Sites like

slovnyk.ua
Alternatives

  slovnyk.ua

СЛОВНИК - тлумачний словник української мови, орфографічний словник онлайн

СЛОВНИК.ua містить тлумачний словник української мови із понад 130 000 тлумаченнями, 260 000 слів у орфографічному словнику, 2600 імен та по-батькові у сервісі звертань, сервіс офіційної транслітерації та новий правопис 2019.

slovnyk.ua.png

Stats

  Alexa Rank:  96006


  Popular in Country:  Ukraine


  Country Alexa Rank:   594


 language:  uk


  Response Time:  0.254496


  SSL:  Enable


  Status:  up


Code To Txt Ratio

 Word Count  37


 Links  


  ratio  21.666690792235


SSL Details

SSL Issuer:

Issuer:  Sectigo RSA Domain Validation Secure Server CA


Valid From:  2022-05-03 00:00:00


Expiration Date:   2023-05-03 23:59:59


SSL Organization:

Signature 1d8971181fa5b83170beba21e984ce652806f87c


Algorithm: RSA-SHA256


Found 77 Top Alternative to Slovnyk.ua

1
noimage.png

Sum.in.ua

Академічний тлумачний словник української мови

Онлайнова версія академічного тлумачного «Словника української мови» в 11 томах (1970–1980).

2
ukrlit.org.png

Ukrlit.org

УКРЛІТ.ORG - Українська література

Публічна електронна бібліотека української художньої літератури: біографії авторів, тексти творів, тлумачний словник, транслітерація тощо (TXT, PDF, HTML).

3
worldwidedictionary.org.png

Worldwidedictionary.org

Worldwide Dictionary

You may find in it a lot of synonyms, antonyms to words, examples of word usage, and many more.

4
onlinecorrector.com.ua.png

Onlinecorrector.com.ua

OnlineCorrector.com.ua

Виправлення орфографічних, пунктуаційних, граматичних та стилістичних помилок у текстах українською мовою онлайн.

5
zno.if.ua.png

Zno.if.ua

Українська мова та література – підготовка до ЗНО і не тільки

Програма ЗНО-2020 з української мови та літератури Програма зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури час від часу зазнає певних змін. Можуть, наприклад, додати чи виключити кілька творів чи літературних понять. Цього разу зміни є суттєвими. Із оновленою програмою радимо ознайомитися кожному абітурієнтові, адже багатьох творів тепер не треба...

6
pidruchniki.com.png

Pidruchniki.com

Àãðîïðîìèñëîâ³ñòü Àãðîõ³ì³ÿ / Åêîíîì³êà ï³äïðèºìñòâ àãðîïðîìèñëîâîãî êîìïëåêñó / ²íòåíñèâí³ òåõíîëî㳿 â àêâàêóëüòóð³ / ˳ñîïèëÿëüí³ ðàìè / Îö³íêà ³ ïðîãíîç ÿêîñò³ çåìåëü / Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ âèðîáíèöòâà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ ïðîäóêö³¿ / Ðîñëèííèöòâî / Ñèñòåìè ñó÷àñíèõ ³íòåíñèâíèõ òåõíîëîã³é ó ðîñëèííèöòâ³ / Ñèñòåìè óòðèìàííÿ òâàðèí Áàíê³âñüêà ñïðàâà Áàíê³âñüêà ñèñòåìà / Áàíê³âñüêå êðåäèòóâàííÿ / Áàíê³âñüêèé ìàðêåòèíã...

