Sites like

univ.kiev.ua
Alternatives

  univ.kiev.ua

КНУ імені Тараса Шевченка

Загальна інформація Київський національний університет імені Тараса Шевченка – це класичний університет дослідницького типу, що засновано у 1834 році, основним завданнями якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Більше інформації про університет Також дивіться Адміністрація, адреси Про університет Контакти Історія Ректори університету Університет рівних можливостей Офіційна інформація Університет має статус...

noimage.png

Stats

  Alexa Rank: 


  Popular in Country: 


  Country Alexa Rank:  


 language:  


  Response Time:  3.437987


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  38


 Links  


  ratio  36.333502697733


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  R3


Valid From:  2022-06-03 20:40:13


Expiration Date:   2022-09-01 20:40:12


SSL Organization:

Signature 4a8e40528e6f7b88daa04fce8ea16f566998012e


Algorithm: RSA-SHA256


Found 77 Top Alternative to Univ.kiev.ua

2
kpi.ua.png

Kpi.ua

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» працює, щоб створювати суспільство майбутнього на засадах концепції сталого розвитку. Бути технічним університетом дослідницького типу світового рівня. Створити всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства та забезпечувати гідне місце України в світовому співтоваристві.

3
noimage.png

Lnu.edu.ua

Головна - Львівський національний університет імені Івана Франка

Головна сторінка одного з найстаріших університетів України й Східної Європи - Львівського національного університету імені Івана Франка.

5
noimage.png

Eenu.edu.ua

Волинський національний університет імені Лесі Українки | SCIENTIA VINCES

Навчання для студентів Розклад занять Розклад дзвінків Рейтинг успішності студентів Стипендія Вартість навчання Платні послуги Подвійний диплом Дуальна освіта Академічна доброчесність Зразки документів Кар'єра для студентів Працевлаштування Резюме Мотиваційний лист Дуальна освіта Асоціація випускників Наука для студентів Наукове товариство аспірантів і студентів Наукові заходи та конкурси Академічна доброчесність Репозитарій університету...

6
stud.com.ua.png

Stud.com.ua

Àãðîïðîìèñëîâ³ñòü Çàãàëüíà ô³òîïàòîëîã³ÿ / Îðãàí³çàö³ÿ êîíñóëüòàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â àãðîïðîìèñëîâîìó êîìïëåêñ³ / ѳëüñüêîãîñïîäàðñüêà ô³òîïàòîëîã³ÿ Àóäèò òà Áóõîáë³ê Àíàë³ç ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ / Àóäèò / Áóõãàëòåðñüêà (ô³íàíñîâà) çâ³òí³ñòü / Áóõãàëòåðñüêà ñïðàâà / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â áþäæåòíèõ óñòàíîâàõ / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â êàçåííèõ óñòàíîâàõ / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ àíàë³ç / Áóõãàëòåðñüêèé...

7
noimage.png

History.vn.ua

History | Твоя електронна бібліотека

Твоя електронна бібліотека - Підручники по всім предметам, розробки уроків, опорні конспекти та інше

8
zno.if.ua.png

Zno.if.ua

Українська мова та література – підготовка до ЗНО і не тільки

Програма ЗНО-2020 з української мови та літератури Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури час від часу зазнає певних змін. Можуть, наприклад, додати чи виключити кілька творів чи літературних понять. Цього разу зміни є суттєвими. Із оновленою програмою радимо ознайомитися кожному абітурієнтові, адже багатьох творів тепер не треба...

10
twirpx.com.png

Twirpx.com

Все для студента

Файлы3022338 Абитуриентам и школьникам30793 Академическая и специальная литература2055006 Аудиокниги47607 Вненаучные способы познания51361 Документальная литература65147 Прикладная литература443063 Художественная литература258569 Периодические издания31881 Стандарты38869 Разные файлы42 Академическая и специальная литература2055006 Междисциплинарные материалы56717 Специальные дисциплины523 Автоматизация14153 Антропология3339 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда17839 Библиотечное дело и библиотековедение2642 Биологические дисциплины39052 Военные дисциплины51655 Геологические науки и горное...

11
noimage.png

Nbuv.gov.ua

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

 Новини »   Нові надходження» 1-09-2021 до 31-12-2022 Доступ до зарубіжних баз наукової інформації Scopus та Web of Science 1-04-2022 до 31-12-2022 Віддалений доступ під час війни до міжнародних баз даних наукової інформації для українських вчених 24-05-2022 до 31-08-2022 Корпоративний поштовий сервер НБУВ вже працює 7-06-2022 до 31-12-2022 Доступ до міжнародного порталу...

14
kubg.edu.ua.png

Kubg.edu.ua

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Київський університет імені Бориса Грінченка (Університет Грінченка) пропонує відмінне поєднання багаторічних освітніх традицій і сучасного інноваційного підходу у підготовці конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами.

