ Зошити для учнів ✅ Наочність, плакати ✅ Книги для батьків та дітей

23
noimage.png

Edusite.ru

Ñîçäàíèå ñàéòîâ, øêîëüíûé ñàéò, ýëåêòðîííûå ïîðòôîëèî

MagicSite  - ñîçäàíèå è âåäåíèå îôèöèàëüíîãî ñàéòà îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè Èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà "MagicSite" - ýòî ñðåäà äëÿ ñîçäàíèÿ è âåäåíèé ñàéòà îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, âêëþ÷åíà â Åäèíûé ðååñòð ðîññèéñêèõ ïðîãðàìì äëÿ ýëåêòðîííûõ âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí è áàç äàííûõ ïî Ïðèêàçó Ìèíöèôðû Ðîññèè îò 15.03.2021 ¹ 151 Ïðèëîæåíèå ¹ 2, ðååñòðîâûé ¹9719, ñåðòèôèêàò ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè...

24
ucoz.com.png

Ucoz.com

Free Website Builder. Create Your Own Website by Yourself!

How to make your own website? By yourself! With the uCoz website builder it's easy and virtually free.

26
metodportal.com.png

Metodportal.com

Методичний портал ®

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли, публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати. Зміст і закономірності розвитку індивіда протягом етногенезу з врахуванням сучасних соціальних трансформацій Опубліковано: Дозвілля Пон, 2022-06-20 11:28 Контрольні роботи 0 Знання цього матеріалудопоможе зорієртуватися у особливостях розвитку індивіда у різні вікові періоди, при цьому акцентуючи...

27
videouroki.net.png

Videouroki.net

Видеоуроки в интернет - сайт для учителей

Используйте готовые видеоуроки, тесты и упражнения на своих уроках Раздавайте материалы учащимся для самостоятельного изучения или в качестве домашнего задания Наблюдайте за статистикой работы учащихся из любой точки мира Помогите ученикам, которые пропустили уроки или обучаются удалённо Легко управляйте учебным процессом в классе и дистанционно Удобные инструменты учителя для основных...

31
noimage.png

Infourok.ru

Официальный сайт ООО «Инфоурок» - курсы, тесты, видеолекции, материалы для учителей

Единый каталог образовательных услуг. Курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, видеолекции, тестирование для учителей. Более 5 500 000 материалов для учителей!

33
noimage.png

1sept.ru

Первое сентября

Федеральный проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» Бесплатные программы дополнительного профессионального образования на 144 часа для педагогов по направлениям: Цифровое образование Педагог-организатор Наставничество и коучинг Арт-педагогика Узнать больше Лето – время для саморазвития! Скидки 20% с 14 июня по 31 июля на все 36- и 72-часовые курсы педагогам всех специальностей Высокое качество учебных программ в соответствии с ФГОС Гибкий график прохождения обучения Удостоверение...

34
prodlenka.org.png

Prodlenka.org

Сайт для учителей и воспитателей - Образовательный портал Продленка

На портале Продленка вы сможете пройти курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей, получить свидетельство о публикации, дипломы для педагогов и детей

35
solncesvet.ru.png

Solncesvet.ru

Международный педагогический портал «Солнечный свет»

Портал "Солнцесвет" это международный педагогический портал, который даёт возможность ознакомиться с материалом по теме: Международный педагогический портал «Солнечный свет»

36
lusana.ru.png

Lusana.ru

Быстрый и удобный сервис по поиску учебных презентаций

Быстрый и удобный сервис по поиску учебных презентаций

37
eduportal44.ru.png

Eduportal44.ru

ОБРАЗОВАНИЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ - Home

​​Администрация Костромской области​ Департамент образования и науки Костромской области​ Образование муниципальных районов Костромской области Костромской областной институт развития образования  Профессиональные образовательные учреждения​ Образовательные учреждения высшего образования  Учреждения дополнительного образования Общеобразовательные казенные учреждения  Костромской Государя и Великого князя Михаила Федоровича кадетский корпус Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ​Региональное сетевое методическое...