7
litopys.org.ua.png

Litopys.org.ua

²ÇÁÎÐÍÈÊ. ²ñòîð³ÿ Óêðà¿íè IX-XVIII ñò. Ïåðøîäæåðåëà òà ³íòåðïðåòàö³¿

> òåìàòè÷í³ ðîçä³ëè < ˳òîïèñè Äàâíÿ ë³òåðàòóðà ˳òåðàòóðîçíàâñòâî Ìîâîçíàâñòâî Ñëîâî î ïîëêó Ãðàìàòèêè, ëåêñèêîíè ²ñòîð³ÿ Ïîë³òîëîã³ÿ ²ñòîðè÷í³ ìàïè Òàðàñ Øåâ÷åíêî ------------------------- Ïðî ñàéò Ïîøóê Òðàíñë³òåðàòîð ------------------------- Äîäàòêè ʳìíàòà íîâèí Ïîñèëàííÿ Êíèãà â³äãóê³â -------------------------

8
ukrclassic.com.ua.png

Ukrclassic.com.ua

Бібліотека Української Літератури – UkrClassic.com.ua

Читати повні твори онлайн, завантажити, скачати у форматах docx, pdf, fb2, djvu, читати скорочені твори, перекази, аналіз, характеристика творів, шкільні твори та реферати, біографії авторів, матеріали для підготовки до ЗНО

9
noimage.png

Litmisto.org.ua

Літературне місто - Українська гуманітарна онлайн-бібліотека

Літературне місто - Українська гуманітарна онлайн-бібліотека: освітній онлайн-ресурс, підручники, українські книжки, періодика, мовознавство, літературознавство, психологія, історія України, художня література, реферати

10
ukrlit.net.png

Ukrlit.net

Мета проекту - Українська література - оновлена шкільна програма 5-12 класів

Проект зосередив в собі найголовнішу інформацію з вивчення української літератури для вчителів, школярів та студентів

11
dovidka.biz.ua.png

Dovidka.biz.ua

Dovidka.biz.ua - Довідник цікавих фактів та корисних знань

Відповіді з літератури для 1-11 класів, для ЗНО, ВНЗ. Ви можете читати твори повністю чи скорочено (переказ), слухати аудіокнигу, підготувати аналіз (паспорт), згадати хто головні герої та цитатна характеристика. Біографія, хронологічна таблиця та цікаві факти з життя письменників

14
8next.com.png

8next.com

Допомога учням

Допомога учням — це веб-сайт, який допоможе учням у навчанні. Завдання 8Next.com — зібрати інформацію, яка допоможе учням не тільки списати ГДЗ, але при бажанні зрозуміти розв'язок. Подані учнівські твори, написані учнями відповідного віку з їхнім сприйняттям та баченням світу. Також є загадки, вірші та інше.

16
onlyart.org.ua.png

Onlyart.org.ua

Вірші про кохання та життя - "OnlyArt"

[two_third][separator headline="h3" title="Українські поети класики"] [one_fifth][teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/47.jpg"] Л.Костенко [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/40.jpg"] О.Гончар [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/33.jpg"] О.Теліга [/teaser] [/one_fifth] [one_fifth][teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/3.jpg"] Т.Шевченко [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/59.jpg"] В.Стус [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/25.jpg"] М.Рильський [/teaser] [/one_fifth] [one_fifth][teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/12.jpg"] Л.Українка [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/26.jpg"] Є.Маланюк [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/11.jpg"] С.Руданський [/teaser] [/one_fifth] [one_fifth][teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/10.jpg"] І.Франко [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/20.jpg"] О.Олесь [/teaser] [teaser img="https://onlyart.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/34.jpg"] О.Ольжич

17
noimage.png

Shkolyar.in.ua

Статті для батьків, вчителів і школярів

1. Підліток - вже не дитина, але ще й не дорослий. Ця проміжна позиція доставляє масу неприємностей. Іноді двері в світ дорослих захлопується перед носом самими ж значущими дорослими, з мотивуванням «ти ще занадто малий», «ніс не доріс». Вони, найчастіше батьки, виявляються не готовими до нового статусу дитини в сім'ї...

18
webpen.com.ua.png

Webpen.com.ua

Тренажер з правопису української мови. Вправи онлайн (on-line).

Завдання, відповіді та тести онлайн з правопису та граматики української мови. Цікаві і пізнавальні вправи онлайн. Підготовка до ЗНО з укр мови без репетитора чи ГДЗ. On-line тренажер - пізнавайте, вчіться, розвивайтесь.

