Sites like

subject.com.ua
Alternatives

  subject.com.ua

Всі предмети - Великий довідник школяра

Всі предмети - шкільна програма - шкільний предмет вичення в школі

subject.com.ua.png

Stats

  Alexa Rank:  65643


  Popular in Country:  Ukraine


  Country Alexa Rank:   634


 language:  


  Response Time:  0.05163


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  25


 Links  


  ratio  38.607594936709


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  R3


Valid From:  2022-06-12 23:06:36


Expiration Date:   2022-09-10 23:06:35


SSL Organization:

Signature 36c3123408aefbb297cd78cf22e53f3e7f7e2452


Algorithm: RSA-SHA256


Found 77 Top Alternative to Subject.com.ua

1
home-task.com.png

Home-task.com

Планы конспекты уроков, сочинения, топики по английскому языку

⭐⭐⭐⭐⭐ Конспекты уроков по физике, математике, химии, информатике, литературе и географии, сочинения, топики по английскому языку

2
noimage.png

Shkolyar.in.ua

Статті для батьків, вчителів і школярів

1. Підліток - вже не дитина, але ще й не дорослий. Ця проміжна позиція доставляє масу неприємностей. Іноді двері в світ дорослих захлопується перед носом самими ж значущими дорослими, з мотивуванням «ти ще занадто малий», «ніс не доріс». Вони, найчастіше батьки, виявляються не готовими до нового статусу дитини в сім'ї...

3
noimage.png

Miyklas.com.ua

МійКлас

Українська електронна освітня система «МійКлас» — це технологія, що економить час вчителю та робить навчання школярів більш цікавим

6
noimage.png

Edufuture.biz

7W ® кейс-уроки

Інтегрований кейс-урок «Їсти чи не їсти?» – оце питання!» Які предмети інтегруються: Анатомія Хімія Ботаніка Спорт Англійська мова Бізнес Мистецтво Які компетенції засвоюються: Самостійне мислення Критичне мислення Виховання смаку Самоконтроль Розстановка пріоритетів Побутові навички Інтегрований кейс-урок "Інформація" Які предмети інтегруються: Інформатика Мистецтво Математика Які компетенції засвоюються: Мова SEO Доповнена реальність...

7
naurok.com.ua.png

Naurok.com.ua

Освітній проект «На Урок» для вчителів

Український освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок» ✅ Бібліотека авторських матеріалів. Освітній журнал з цікавими та корисними статтями. Безкоштовна реєстрація і завантаження матеріалів.

8
noimage.png

Studopedia.com.ua

Íîâèíè îñâ³òè ³ íàóêè: ÌÀÐÊ ÐÅÃÍÅÐÓÑ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß: Íàñê³ëüêè â³äð³çíÿþòüñÿ ä³òè, ÿê³ âèðîñëè â îäíîñòàòåâèõ ñîþçàõ ÐÅÇÎËÞÖ²ß: Ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ×ÎÌÓ ÔÎÍÄ ÎËÅÍÈ Ï²Í×ÓÊ ² ÌÎÇ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏÐÎÏÀÃÓÞÒÜ "ÑÅÊÑÓÀËÜͲ ÓÐÎÊÈ" ÅÊÇÈÑÒÅÍÖ²ÉÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎò×Ͳ ÎÑÍÎÂÈ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÑÒÀÒÅÂί ²ÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒ² ϲÄ˲Òʲ Áàòüê³âñüêèé, ãðîìàäÿíñüêèé ðóõ â Óêðà¿í³ çàêëèêຠÌÎÍ çóïèíèòè òîòàëüíó ñåêñóàë³çàö³þ ä³òåé ³...

9
svitppt.com.ua.png

Svitppt.com.ua

Презентації українською мовою

Створення он-лайн презентації з ваших PowerPoint файлів.

11
schoollife.org.ua.png

Schoollife.org.ua

Шкільне життя

освіта, навчання, виховання

12
8next.com.png

8next.com

Допомога учням

Допомога учням — це веб-сайт, який допоможе учням у навчанні. Завдання 8Next.com — зібрати інформацію, яка допоможе учням не тільки списати ГДЗ, але при бажанні зрозуміти розв'язок. Подані учнівські твори, написані учнями відповідного віку з їхнім сприйняттям та баченням світу. Також є загадки, вірші та інше.

13
ua-referat.com.png

Ua-referat.com

Реферати, курсові, дисертації, дипломи

Реферати, курсові та дипломні роботи, дисертації, доповіді, підручники, твори і все що потрібно учням.

