Sites like

esu.com.ua
Alternatives

  esu.com.ua

noimage.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  


  Response Time:  


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  


 Links  


  ratio  


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  cPanel, Inc. Certification Authority


Valid From:  2021-07-27 00:00:00


Expiration Date:   2022-07-27 23:59:59


SSL Organization:

Signature 38e6f89f7f7f3272e57b0f6e099f310b7d41d182


Algorithm: RSA-SHA256


Found 76 Top Alternative to Esu.com.ua

1
history.org.ua.png

History.org.ua

Інститут історії України

Інститут історії України Національна академія наук України Новини   Усі новини Оголошення Наукові форуми Цей день у новітній історії України Останні видання інституту Новини електронної бібліотеки Новини з книжкової полиці Поточні випуски періодики Інститут   Про Інститут Статут Концепція діяльності Структура Вчена рада Спецрада Рада молодих вчених Аспірантура і докторантура...

2
noimage.png

Nbuv.gov.ua

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

 Новини »   Нові надходження» 1-09-2021 до 31-12-2022 Доступ до зарубіжних баз наукової інформації Scopus та Web of Science 1-04-2022 до 31-12-2022 Віддалений доступ під час війни до міжнародних баз даних наукової інформації для українських вчених 24-05-2022 до 31-08-2022 Корпоративний поштовий сервер НБУВ вже працює 7-06-2022 до 31-12-2022 Доступ до міжнародного порталу...

4
noimage.png

Lnu.edu.ua

Головна - Львівський національний університет імені Івана Франка

Головна сторінка одного з найстаріших університетів України й Східної Європи - Львівського національного університету імені Івана Франка.

5
stud.com.ua.png

Stud.com.ua

Àãðîïðîìèñëîâ³ñòü Çàãàëüíà ô³òîïàòîëîã³ÿ / Îðãàí³çàö³ÿ êîíñóëüòàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â àãðîïðîìèñëîâîìó êîìïëåêñ³ / ѳëüñüêîãîñïîäàðñüêà ô³òîïàòîëîã³ÿ Àóäèò òà Áóõîáë³ê Àíàë³ç ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ / Àóäèò / Áóõãàëòåðñüêà (ô³íàíñîâà) çâ³òí³ñòü / Áóõãàëòåðñüêà ñïðàâà / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â áþäæåòíèõ óñòàíîâàõ / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â êàçåííèõ óñòàíîâàõ / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ àíàë³ç / Áóõãàëòåðñüêèé...

7
noimage.png

Univ.kiev.ua

КНУ імені Тараса Шевченка

Загальна інформація Київський національний університет імені Тараса Шевченка – це класичний університет дослідницького типу, що засновано у 1834 році, основним завданнями якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Більше інформації про університет Також дивіться Адміністрація, адреси Про університет Контакти Історія Ректори університету Університет рівних можливостей Офіційна інформація Університет має статус...

9
noimage.png

History.vn.ua

History | Твоя електронна бібліотека

Твоя електронна бібліотека - Підручники по всім предметам, розробки уроків, опорні конспекти та інше

10
noimage.png

Sum.in.ua

Академічний тлумачний словник української мови

Онлайнова версія академічного тлумачного «Словника української мови» в 11 томах (1970–1980).

12
ua-referat.com.png

Ua-referat.com

Реферати, курсові, дисертації, дипломи

Реферати, курсові та дипломні роботи, дисертації, доповіді, підручники, твори і все що потрібно учням.

13
uzhnu.edu.ua.png

Uzhnu.edu.ua

Ужгородський національний університет

Офіційний веб-сайт Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" (ДВНЗ "УжНУ"): інформація про структурні підрозділи УжНУ, новини, анонси, корисні посилання, фотогалерея, розклади занять та ін.