20
stud.com.ua.png

Stud.com.ua

Àãðîïðîìèñëîâ³ñòü Çàãàëüíà ô³òîïàòîëîã³ÿ / Îðãàí³çàö³ÿ êîíñóëüòàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â àãðîïðîìèñëîâîìó êîìïëåêñ³ / ѳëüñüêîãîñïîäàðñüêà ô³òîïàòîëîã³ÿ Àóäèò òà Áóõîáë³ê Àíàë³ç ô³íàíñîâî¿ çâ³òíîñò³ / Àóäèò / Áóõãàëòåðñüêà (ô³íàíñîâà) çâ³òí³ñòü / Áóõãàëòåðñüêà ñïðàâà / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â áþäæåòíèõ óñòàíîâàõ / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê â êàçåííèõ óñòàíîâàõ / Áóõãàëòåðñüêèé îáë³ê ³ àíàë³ç / Áóõãàëòåðñüêèé...

21
noimage.png

Znoclub.com

ЗНО ОНЛАЙН 2021 || Підготовка до ЗНО-тестів – актуальні бази 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 безкоштовна реєстрація || ZNOClub

Онлайн підготовка до ЗНО. Унікальний сервіс для ефективної експрес підготовки до ЗНО 2021 в Україні.

22
ranok.com.ua.png

Ranok.com.ua

Видавництво Ранок - це якісні книжки для всебічного розвитку дітей та дорослих

Книжковий інтернет-магазин Ранок – 20 000 книжок для дітей та дорослих. Світові бестселери 2022 зарубіжних авторів. Дитячі книги, казки, енциклопедії. Доставка по Україні та всьому світу.

23
noimage.png

History.vn.ua

History | Твоя електронна бібліотека

Твоя електронна бібліотека - Підручники по всім предметам, розробки уроків, опорні конспекти та інше

25
history.org.ua.png

History.org.ua

Інститут історії України

Інститут історії України Національна академія наук України Новини   Усі новини Оголошення Наукові форуми Цей день у новітній історії України Останні видання інституту Новини електронної бібліотеки Новини з книжкової полиці Поточні випуски періодики Інститут   Про Інститут Статут Концепція діяльності Структура Вчена рада Спецрада Рада молодих вчених Аспірантура і докторантура...

26
noimage.png

Supermif.com

|

Греко-римська міфологія, єгипетська міфологія, кельтська міфологія, китайська міфологія, cкандинавська міфологія, cлов'янська міфологія, японська міфологія

27
noimage.png

Ukr-mova.in.ua

Лепетун допоможе вам вивчити українську мову швидко і весело | Мова – ДНК нації

Для тих, хто хоче вдосконалювати українську мову

28
vshkole.com.png

Vshkole.com

ГДЗ, решебники и учебники онлайн | Вшколе

На нашем портале вы cможете найти ГДЗ для любого класса. Только качественные учебники и решебники. Все готовые домашние задания доступны на ваших смартфонах.

29
4book.org.png

4book.org

Підручники (учебники скачать) и ГДЗ, відповіді онлайн, решебники, ответы, ДПА | 4book.org

Шкільни підручники (учебники) для Украины ❤, полные ГДЗ (ответы, решебники, ввідповіді) к підручникам та робочим зошитам ❤. Скачать или смотреть бесплатно на телефоне, планшет онлайн.

31
noimage.png

Gdz4you.com

ГДЗ: готові домашні завдання, підручники, презентації та матеріали з літератури | GDZ4YOU

Готові рішення та розгорнуті відповіді до усіх підручників та завдань України, підручники у форматі .pdf, авторські презентації та безліч матеріалів з літератури! Щоденні оновлення!

33
buklib.net.png

Buklib.net

Ãîëîâíà - Á³áë³îòåêà BukLib.net

Áåçêîøòîâíà îíëàéí-á³áë³îòåêà Áóêë³á - òóò ç³áðàí³ ï³äðó÷íèêè òà êíèãè äëÿ ñòóäåíò³â òà øêîëÿð³â

34
radiosvoboda.org.png

Radiosvoboda.org

Радіо Свобода Україна – новини, ексклюзиви і перевірені факти

Сайт новин України та світу, відео, репортажів та аналітики.