15
osvita.ua.png

Osvita.ua

Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UA

"Освіта.ua": новини освіти, іноземні мови, незалежне тестування, середня освіта, вища освіта, бізнес-освіта, освіта за кордоном, поради батькам та вчителям, освітній портал

16
stud.com.ua.png

Stud.com.ua

Àãðîïðîìèñëîâ³ñòü Çàãàëüíà ô³òîïàòîëîã³ÿ / Îðãàí³çàö³ÿ êîíñóëüòàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â àãðîïðîìèñëîâîìó êîìïëåêñ³ / ѳëüñüêîãîñïîäàðñüêà ô³òîïàòîëîã³ÿ Àóäèò òà Áóõîáë³ê Àíàë³ç ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ / Àóäèò / Áóõãàëòåðñüêà (ô³íàíñîâà) çâ³òí³ñòü / Áóõãàëòåðñüêà ñïðàâà / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â áþäæåòíèõ óñòàíîâàõ / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â êàçåííèõ óñòàíîâàõ / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ àíàë³ç / Áóõãàëòåðñüêèé...

17
zno.if.ua.png

Zno.if.ua

Українська мова та література – підготовка до ЗНО і не тільки

Програма ЗНО-2020 з української мови та літератури Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури час від часу зазнає певних змін. Можуть, наприклад, додати чи виключити кілька творів чи літературних понять. Цього разу зміни є суттєвими. Із оновленою програмою радимо ознайомитися кожному абітурієнтові, адже багатьох творів тепер не треба...

18
webpen.com.ua.png

Webpen.com.ua

Тренажер з правопису української мови. Вправи онлайн (on-line).

Завдання, відповіді та тести онлайн з правопису та граматики української мови. Цікаві і пізнавальні вправи онлайн. Підготовка до ЗНО з укр мови без репетитора чи ГДЗ. On-line тренажер - пізнавайте, вчіться, розвивайтесь.

19
ranok.com.ua.png

Ranok.com.ua

Видавництво Ранок - це якісні книжки для всебічного розвитку дітей та дорослих

Книжковий інтернет-магазин Ранок – 20 000 книжок для дітей та дорослих. Світові бестселери 2022 зарубіжних авторів. Дитячі книги, казки, енциклопедії. Доставка по Україні та всьому світу.

20
buklib.net.png

Buklib.net

Ãîëîâíà - Á³áë³îòåêà BukLib.net

Áåçêîøòîâíà îíëàéí-á³áë³îòåêà Áóêë³á - òóò ç³áðàí³ ï³äðó÷íèêè òà êíèãè äëÿ ñòóäåíò³â òà øêîëÿð³â

21
urok-ua.com.png

Urok-ua.com

Освітній портал - Урок UA

Останні публікації Формування гендерної свідомості на уроках зарубіжної літератури Формування гендерної свідомості на уроках зарубіжної літератури Автор: учитель російської мови та зарубіжної літератури Качурець Тетяна Василівна Актуальність Вступаючи і просуваючись у ХХІ століття світова спільнота своїм головним завданням розглядає […] Зарубіжна література / Освіта в цілому 3 коментарі Конспект уроку...

22
4book.org.png

4book.org

Підручники (учебники скачать) и ГДЗ, відповіді онлайн, решебники, ответы, ДПА | 4book.org

Шкільни підручники (учебники) для Украины ❤, полные ГДЗ (ответы, решебники, ввідповіді) к підручникам та робочим зошитам ❤. Скачать или смотреть бесплатно на телефоне, планшет онлайн.

23
ukrlit.net.png

Ukrlit.net

Мета проекту - Українська література - оновлена шкільна програма 5-12 класів

Проект зосередив в собі найголовнішу інформацію з вивчення української літератури для вчителів, школярів та студентів

24
pidruchniki.com.png

Pidruchniki.com

Àãðîïðîìèñëîâ³ñòü Àãðîõ³ì³ÿ / Åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâ àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó / ²íòåíñèâí³ òåõíîëî㳿 â àêâàêóëüòóð³ / ˳ñîïèëÿëüí³ ðàìè / Îö³íêà ³ ïðîãíîç ÿêîñò³ çåìåëü / Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ âèðîáíèöòâà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ / Ðîñëèííèöòâî / Ñèñòåìè ñó÷àñíèõ ³íòåíñèâíèõ òåõíîëîã³é ó ðîñëèííèöòâ³ / Ñèñòåìè óòðèìàííÿ òâàðèí Áàíê³âñüêà ñïðàâà Áàíê³âñüêà ñèñòåìà / Áàíê³âñüêå êðåäèòóâàííÿ / Áàíê³âñüêèé ìàðêåòèíã...