38
sch.in.ua.png

Sch.in.ua

Головна - Сайти для шкіл та інших навчальних закладів - School Champion

Перейти до меню Перейти до вмісту Система шкільного менеджменту - EDUkIT стає School Champion укр рус eng Зберемо школи разом   Пошук Створити сайт? Безкоштовно і просто! Назва навчального закладу * Повна адреса навчального закладу * ПІБ особи, відповідальної за сайт * E-mail відповідальної особи * Контактний телефон відповідальної особи...

39
alleng.org.png

Alleng.org

ÂÏÐ,ÎÃÝ,ÅÃÝ. Øêîëüíèêàì. Ñòóäåíòàì.

Ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ, ÎÃÝ, ÂÏÐ. Øêîëüíèêàì, ó÷èòåëÿì, ðîäèòåëÿì. Ñòóäåíòàì è ïðåïîäàâàòåëÿì. Ó÷åáíûå ïîñîáèÿ.

40
uchitelya.com.png

Uchitelya.com

Сайт для учителей «Учителя.com»

Методическая помощь учителю: конспекты, сценарии, презентации, тексты контрольных работ, задачи. Ученикам: проекты, тренажеры, исследовательские работы

41
pptcloud.ru.png

Pptcloud.ru

Презентации для детей и школьников | powerpoint

Сайт для поиска и удобного хранения презентаций, а также площадка для обмена опытом их создания. Мы помогаем учителям, школьникам, студентам и родителям маленьких детей.

44
rosuchebnik.ru.png

Rosuchebnik.ru

Корпорация Российский учебник (издательство Дрофа-Вентана) - официальный сайт издательства

Добро пожаловать на официальный сайт корпорации «Российский учебник» (издательство «ДРОФА – ВЕНТАНА»): каталог издательства, методическая помощь для учителей, новости образования.

46
naurok.com.ua.png

Naurok.com.ua

Освітній проект «На Урок» для вчителів

Український освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок» ✅ Бібліотека авторських матеріалів. Освітній журнал з цікавими та корисними статтями. Безкоштовна реєстрація і завантаження матеріалів.

47
narod.ru.png

Narod.ru

Лучшие конструкторы сайтов | Народный рейтинг конструкторов для создания сайтов

Какой конструктор сайтов лучше выбрать для своего сайта? Посмотрите наш рейтинг! Мы поможем сделать правильный выбор.

50
pandia.ru.png

Pandia.ru

Ðåãèñòðàöèÿ Âõîä English version Îáðàçîâàíèå Ôèðìû Áëîãè Òåñòû Ïðîåêòû Ôîòî Ðåêëàìà Êîíòàêòû ☰ Êîíòåéíåðíîå îçåëåíåíèå Âîçìîæíîñòè êîíòåéíåðíûõ ïîñàäîê. Êîíòåéíåðíîå îçåëåíåíèå íåêîòîðûå ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, äàæå áîëåå óäîáíûì, ðàöèîíàëüíûì è òâîð÷åñêè ïëàñòè÷íûì, ÷åì ñîçäàíèå äîëãîâðåìåííûõ ëàíäøàôòíûõ êîìïîçèöèé. Äåéñòâèòåëüíî, çäåñü åñòü ñâîè ïëþñû: ýòî è âîçìîæíîñòü âûðàùèâàòü ëþáûå, äàæå ñàìûå ýêçîòè÷åñêèå ýêçåìïëÿðû â...

51
allbest.ru.png

Allbest.ru

Áàçà çíàíèé, Ñîþç îáðàçîâàòåëüíûõ ñàéòîâ

52
pedsovet.su.png

Pedsovet.su

Сообщество взаимопомощи учителей - Pedsovet.su - интернет-сообщество учителей

Каталог Библиотекарю Биология Видеоуроки География Завучу и директору Дополнительное образование Дошкольное образование ЕГЭ Иностранные языки Информатика Искусство: ИЗО, МХК, музыка История Классному руководителю Коррекционные классы и школы Математика Начальные классы ОБЖ ОРК Презентации Программы (Софт) Психологу Родной язык Руководителю ШМО Русский язык и литература Технология Физическая культура Физика Химия Экономика...