14
noimage.png

Ukma.edu.ua

Національний університет «Києво-Могилянська академія» — Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

15
buklib.net.png

Buklib.net

Ãîëîâíà - Á³áë³îòåêà BukLib.net

Áåçêîøòîâíà îíëàéí-á³áë³îòåêà Áóêë³á - òóò ç³áðàí³ ï³äðó÷íèêè òà êíèãè äëÿ ñòóäåíò³â òà øêîëÿð³â

16
noimage.png

Zbruc.eu

Збруч

Має бути достатньо світла, щоб при нім бачити темряву (Террі Пратчетт) Дискурси Забутий світ фіякрів Юрій Винничук Був такий час, коли у Львові замість запаху бензину і газів чувся запах кінських кізяків, тоді транспорт в місті був один: фіякр 07.09.22 | Україна 196-й день війни Росії в Україні. Хроніка ОНОВЛЮЄТЬСЯ...

17
noimage.png

Npu.edu.ua

Головна

Про університет: історія, структура, фотогалерея, контакти. Освітні послуги: абітурієнт, переведення та поновлення, аспірантура, докторантура, навчання іноземців. Освітні ресурси: Е-бібліотека, наукова бібліотека, дистанційні курси. Події та оголошення, форум, чат.

18
litopys.org.ua.png

Litopys.org.ua

²ÇÁÎÐÍÈÊ. ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè IX-XVIII ñò. Ïåðøîäæåðåëà òà ³íòåðïðåòàö³¿

> òåìàòè÷í³ ðîçä³ëè < ˳òîïèñè Äàâíÿ ë³òåðàòóðà ˳òåðàòóðîçíàâñòâî Ìîâîçíàâñòâî Ñëîâî î ïîëêó Ãðàìàòèêè, ëåêñèêîíè ²ñòîð³ÿ Ïîë³òîëîã³ÿ ²ñòîðè÷í³ ìàïè Òàðàñ Øåâ÷åíêî ------------------------- Ïðî ñàéò Ïîøóê Òðàíñë³òåðàòîð ------------------------- Äîäàòêè ʳìíàòà íîâèí Ïîñèëàííÿ Êíèãà â³äãóê³â -------------------------

19
noimage.png

Studopedia.com.ua

Íîâèíè îñâ³òè ³ íàóêè: ÌÀÐÊ ÐÅÃÍÅÐÓÑ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß: Íàñê³ëüêè â³äð³çíÿþòüñÿ ä³òè, ÿê³ âèðîñëè â îäíîñòàòåâèõ ñîþçàõ ÐÅÇÎËÞÖ²ß: Ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ×ÎÌÓ ÔÎÍÄ ÎËÅÍÈ Ï²Í×ÓÊ ² ÌÎÇ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏÐÎÏÀÃÓÞÒÜ "ÑÅÊÑÓÀËÜͲ ÓÐÎÊÈ" ÅÊÇÈÑÒÅÍÖ²ÉÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎò×Ͳ ÎÑÍÎÂÈ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÑÒÀÒÅÂί ²ÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒ² ϲÄ˲Òʲ Áàòüê³âñüêèé, ãðîìàäÿíñüêèé ðóõ â Óêðà¿í³ çàêëèêຠÌÎÍ çóïèíèòè òîòàëüíó ñåêñóàë³çàö³þ ä³òåé ³...

20
slovnyk.ua.png

Slovnyk.ua

СЛОВНИК - тлумачний словник української мови, орфографічний словник онлайн

СЛОВНИК.ua містить тлумачний словник української мови із понад 130 000 тлумаченнями, 260 000 слів у орфографічному словнику, 2600 імен та по-батькові у сервісі звертань, сервіс офіційної транслітерації та новий правопис 2019.

23
noimage.png

Um.co.ua

Íà ñàéò³ um.co.ua ïðåäñòàâëåí³ äëÿ çàãàëüíîäîñòóïíîãî áåçïëàòíîãî âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè ç ³íîçåìíèõ ìîâ òà åëåêòðîí³êè, ñîö³îëî㳿 òà ìàòåìàòèêè, ô³ëîñîô³¿ òà ô³íàíñ³â, ìåäèöèíè òà ô³çèêè é áàãàòüîõ ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í. Óêðà¿íñüê³ ñòóäåíòè òà øêîëÿð³ íà íàøîìó ³íòåðíåò-ðåñóðñ³ ìîæóòü ïðî÷èòàòè ðåôåðàòè, êíèãè ³ ï³äðó÷íèêè, òâîðè ³ øïàðãàëêè, äèïëîìí³ òà äîïîâ³ä³ - á³ëüøå ì³ëüéîíà html-ñòîð³íîê òåêñòó ç îðèã³íàëüíèìè ìàòåð³àëàìè!