35
noimage.png

Pidruchnyk.com.ua

Шкільні підручники онлайн

Шкільні підручники в електронному варіанті pdf, які можна читати онлайн або безкоштовно завантажити на комп'ютер, телефон, планшет чи айпод.

36
noimage.png

Ed-era.com

EdEra – студія онлайн-освіти

EdEra — студія онлайн-освіти. Ми робимо онлайн-освіту в Україні якісною та доступною. Наша команда створює онлайн-курси, спецпроекти, інтерактивні підручники та освітні блоги.

37
svitppt.com.ua.png

Svitppt.com.ua

Презентації українською мовою

Створення он-лайн презентації з ваших PowerPoint файлів.

38
storinka.org.png

Storinka.org

Welcome !-) Site storinka.org just created. Real content coming soon.

39
noimage.png

Studopedia.com.ua

Íîâèíè îñâ³òè ³ íàóêè: ÌÀÐÊ ÐÅÃÍÅÐÓÑ ÄÎÑ˲ÄÆÅÍÍß: Íàñê³ëüêè â³äð³çíÿþòüñÿ ä³òè, ÿê³ âèðîñëè â îäíîñòàòåâèõ ñîþçàõ ÐÅÇÎËÞÖ²ß: Ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ñòàòåâîãî âèõîâàííÿ ×ÎÌÓ ÔÎÍÄ ÎËÅÍÈ Ï²Í×ÓÊ ² ÌÎÇ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ÏÐÎÏÀÃÓÞÒÜ "ÑÅÊÑÓÀËÜͲ ÓÐÎÊÈ" ÅÊÇÈÑÒÅÍÖ²ÉÍÎ-ÏÑÈÕÎËÎò×Ͳ ÎÑÍÎÂÈ ÏÎÐÓØÅÍÍß ÑÒÀÒÅÂί ²ÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒ² ϲÄ˲Òʲ Áàòüê³âñüêèé, ãðîìàäÿíñüêèé ðóõ â Óêðà¿í³ çàêëèêຠÌÎÍ çóïèíèòè òîòàëüíó ñåêñóàë³çàö³þ ä³òåé ³...

40
noimage.png

Edufuture.biz

7W ® кейс-уроки

Інтегрований кейс-урок «Їсти чи не їсти?» – оце питання!» Які предмети інтегруються: Анатомія Хімія Ботаніка Спорт Англійська мова Бізнес Мистецтво Які компетенції засвоюються: Самостійне мислення Критичне мислення Виховання смаку Самоконтроль Розстановка пріоритетів Побутові навички Інтегрований кейс-урок "Інформація" Які предмети інтегруються: Інформатика Мистецтво Математика Які компетенції засвоюються: Мова SEO Доповнена реальність...

41
home-task.com.png

Home-task.com

Планы конспекты уроков, сочинения, топики по английскому языку

⭐⭐⭐⭐⭐ Конспекты уроков по физике, математике, химии, информатике, литературе и географии, сочинения, топики по английскому языку

42
noimage.png

School-zno.com.ua

Підготовка до ЗНО

Зовнішнє Незалежне Оцінювання. Необхідна та корисна інформація для підготовки учнів до ЗНО.

43
kak-pravilno.net.png

Kak-pravilno.net

Как правильно? Короткие ответы на любые вопросы! - Kak-Pravilno.net

Сколько времени вы тратите на поиск ответа на простой вопрос? Пять минут, десять, час? Забудьте об этом, у нас все максимально коротко!

44
schoollife.org.ua.png

Schoollife.org.ua

Шкільне життя

освіта, навчання, виховання

46
ukrinform.ua.png

Ukrinform.ua

Укрінформ - актуальні новини України та світу

Новини України та світу. Укрінформ – останні новини, новини дня, новини політики, новини економіки, соціальні новини, новини культури, новини спорту, міжнародні новини – цілодобово українською, російською, англійською, німецькою, французькою, китайською, японською, іспанською та польською мовами.