53
noimage.png

Cap.ru

Официальный портал органов власти Чувашской Республики | Официальный сайт | Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Актуальные новости Онлайн-услуги Чувашии Воспользоваться Прямая речь “ Новое качество жизни, благополучие, безопасность, здоровье человека – вот что сегодня главное, вот что в центре нашей политики. Наш ориентир – это Россия для людей, страна возможностей для самореализации каждого человека. Президент РФ Владимир Путин Новости Все новости Важно Стартовала регистрация на...

54
prosv.ru.png

Prosv.ru

Группа компаний «Просвещение»

Официальный сайт группы компаний «Просвещение»

55
culture.ru.png

Culture.ru

Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России

Культура.РФ — смотреть, читать, отдыхать. Бесплатное кино, спектакли онлайн, виртуальные музеи. Расписание выставок, концертов, спектаклей. Интересно о культуре.

56
nsportal.ru.png

Nsportal.ru

Образовательная социальная сеть

Люди, создающие будущее Детский сад - Школа - ВУЗ "Изюминка" нашего проекта - возможность создать очень быстро и просто персональный мини-сайт. Если Вам хочется большего, то на основе расширяемой функциональности групп (сообществ) можно создавать большие образовательные проекты, а также сайты образовательных учреждений, классов, групп, кружков... В сети создано 447'288 мини-сайтов...

57
mon.gov.ua.png

Mon.gov.ua

Головна | Міністерство освіти і науки України

in English Людям з порушенням зору A- A+ Всеукраїнський розклад Освіта Дошкільна освіта Позашкільна освіта Інклюзивне навчання Повна загальна середня освіта Професійно-технічна освіта Фахова передвища освіта Вища освіта та освіта дорослих Жителям Донбасу та Криму Цифрова трансформація освіти і науки Національна рамка кваліфікацій Національна комісія зі стандартів державної мови Дистанційні...

58
3dn.ru.png

3dn.ru

Бесплатный конструктор сайтов. Создайте свой сайт самостоятельно!

Как создать свой сайт? Самостоятельно! В конструкторе сайтов uCoz это легко и практически бесплатно.

59
schools.by.png

Schools.by

Электронные сервисы для системы образования - Schools.by

Рекомендован МО РБ Электронные сервисы для системы образования Единая образовательная платформа. Бесплатный сервис электронных журналов и дневников. Переводит отношения между школой и семьей на высокотехнологичный уровень. ПодключитьсяПопробовать демо Более 2 миллионов участников образовательного процесса из 3 990 учреждений страны Подключённые учреждения 1 место по посещаемости среди образовательных порталов Топ 10...

60
art-talant.org.png

Art-talant.org

Академия «АРТ-талант» - Официальный сайт всероссийских конкурсов

На официальном сайте Арт-талант можно принять участие в всероссийских конкурсах, викторинах, олимпиадах для детей, школьников, дошкольников педагогов и воспитателей. Получить дипломы для педагогов и детей.

62
kladraz.ru.png

Kladraz.ru

Ðàçâèòèå, îáó÷åíèå, âîñïèòàíèå äåòåé. Ïîäñêàçêè è ðåêîìåíäàöèè äëÿ ó÷èòåëåé, ïåäàãîãîâ, âîñïèòàòåëåé è ðîäèòåëåé. Ñöåíàðèè, èãðû, êîíêóðñû, ðàçâëå÷åíèÿ äëÿ äåòåé

63
1urok.ru.png

1urok.ru

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК

Современный урок - всероссийский журнал для педагогов с бесплатной публикацией статей и ежегодными всероссийскими конкурсами проводимыми при поддержке региональных органов управления образования.

65
jimdofree.com.png

Jimdofree.com

Bring Your Business Online | Websites & More – Jimdo

Try Jimdo, the all-in-one small business solution. Websites, online stores, bookings, logos, SEO, analytics, domains, and hosting.

66
noimage.png

Easyen.ru

Современный Учительский Портал

Наш портал объединяет людей из многих городов и стран, связанных одним общим делом - обучением. Мы открыты абсолютно для всех, Вам всегда придут на помощь, дадут рекомендации и непременно поделятся своим опытом, словом и вниманием.