16
webpen.com.ua.png

Webpen.com.ua

Тренажер з правопису української мови. Вправи онлайн (on-line).

Завдання, відповіді та тести онлайн з правопису та граматики української мови. Цікаві і пізнавальні вправи онлайн. Підготовка до ЗНО з укр мови без репетитора чи ГДЗ. On-line тренажер - пізнавайте, вчіться, розвивайтесь.

17
noimage.png

Ukma.edu.ua

Національний університет «Києво-Могилянська академія» — Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

18
uzhnu.edu.ua.png

Uzhnu.edu.ua

Ужгородський національний університет

Офіційний веб-сайт Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" (ДВНЗ "УжНУ"): інформація про структурні підрозділи УжНУ, новини, анонси, корисні посилання, фотогалерея, розклади занять та ін.

23
osvita.ua.png

Osvita.ua

Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UA

"Освіта.ua": новини освіти, іноземні мови, незалежне тестування, середня освіта, вища освіта, бізнес-освіта, освіта за кордоном, поради батькам та вчителям, освітній портал

24
buklib.net.png

Buklib.net

Ãîëîâíà - Á³áë³îòåêà BukLib.net

Áåçêîøòîâíà îíëàéí-á³áë³îòåêà Áóêë³á - òóò ç³áðàí³ ï³äðó÷íèêè òà êíèãè äëÿ ñòóäåíò³â òà øêîëÿð³â

27
noimage.png

Npu.edu.ua

Головна

Про університет: історія, структура, фотогалерея, контакти. Освітні послуги: абітурієнт, переведення та поновлення, аспірантура, докторантура, навчання іноземців. Освітні ресурси: Е-бібліотека, наукова бібліотека, дистанційні курси. Події та оголошення, форум, чат.

30
history.org.ua.png

History.org.ua

Інститут історії України

Інститут історії України Національна академія наук України Новини   Усі новини Оголошення Наукові форуми Цей день у новітній історії України Останні видання інституту Новини електронної бібліотеки Новини з книжкової полиці Поточні випуски періодики Інститут   Про Інститут Статут Концепція діяльності Структура Вчена рада Спецрада Рада молодих вчених Аспірантура і докторантура...

31
noimage.png

Kneu.edu.ua

Київський національний економічний університет

Університет Про університет Ми з України! Загальні відомості Загальна інформація Символіка Напрямки діяльності Матеріально-технічна база Нормативно-правові документи Вища економічна освіта – запорука успіху! Віхи історії КНЕУ Почесні Доктори КНЕУ Заслужений працівник КНЕУ Музей історії КНЕУ Партнери ІСТОРІЇ УСПІХУ ВИПУСКНИКІВ КНЕУ в проекті «ЖИВА КНИГА» Здобутки Ректорат Склад ректорату Сторінка ректора...

33
mon.gov.ua.png

Mon.gov.ua

Головна | Міністерство освіти і науки України

in English Людям з порушенням зору A- A+ Всеукраїнський розклад Освіта Дошкільна освіта Позашкільна освіта Інклюзивне навчання Повна загальна середня освіта Професійно-технічна освіта Фахова передвища освіта Вища освіта та освіта дорослих Жителям Донбасу та Криму Цифрова трансформація освіти і науки Національна рамка кваліфікацій Національна комісія зі стандартів державної мови Дистанційні...

34
noimage.png

Znu.edu.ua

Запорізький національний університет

Публічна інформація Доступ до публічної інформації Нормативно-правові документи Ліцензії і сертифікати Акредитація Система забезпечення якості вищої освіти Офіційні звіти Запобігання корупції Громадське обговорення Форма електронного запиту Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами Корисна інформація Вступнику Студенту Іноземному громадянину Аспіранту та докторанту Форми документів Випускнику ЗНУ...

36
noimage.png

Sum.in.ua

Академічний тлумачний словник української мови

Онлайнова версія академічного тлумачного «Словника української мови» в 11 томах (1970–1980).

37
noimage.png

Studopedia.com.ua

Íîâèíè îñâ³òè ³ íàóêè: ÌÀÐÊ ÐÅÃÍÅÐÓÑ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß: Íàñê³ëüêè â³äð³çíÿþòüñÿ ä³òè, ÿê³ âèðîñëè â îäíîñòàòåâèõ ñîþçàõ ÐÅÇÎËÞÖ²ß: Ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ×ÎÌÓ ÔÎÍÄ ÎËÅÍÈ Ï²Í×ÓÊ ² ÌÎÇ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏÐÎÏÀÃÓÞÒÜ "ÑÅÊÑÓÀËÜͲ ÓÐÎÊÈ" ÅÊÇÈÑÒÅÍÖ²ÉÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎò×Ͳ ÎÑÍÎÂÈ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÑÒÀÒÅÂί ²ÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒ² ϲÄ˲Òʲ Áàòüê³âñüêèé, ãðîìàäÿíñüêèé ðóõ â Óêðà¿í³ çàêëèêຠÌÎÍ çóïèíèòè òîòàëüíó ñåêñóàë³çàö³þ ä³òåé ³...