25
ukrlit.net.png

Ukrlit.net

Мета проекту - Українська література - оновлена шкільна програма 5-12 класів

Проект зосередив в собі найголовнішу інформацію з вивчення української літератури для вчителів, школярів та студентів

26
noimage.png

Uinp.gov.ua

Український інститут національної пам'яті - офіційний веб-сайт

Український інститут національної пам’яті є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури і який реалізує державну політику у сфері відновлення та збереження національної пам’яті Українського народу. Інститут у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністр

30
noimage.png

Zu.edu.ua

Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà

Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà Æèòîìèðñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Èâàíà Ôðàíêî

31
noimage.png

Tnpu.edu.ua

Офіційний сайт Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Офіційний сайт Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

34
kpi.ua.png

Kpi.ua

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» працює, щоб створювати суспільство майбутнього на засадах концепції сталого розвитку. Бути технічним університетом дослідницького типу світового рівня. Створити всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства та забезпечувати гідне місце України в світовому співтоваристві.

35
osvita.ua.png

Osvita.ua

Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UA

"Освіта.ua": новини освіти, іноземні мови, незалежне тестування, середня освіта, вища освіта, бізнес-освіта, освіта за кордоном, поради батькам та вчителям, освітній портал

37
ukrclassic.com.ua.png

Ukrclassic.com.ua

Бібліотека Української Літератури – UkrClassic.com.ua

Читати повні твори онлайн, завантажити, скачати у форматах docx, pdf, fb2, djvu, читати скорочені твори, перекази, аналіз, характеристика творів, шкільні твори та реферати, біографії авторів, матеріали для підготовки до ЗНО

38
subject.com.ua.png

Subject.com.ua

Всі предмети - Великий довідник школяра

Всі предмети - шкільна програма - шкільний предмет вичення в школі

39
day.kyiv.ua.png

Day.kyiv.ua

Газета «День»

День України У Грузії розробили новий шрифт і присвятили його Україні У Грузії розробили новий шрифт і присвятили його Україні Історична подія Машини поїдуть на передову Місія – йти попереду Політика ООН померла На її місце має прийти принципово інша організація ООН померла Мирні танці чи бойовий гопак? Геноциди проти...

41
kubg.edu.ua.png

Kubg.edu.ua

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Київський університет імені Бориса Грінченка (Університет Грінченка) пропонує відмінне поєднання багаторічних освітніх традицій і сучасного інноваційного підходу у підготовці конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами.

42
dovidka.biz.ua.png

Dovidka.biz.ua

Dovidka.biz.ua - Довідник цікавих фактів та корисних знань

Відповіді з літератури для 1-11 класів, для ЗНО, ВНЗ. Ви можете читати твори повністю чи скорочено (переказ), слухати аудіокнигу, підготувати аналіз (паспорт), згадати хто головні герої та цитатна характеристика. Біографія, хронологічна таблиця та цікаві факти з життя письменників

46
noimage.png

Golos.com.ua

Голос України - газета Верховної Ради України

«Голос України», офіційне друковане видання, газета Верховної Ради України. Виходить з 1 січня 1991 року.

48
radiosvoboda.org.png

Radiosvoboda.org

Радіо Свобода Україна – новини, ексклюзиви і перевірені факти

Сайт новин України та світу, відео, репортажів та аналітики.

49
ukrlit.org.png

Ukrlit.org

УКРЛІТ.ORG - Українська література

Публічна електронна бібліотека української художньої літератури: біографії авторів, тексти творів, тлумачний словник, транслітерація тощо (TXT, PDF, HTML).

52
noimage.png

Miyklas.com.ua

МійКлас

Українська електронна освітня система «МійКлас» — це технологія, що економить час вчителю та робить навчання школярів більш цікавим

53
noimage.png

Ed-era.com

EdEra – студія онлайн-освіти

EdEra — студія онлайн-освіти. Ми робимо онлайн-освіту в Україні якісною та доступною. Наша команда створює онлайн-курси, спецпроекти, інтерактивні підручники та освітні блоги.