49
noimage.png

Lnu.edu.ua

Головна - Львівський національний університет імені Івана Франка

Головна сторінка одного з найстаріших університетів України й Східної Європи - Львівського національного університету імені Івана Франка.

50
noimage.png

Univ.kiev.ua

КНУ імені Тараса Шевченка

Загальна інформація Київський національний університет імені Тараса Шевченка – це класичний університет дослідницького типу, що засновано у 1834 році, основним завданнями якого є навчально-виховна, науково-дослідницька та інноваційна діяльність. Більше інформації про університет Також дивіться Адміністрація, адреси Про університет Контакти Історія Ректори університету Університет рівних можливостей Офіційна інформація Університет має статус...

51
osvita.ua.png

Osvita.ua

Освіта в Україні та за кордоном – Освіта.UA

"Освіта.ua": новини освіти, іноземні мови, незалежне тестування, середня освіта, вища освіта, бізнес-освіта, освіта за кордоном, поради батькам та вчителям, освітній портал

52
mon.gov.ua.png

Mon.gov.ua

Головна | Міністерство освіти і науки України

in English Людям з порушенням зору A- A+ Всеукраїнський розклад Освіта Дошкільна освіта Позашкільна освіта Інклюзивне навчання Повна загальна середня освіта Професійно-технічна освіта Фахова передвища освіта Вища освіта та освіта дорослих Жителям Донбасу та Криму Цифрова трансформація освіти і науки Національна рамка кваліфікацій Національна комісія зі стандартів державної мови Дистанційні...

53
pravda.com.ua.png

Pravda.com.ua

Óêðà¿íñüêà ïðàâäà - íîâèíè ïðî Óêðà¿íó

54
noimage.png

Nbuv.gov.ua

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

 Новини »   Нові надходження» 1-09-2021 до 31-12-2022 Доступ до зарубіжних баз наукової інформації Scopus та Web of Science 1-04-2022 до 31-12-2022 Віддалений доступ під час війни до міжнародних баз даних наукової інформації для українських вчених 24-05-2022 до 31-08-2022 Корпоративний поштовий сервер НБУВ вже працює 7-06-2022 до 31-12-2022 Доступ до міжнародного порталу...

55
kubg.edu.ua.png

Kubg.edu.ua

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Київський університет імені Бориса Грінченка (Університет Грінченка) пропонує відмінне поєднання багаторічних освітніх традицій і сучасного інноваційного підходу у підготовці конкурентоспроможних фахівців за міжнародними стандартами.

56
noimage.png

Miyklas.com.ua

МійКлас

Українська електронна освітня система «МійКлас» — це технологія, що економить час вчителю та робить навчання школярів більш цікавим

57
subject.com.ua.png

Subject.com.ua

Всі предмети - Великий довідник школяра

Всі предмети - шкільна програма - шкільний предмет вичення в школі

58
naurok.com.ua.png

Naurok.com.ua

Освітній проект «На Урок» для вчителів

Український освітній онлайн-портал для вчителів «На Урок» ✅ Бібліотека авторських матеріалів. Освітній журнал з цікавими та корисними статтями. Безкоштовна реєстрація і завантаження матеріалів.

59
noimage.png

Rada.gov.ua

Офіційний портал Верховної Ради України

Важлива тема: Вітання Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з Днем українських миротворців Важлива тема: Олена Кондратюк: Всесвітньо відома українська математикиня Марина Вязовська довела, що жінки можуть досягати неабияких успіхів у науці Важлива тема: Вітання Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з Днем взяття Бастилії 15:31, 13 липня 2022 Відео...

61
kpi.ua.png

Kpi.ua

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» працює, щоб створювати суспільство майбутнього на засадах концепції сталого розвитку. Бути технічним університетом дослідницького типу світового рівня. Створити всі умови для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інноваційні технології на благо людства та забезпечувати гідне місце України в світовому співтоваристві.