67
dohcolonoc.ru.png

Dohcolonoc.ru

Воспитателям детских садов, публикация в СМИ, конспекты, разработки, сценарии детских праздников, блог воспитателя - «Дошколёнок.ру»

Сайт для воспитателей детских садов! Всё для воспитателей!

68
nus.org.ua.png

Nus.org.ua

Нова українська школа

Веб-ресурс НУШ

69
pedportal.net.png

Pedportal.net

Педпортал - учебные материалы для учителей и родителей

Учебные материалы, методические пособия для учителей. Презентации, каталог файлов, материалы для родителей - Педпортал.

70
ppt-online.org.png

Ppt-online.org

ppt Онлайн - смотреть презентации формата ppt онлайн

diplom Kasatkin_Prezentatsia-izm (3) еногастрономічний туризм FC GOODNESS Sovmestnoe_primenenie_Shmakov (2) Презентация Microsoft PowerPoint (2) продукт к проекту Polonskiy_Roman_2-3Tv Звіт з виробничої технологічної практики солтамурадов Синдромы поражения костной ткани – остеомаляция, остеопения, остеосклероз, остеопороз. Типы реакций надкостницы презентация вкр 2022 Shagin_doklad Презентация Презентация СКВ prezentatsia Презентация Ефимов (2) Prezentatsia (1) 56220230727113461.13 (1)...

71
myshared.ru.png

Myshared.ru

MyShared.ru - На нашем сайте вы можете скачать бесплатно и без регистрации сотни тысяч презентаций на любую тему! База готовых презентаций, скачать презентации в формате PowerPoint .ppt бесплатно.

  Без уточнения класса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Без уточнения предмета   5932 2243 2715 3225 2980 2702 3657 4334 4796 4830 4523   Русский язык, Литература, Чтение 15476 1668 1192 1231 1064 1651 1487 1180 1132 1379 1088 1170 Иностранный язык 3345...

72
osvita.ua.png

Osvita.ua

Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UA

"Освіта.ua": новини освіти, іноземні мови, незалежне тестування, середня освіта, вища освіта, бізнес-освіта, освіта за кордоном, поради батькам та вчителям, освітній портал

73
900igr.net.png

900igr.net

900 äåòñêèõ ïðåçåíòàöèé è 200 000 ïðåçåíòàöèé äëÿ øêîëüíèêîâ

900 äåòñêèõ ïðåçåíòàöèé powerpoint è 300 ôëåø-èãð ðåá¸íêó ñ 1 ãîäà

74
pozdravok.ru.png

Pozdravok.ru

Ïîçäðàâëåíèÿ è òîñòû â ñòèõàõ, ñìñ è ïðîçå ê ëþáîìó ïðàçäíèêó. Èñòîðèÿ ïðàçäíèêîâ. Ïîçäðàâëåíèÿ ïî èìåíàì, ãîðîñêîïó, ïðîôåññèÿì, ê ïîäàðêàì. Ñòèõè ëþáèìûì.

75
68edu.ru.png

68edu.ru

Ýòî ñòðàíèöà ïðèâåòñòâèÿ õîñòèíãà â äîìåííîé çîíå 68edu.ru. Äàííîå äîìåííîå èìÿ, êàê è ñåðâåðû õîñòèíãà ïðèíàäëåæàò ÒÎÃÁÓ «Êîìïüþòåðíûé öåíòð». Íà ñåðâåðàõ ðàñïîëàãàþòñÿ ñàéòû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Òàìáîâà è Òàìáîâñêîé îáëàñòè.  íàñòîÿùèé ìîìåíò ÒÎÃÁÓ «Êîìïüþòåðíûé öåíòð» ïðåäîñòàâëÿåò áåñïëàòíûé õîñòèíã áîëåå ÷åì 600 ó÷ðåæäåíèÿì. Êîëè÷åñòâî ñàéòîâ ïîñòîÿííî ðàñòåò. Åñëè âû ÿâëÿåòåñü...