38
subject.com.ua.png

Subject.com.ua

Всі предмети - Великий довідник школяра

Всі предмети - шкільна програма - шкільний предмет вичення в школі

39
ua-referat.com.png

Ua-referat.com

Реферати, курсові, дисертації, дипломи

Реферати, курсові та дипломні роботи, дисертації, доповіді, підручники, твори і все що потрібно учням.

40
noimage.png

Tnpu.edu.ua

Офіційний сайт Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Офіційний сайт Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

42
noimage.png

Zu.edu.ua

Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà

Æèòîìèðñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà Æèòîìèðñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Èâàíà Ôðàíêî

43
litopys.org.ua.png

Litopys.org.ua

²ÇÁÎÐÍÈÊ. ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè IX-XVIII ñò. Ïåðøîäæåðåëà òà ³íòåðïðåòàö³¿

> òåìàòè÷í³ ðîçä³ëè < ˳òîïèñè Äàâíÿ ë³òåðàòóðà ˳òåðàòóðîçíàâñòâî Ìîâîçíàâñòâî Ñëîâî î ïîëêó Ãðàìàòèêè, ëåêñèêîíè ²ñòîð³ÿ Ïîë³òîëîã³ÿ ²ñòîðè÷í³ ìàïè Òàðàñ Øåâ÷åíêî ------------------------- Ïðî ñàéò Ïîøóê Òðàíñë³òåðàòîð ------------------------- Äîäàòêè ʳìíàòà íîâèí Ïîñèëàííÿ Êíèãà â³äãóê³â -------------------------

44
noimage.png

Rada.gov.ua

Офіційний портал Верховної Ради України

Важлива тема: Вітання Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з Днем українських миротворців Важлива тема: Олена Кондратюк: Всесвітньо відома українська математикиня Марина Вязовська довела, що жінки можуть досягати неабияких успіхів у науці Важлива тема: Вітання Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з Днем взяття Бастилії 15:31, 13 липня 2022 Відео...

46
noimage.png

Um.co.ua

Íà ñàéò³ um.co.ua ïðåäñòàâëåí³ äëÿ çàãàëüíîäîñòóïíîãî áåçïëàòíîãî âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè ç ³íîçåìíèõ ìîâ òà åëåêòðîí³êè, ñîö³îëî㳿 òà ìàòåìàòèêè, ô³ëîñîô³¿ òà ô³íàíñ³â, ìåäèöèíè òà ô³çèêè é áàãàòüîõ ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ äèñöèïë³í. Óêðà¿íñüê³ ñòóäåíòè òà øêîëÿð³ íà íàøîìó ³íòåðíåò-ðåñóðñ³ ìîæóòü ïðî÷èòàòè ðåôåðàòè, êíèãè ³ ï³äðó÷íèêè, òâîðè ³ øïàðãàëêè, äèïëîìí³ òà äîïîâ³ä³ - á³ëüøå ì³ëüéîíà html-ñòîð³íîê òåêñòó ç îðèã³íàëüíèìè ìàòåð³àëàìè!

51
slovnyk.ua.png

Slovnyk.ua

СЛОВНИК - тлумачний словник української мови, орфографічний словник онлайн

СЛОВНИК.ua містить тлумачний словник української мови із понад 130 000 тлумаченнями, 260 000 слів у орфографічному словнику, 2600 імен та по-батькові у сервісі звертань, сервіс офіційної транслітерації та новий правопис 2019.

52
ukrinform.ua.png

Ukrinform.ua

Укрінформ - актуальні новини України та світу

Новини України та світу. Укрінформ – останні новини, новини дня, новини політики, новини економіки, соціальні новини, новини культури, новини спорту, міжнародні новини – цілодобово українською, російською, англійською, німецькою, французькою, китайською, японською, іспанською та польською мовами.

54
radiosvoboda.org.png

Radiosvoboda.org

Радіо Свобода Україна – новини, ексклюзиви і перевірені факти

Сайт новин України та світу, відео, репортажів та аналітики.

56
noimage.png

Armyinform.com.ua

АрміяInform – Інформаційне агентство АрміяInform

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ ЗСУ відбили ще два населених пункти Херсонщини 27 Липня 2022 Збройні Сили України у Херсонській області звільнили від російських окупантів ще два населених пункти – Лозове та Андріївка. Про це повідомляє оперативне… Військова контррозвідка СБУ знищила ударними дронами ще три російські Т-72 Львівські зенітники збили 32 крилаті...