25
noimage.png

Pidruchnyk.com.ua

Шкільні підручники онлайн

Шкільні підручники в електронному варіанті pdf, які можна читати онлайн або безкоштовно завантажити на комп'ютер, телефон, планшет чи айпод.

26
sch.in.ua.png

Sch.in.ua

Головна - Сайти для шкіл та інших навчальних закладів - School Champion

Перейти до меню Перейти до вмісту Система шкільного менеджменту - EDUkIT стає School Champion укр рус eng Зберемо школи разом   Пошук Створити сайт? Безкоштовно і просто! Назва навчального закладу * Повна адреса навчального закладу * ПІБ особи, відповідальної за сайт * E-mail відповідальної особи * Контактний телефон відповідальної особи...

28
metodportal.com.png

Metodportal.com

Методичний портал ®

Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати всі сторінки та файли, публікувати власні матеріали, отримувати сертифікати.  Зміст і закономірності розвитку індивіда протягом етногенезу з врахуванням сучасних соціальних трансформацій Опубліковано: Дозвілля Пон, 2022-06-20 11:28 Контрольні роботи 0 Знання цього матеріалудопоможе зорієртуватися у особливостях розвитку індивіда у різні вікові періоди, при цьому акцентуючи...

29
7mile.net.png

7mile.net

Сайт успешно создан / Website was successfully created

Загрузите контент Вашего сайта в папку ~/www/7mile.net/ Также не забудьте удалить данный файл-заглушку, который расположен на хостинге по адресу ~/www/7mile.net/index.html Upload website's content into the folder ~/www/7mile.net/ Don’t forget to remove this stub file that located in ~/www/7mile.net/index.html Видеоуроки по работе с панелью управления Знакомство с интерфейсом Доменные имена WWW...

31
noimage.png

Znoclub.com

ЗНО ОНЛАЙН 2021 || Підготовка до ЗНО-тестів – актуальні бази 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 безкоштовна реєстрація || ZNOClub

Онлайн підготовка до ЗНО. Унікальний сервіс для ефективної експрес підготовки до ЗНО 2021 в Україні.

32
osnova.com.ua.png

Osnova.com.ua

Видавнича група «Основа»

Видавництво «Основа» ✅ Посібники для вчителів ✅ Конспекти уроків НУШ ✅ Зошити для учнів ✅ Наочність, плакати ✅ Книги для батьків та дітей

33
mon.gov.ua.png

Mon.gov.ua

Головна | Міністерство освіти і науки України

in English Людям з порушенням зору A- A+ Всеукраїнський розклад Освіта Дошкільна освіта Позашкільна освіта Інклюзивне навчання Повна загальна середня освіта Професійно-технічна освіта Фахова передвища освіта Вища освіта та освіта дорослих Жителям Донбасу та Криму Цифрова трансформація освіти і науки Національна рамка кваліфікацій Національна комісія зі стандартів державної мови Дистанційні...

34
noimage.png

Yukhym.com

Контрольна робота - вища математика, теорія ймовірностей, диференціальні рівняння

Контрольна робота-Вища математика, теорія ймовірностей, диф. рівняння. Приклади розв'язування задач.Підготовка до ЗНО.

36
erudyt.net.png

Erudyt.net

Ерудит.нет

Конспекти уроків, сценарії виховних заходів, підготовка до ДПА та ЗНО 2022

37
noimage.png

Ed-era.com

EdEra – студія онлайн-освіти

EdEra — студія онлайн-освіти. Ми робимо онлайн-освіту в Україні якісною та доступною. Наша команда створює онлайн-курси, спецпроекти, інтерактивні підручники та освітні блоги.

40
nus.org.ua.png

Nus.org.ua

Нова українська школа

Веб-ресурс НУШ

41
noimage.png

Osvitoria.media

«Освіторія» - онлайн-медіа про освіту та виховання дітей в Україні

«Освіторія» - все, що потрібно знати про виховання дітей і освіту в Україні та за кордоном. Кращі кейси та методики для викладачів а також інформація для вступу до вузу!