76
proshkolu.ru.png

Proshkolu.ru

Âñå øêîëû Ðîññèè íà áåñïëàòíîì øêîëüíîì ïîðòàëå - êàðòû, ôîòî è âèäåî øêîë

Technologies Used by ucoz.net

 • Bootstrap
 • Nginx
 • Yandex.Metrika
 • OWL Carousel
 • Liveinternet
 • Google Font API
 • Font Awesome
 • Mouse Flow
 • LazySizes
 • jQuery
 • Google Tag Manager
 • Google Analytics
 • Dns Records of ucoz.net

  A Record: 213.174.157.200
  AAAA Record:
  CNAME Record:
  NS Record: ns1.ucoz.net ns3.ucoz.net ns2.ucoz.net
  SOA Record: dnsadmin.ucoz.net
  MX Record: aspmx4.googlemail.com alt1.aspmx.l.google.com alt2.aspmx.l.google.com aspmx.l.google.com aspmx5.googlemail.com aspmx2.googlemail.com aspmx3.googlemail.com
  SRV Record:
  TXT Record: v=spf1 include:_spf.google.com +mx ip4:195.216.243.0/24 ip4:92.241.179.0/24 ip4:217.199.217.0/24 ip4:208.100.61.0/24 ip4:213.174.157.128/25 ip4:193.109.247.0/24 +ip4:193.109.246.0/24 ip4:209.85.212.177/32 ~all
  DNSKEY Record:
  CAA Record:

  Whois Detail of ucoz.net

  Domain Name: UCOZ.NET
  Registry Domain ID: 202030495_DOMAIN_NET-VRSN
  Registrar WHOIS Server: whois.r01.ru
  Registrar URL: http://www.r01.ru
  Updated Date: 2022-05-26T17:22:26+03:00
  Creation Date:
  Registrar Registration Expiration Date: 2022-08-27T20:44:09+03:00
  Registrar: CJSC REGISTRAR R01
  Registrar IANA ID: 1426
  Registrar Abuse Contact Email: [email protected]
  Registrar Abuse Contact Phone: +7.4957833783
  Reseller:
  Domain Status: OK https://icann.org/epp#OK
  Registry Registrant ID:
  Registrant Name: LLC Ucoz Media
  Registrant Organization: LLC Ucoz Media
  Registrant Street: 10 Presnenskaya Embankment
  Registrant Street: Building 2, Floor 11, Unit 97, Room 2, Office 240
  Registrant Street: Intra-Urban Territory of Presnensky Municipal Formation
  Registrant City: Moscow
  Registrant State/Province: Moscow
  Registrant Postal Code: 125039
  Registrant Country: RU
  Registrant Phone: +7.9260912283
  Registrant Email: [email protected]
  Registry Admin ID:
  Admin Name: LLC Ucoz Media
  Admin Organization: LLC Ucoz Media
  Admin Street: 10 Presnenskaya Embankment
  Admin Street: Building 2, Floor 11, Unit 97, Room 2, Office 240
  Admin Street: Intra-Urban Territory of Presnensky Municipal Formation
  Admin City: Moscow
  Admin State/Province: Moscow
  Admin Postal Code: 125039
  Admin Country: RU
  Admin Phone: +7.9260912283
  Admin Email: [email protected]
  Registry Tech ID:
  Tech Name: LLC Ucoz Media
  Tech Organization: LLC Ucoz Media
  Tech Street: 10 Presnenskaya Embankment
  Tech Street: Building 2, Floor 11, Unit 97, Room 2, Office 240
  Tech Street: Intra-Urban Territory of Presnensky Municipal Formation
  Tech City: Moscow
  Tech State/Province: Moscow
  Tech Postal Code: 125039
  Tech Country: RU
  Tech Phone: +7.9260912283
  Tech Email: [email protected]
  Name Server: NS1.UCOZ.NET
  Name Server: NS2.UCOZ.NET
  Name Server: NS3.UCOZ.NET
  DNSSEC: Unsigned
  URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System:
  http://wdprs.internic.net/
  >>> Last update of WHOIS database: 2022-06-15T17:04:18+03 <<<

  For more information on Whois status codes, please visit https://icann.org/epp

  Information provided by R01 registrar

  % By submitting a query to R01 Whois Service
  % you agree to abide by the following terms of use:
  % http://r01.ru/whois/conditions/
  % Old-format whois for gTLD domains is available at old.whois.r01.ru