54
declarations.com.ua.png

Declarations.com.ua

Declarations

Financially: Transfer funds to the official special fundraising account of the National Bank of Ukraine to support the Armed Forces: UA843000010000000047330992708, EDRPOU code: 00032106 Payee: National Bank of Ukraine. Bank details for wire transfers in different currencies can be found HERE Transfer funds from YePidtrymka or simply donate to the...

55
irbis-nbuv.gov.ua.png

Irbis-nbuv.gov.ua

Каталоги | Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Електронні каталоги Комплексний пошук у каталогах Бібліотеки Каталог книжкових видань Каталог журналів та продовжуваних видань Каталоги історико-культурних фондів Каталоги окремих фондів бібліотеки Інститут рукопису Фонд Президентів України Відділ бібліотекознавства Відділ стародруків та рідкісних видань Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій Відділ зарубіжної україніки Відділ образотворчих мистецтв Відділ музичних фондів Відділ...

Technologies Used by esu.com.ua

Dns Records of esu.com.ua

A Record: 216.155.147.117
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: ns1.uar.net ns2.uar.net
SOA Record: hostmaster.uar.net
MX Record: relay.esu.com.ua
SRV Record:
TXT Record: v=spf1 +a +mx ip4:194.44.214.229 ip4:194.44.31.126 ~all
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of esu.com.ua

% Request from 38.242.237.160
% This is the Ukrainian Whois query server #B.
% The Whois is subject to Terms of use
% See https://hostmaster.ua/services/
%
% IN THE PROCESS OF DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
% THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
% AND THE REGISTRAR IS A BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
% WITH THE SERVICES NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE REGISTRATION AND OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
% FOR INFORMATION ABOUT THE REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME, YOU SHOULD CONTACT THE REGISTRAR.

domain: esu.com.ua
dom-public: NO
mnt-by: ua.zz
nserver: ns1.uar.net
nserver: ns2.uar.net
status: clientTransferProhibited
created: 2001-08-18 00:00:00+03
modified: 2021-09-15 10:50:49+03
expires: 2022-09-20 00:00:00+03
source: UAEPP

% Registrar:
% ==========
registrar: ua.zz
organization: SE scientific TC "Ukrainian academic and research network"
organization-loc: ДП НТЦ "Українська академічна і дослідницька мережа" ІФКС НАН України
url: http://www.uar.net
city: Lviv
country: UA
abuse-email: [email protected]
abuse-phone: +380322956934
abuse-postal: Ukraine 79011 Lviv Sventsitskpgo str, h. 1
abuse-postal-loc: Україна 79011 Львів вул. Свєнціцького, б. 1
source: UAEPP

% Registrant:
% ===========
person: Koordynatsiine biuro ESU NAN Ukrainy
organization: Koordynatsiine biuro ESU NAN Ukrainy
e-mail: [email protected]
address: 54-517, Volodymyrska str., Kyiv, 01601, Ukraine
address: Kyiv
country: UA
country-loc: UA
phone: +380.442341934
fax: +380.442341934
mnt-by: ua.zz
status: ok
status: linked
created: 2013-03-31 19:14:13+03
source: UAEPP


% Administrative Contacts:
% =======================
person: Koordynatsiine biuro ESU NAN Ukrainy
organization: Koordynatsiine biuro ESU NAN Ukrainy
e-mail: [email protected]
address: 54-517, Volodymyrska str., Kyiv, 01601, Ukraine
address: Kyiv
country: UA
country-loc: UA
phone: +380.442341934
fax: +380.442341934
mnt-by: ua.zz
status: ok
status: linked
created: 2013-03-31 19:14:13+03
source: UAEPP


% Technical Contacts:
% ===================
person: not published
e-mail: not published
address: not published
address-loc: not published
phone: not published
mnt-by: ua.zz
status: ok
status: linked
created: 2013-03-31 19:15:19+03
source: UAEPP


person: not published
e-mail: not published
address: not published
address-loc: not published
phone: not published
fax: not published
mnt-by: ua.zz
status: ok
status: linked
created: 2013-03-31 19:16:42+03
source: UAEPP% Query time: 8 msec