42
urokok.com.ua.png

Urokok.com.ua

Ñöåíà𳿿 øê³ëüíèõ ñâÿò, îôîðìëåííÿ êëàñ³â ÍÓØ. Ìåòîäè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ äëÿ â÷èòåë³â. Äîïîìîãà â÷èòåëþ çàâæäè

44
noimage.png

Litmisto.org.ua

Літературне місто - Українська гуманітарна онлайн-бібліотека

Літературне місто - Українська гуманітарна онлайн-бібліотека: освітній онлайн-ресурс, підручники, українські книжки, періодика, мовознавство, літературознавство, психологія, історія України, художня література, реферати

46
imzo.gov.ua.png

Imzo.gov.ua

Інститут модернізації змісту освіти – офіційний веб-сайт

Новини Оприлюднено результати ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика Стартує конкурс-огляд електронних освітніх ресурсів для закладів загальної середньої освіти Срібна і три бронзові медалі, одна Почесна грамота – результати наших школярів у 52-й Міжнародній фізичній олімпіаді Українці здобули три срібні та одну бронзову медалі на Міжнародній учнівській...

47
noimage.png

Klasnaocinka.com.ua

Освітній портал Класна Оцінка

Конструктори CMS, LMS и електроних журналів. Дистанційна освіта, соціальна мережа, відеоконференції і все що потрібно для сучасної освіти під одним "дахом"

50
noimage.png

Childdevelop.com.ua

Розвиток дитини - сайт для розумних батьків

Все для розвитку та виховання вашої дитини: творчі та практичні завдання, експерименти, статті з розвитку, виховання та психології дитини

52
noimage.png

History.vn.ua

History | Твоя електронна бібліотека

Твоя електронна бібліотека - Підручники по всім предметам, розробки уроків, опорні конспекти та інше

Technologies Used by subject.com.ua

Dns Records of subject.com.ua

A Record: 31.131.26.2
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: pdns1.hostiq.ua pdns2.hostiq.ua
SOA Record: hostmaster.hostiq.com.ua
MX Record:
SRV Record:
TXT Record:
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of subject.com.ua

% Request from 104.248.60.29
% This is the Ukrainian Whois query server #A.
% The Whois is subject to Terms of use
% See https://hostmaster.ua/services/
%
% IN THE PROCESS OF DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
% THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
% AND THE REGISTRAR IS A BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
% WITH THE SERVICES NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE REGISTRATION AND OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
% FOR INFORMATION ABOUT THE REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME, YOU SHOULD CONTACT THE REGISTRAR.

domain: subject.com.ua
dom-public: NO
mnt-by: ua.unlim
nserver: pdns1.hostiq.ua
nserver: pdns2.hostiq.ua
status: ok
created: 2010-07-19 16:10:19+03
modified: 2021-06-28 12:02:02+03
expires: 2022-07-19 16:10:19+03
source: UAEPP

% Registrar:
%
% The following disclaimer was provided by the domain name registrar
% ==========
% Реєстратор доменного імені не є власником доменного імені.
% Реєстратор доменного імені може надати інформацію про власника доменного імені в порядку,
% встановленому чинним законодавством.
% Реєстратор доменного імені не є власником веб-сайту, для позначення якого використане
% відповідне доменне ім'я, та не несе відповідальності за зміст інформації, що розміщується
% на веб-сайті.
% Реєстратор доменного імені не реєструє, не забезпечує функціонування, не обслуговує
% веб-сайти та не є розпорядником інформації щодо реєстрації, функціонування й
% обслуговування веб-сайтів, а також щодо даних власників веб-сайтів та осіб, відповідальних
% за реєстрацію, функціонування та обслуговування веб-сайтів.
% ==========
registrar: ua.unlim
organization: UNLIM.UA LLC
organization-loc: ТОВ "АНЛІМ.ЮЕЙ"
url: https://domen.com.ua
city: Kharkiv
country: UA
abuse-url: https://domen.com.ua/contacts_email.php
abuse-email: [email protected]
abuse-phone: +380577828082
abuse-postal: Ukraine 61072 Kharkiv p/o 7060
abuse-postal-loc: Україна 61072 Харків а/с 7060
source: UAEPP

% Registrant:
% ===========
person: not published
e-mail: not published
address: not published
mnt-by: ua.unlim
status: ok
status: linked
created: 2013-04-02 00:18:25+03
source: UAEPP


% Administrative Contacts:
% =======================
person: not published
e-mail: not published
address: not published
mnt-by: ua.unlim
status: ok
status: linked
created: 2013-04-02 00:18:25+03
source: UAEPP


% Technical Contacts:
% ===================
person: not published
e-mail: not published
address: not published
mnt-by: ua.unlim
status: ok
status: linked
created: 2013-04-02 00:18:25+03
source: UAEPP% Query time: 11 msec