61
noimage.png

24tv.ua

Новини 24, останні події, свіжі репортажі, ексклюзиви | Телеканал 24

Читайте онлайн останні новини України і світу на порталі 24 Каналу. ᐈ Найважливіші новини дня, свіжі дані про карантин, загрозу війни, відео, коментарі експертів.

62
apostrophe.ua.png

Apostrophe.ua

Лента новостей Украины – Апостроф

Новости Украины и аналитические материалы от Апострофа

65
irbis-nbuv.gov.ua.png

Irbis-nbuv.gov.ua

Каталоги | Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Електронні каталоги Комплексний пошук у каталогах Бібліотеки Каталог книжкових видань Каталог журналів та продовжуваних видань Каталоги історико-культурних фондів Каталоги окремих фондів бібліотеки Інститут рукопису Фонд Президентів України Відділ бібліотекознавства Відділ стародруків та рідкісних видань Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій Відділ зарубіжної україніки Відділ образотворчих мистецтв Відділ музичних фондів Відділ...

Technologies Used by univ.kiev.ua

Dns Records of univ.kiev.ua

A Record: 91.202.128.77
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: ns2.univ.kiev.ua ns.univ.kiev.ua ns1.univ.kiev.ua
SOA Record: hostmaster.univ.kiev.ua
MX Record: alt1.aspmx.l.google.com aspmx.l.google.com alt3.aspmx.l.google.com alt2.aspmx.l.google.com alt4.aspmx.l.google.com
SRV Record:
TXT Record: v=spf1 a:esoc.knu.ua a:spark.knu.ua ip4:91.202.128.71 ip4:91.202.128.107 include:_spf.google.com ~all
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of univ.kiev.ua

% Request from 85.190.254.214
% This is the Ukrainian Whois query server #A.
% The Whois is subject to Terms of use
% See https://hostmaster.ua/services/
%
% IN THE PROCESS OF DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
% THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
% AND THE REGISTRAR IS A BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
% WITH THE SERVICES NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE REGISTRATION AND OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
% FOR INFORMATION ABOUT THE REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME, YOU SHOULD CONTACT THE REGISTRAR.

domain: univ.kiev.ua
dom-public: NO
mnt-by: ua.imena
nserver: ns1.univ.kiev.ua
nserver: ns.univ.kiev.ua
status: ok
created: 2000-11-15 00:00:00+02
modified: 2022-05-30 10:22:09+03
expires: 2023-06-01 00:00:00+03
source: UAEPP

% Glue Records:
% =============
nserver: ns1.univ.kiev.ua
ip-address: 91.202.129.100

nserver: ns.univ.kiev.ua
ip-address: 91.202.128.100

% Registrar:
%
% The following disclaimer was provided by the domain name registrar
% ==========
% Предоставленная информация является неполной и может содержать ошибки,
% связанные с особенностями механизмов кеширования информации,
% несинхронного обновления реестров и т.п., поэтому не является достоверной и
% предоставляется исключительно в ознакомительных целях. В связи с вышеуказанным,
% данная информация не может быть использована в целях разрешения споров, конфликтов,
% определения имущественных и неимущественных прав и т.п.
% Единственным источником первичных данных о доменном имени является регистратор (registrar)
% доменного имени, который может предоставить необходимую информацию по запросу,
% в установленном законом порядке.
%
% The provided information is incomplete and may contain errors related to the specificity
% of information caching mechanisms, asynchronous updating of registries, etc.,
% therefore it is not reliable and is provided for informational purposes only.
% In connection with the above, this information can not be used to resolve disputes,
% conflicts, determine property and non-property rights, etc.
% The only source of primary data about the domain name is the registrar of the domain name,
% which can provide the required information upon request, in accordance with the procedure established by law.
% ==========
registrar: ua.imena
organization: Internet Invest Ltd
organization-loc: ТОВ "Інтернет Інвест"
url: http://www.imena.ua
city: Kyiv
country: UA
abuse-email: [email protected]
abuse-phone: +380442010102
abuse-postal: Ukraine 01033 Kyiv Gaydara str., h 50 B, 2d floor
abuse-postal-loc: Україна 01033 Київ вул. Гайдара, 50 Б, 2 пов
source: UAEPP

% Registrant:
% ===========
person: Whois privacy protection service
organization: LLC "Allied Standart Limited"
e-mail: [email protected]
address: Gaidara st. 50
address: KYIV
postal-code: 01033
country: UA
phone: +380.442010104
fax: +380.442010104
mnt-by: ua.imena
status: ok
status: linked
created: 2017-04-04 14:10:01+03
source: UAEPP% Query time: 10 msec