62
ukrlib.com.ua.png

Ukrlib.com.ua

Íàéá³ëüøà îíëàéí á³áë³îòåêà óêðà¿íñüêî¿ ë³òåðàòóðè, à òàêîæ ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòóðè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Ìîæëèâ³ñòü ÷èòàòè ïîâí³ òà ñêîðî÷åí³ òâîðè óêðà¿íñüêèõ òà ñâ³òîâèõ ïèñüìåííèê³â, åíöèêëîïåä³ÿ, íàâ÷àëüí³ ìàòåð³àëè äëÿ øêîëè, ÇÍÎ òà ÂÍÇ.

63
nus.org.ua.png

Nus.org.ua

Нова українська школа

Веб-ресурс НУШ

65
maximum.fm.png

Maximum.fm

Радіо MAXIMUM

Слухай хорошу музику і дізнавайся про новини першим

66
academic.ru.png

Academic.ru

Словари и энциклопедии на Академике

Медицина Медицинская энциклопедия Большой медицинский словарь Медицинские термины Атлас анатомии человека Большая психологическая энциклопедия Психологическая энциклопедия Психологический словарь Словарь по аналитической психологии Психотерапевтическая энциклопедия Толковый словарь психиатрических терминов Словарь по психоанализу Словарь нейролингвистического программирования Сексологическая энциклопедия Медицинские препараты Справочник по болезням Энциклопедия лекарственных растений Биология Биологическая энциклопедия Биологический энциклопедический словарь...

67
irbis-nbuv.gov.ua.png

Irbis-nbuv.gov.ua

Каталоги | Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

Електронні каталоги Комплексний пошук у каталогах Бібліотеки Каталог книжкових видань Каталог журналів та продовжуваних видань Каталоги історико-культурних фондів Каталоги окремих фондів бібліотеки Інститут рукопису Фонд Президентів України Відділ бібліотекознавства Відділ стародруків та рідкісних видань Відділ бібліотечних зібрань та історичних колекцій Відділ зарубіжної україніки Відділ образотворчих мистецтв Відділ музичних фондів Відділ...

Technologies Used by slovnyk.ua

Dns Records of slovnyk.ua

A Record: 185.156.41.194
AAAA Record:
CNAME Record:
NS Record: ns3.hostpro.ua ns1.hostpro.ua ns2.hostpro.ua ns4.hostpro.ua
SOA Record: root.secure.hostpro.com.ua
MX Record: mail.slovnyk.ua
SRV Record:
TXT Record:
DNSKEY Record:
CAA Record:

Whois Detail of slovnyk.ua

% Request from 104.248.60.15
% This is the Ukrainian Whois query server #B.
% The Whois is subject to Terms of use
% See https://hostmaster.ua/services/
%
% IN THE PROCESS OF DELEGATION OF A DOMAIN NAME,
% THE REGISTRANT IS AN ENTITY WHO USES AND MANAGES A CERTAIN DOMAIN NAME,
% AND THE REGISTRAR IS A BUSINESS ENTITY THAT PROVIDES THE REGISTRANT
% WITH THE SERVICES NECESSARY FOR THE TECHNICAL MAINTENANCE OF THE REGISTRATION AND OPERATION OF THE DOMAIN NAME.
% FOR INFORMATION ABOUT THE REGISTRANT OF THE DOMAIN NAME, YOU SHOULD CONTACT THE REGISTRAR.

domain: slovnyk.ua
dom-public: NO
license: 147721
mnt-by: ua.hostpro
nserver: ns1.hostpro.ua
nserver: ns2.hostpro.ua
status: ok
created: 2011-11-30 08:59:34+02
modified: 2021-11-16 15:48:29+02
expires: 2022-11-30 08:59:34+02
source: UAEPP

% Registrar:
% ==========
registrar: ua.hostpro
organization: HOSTPRO LAB LTD
organization-loc: ТОВ "ХОСТПРО ЛАБ"
url: http://www.hostpro.ua
city: Kyiv
country: UA
abuse-email: [email protected]
abuse-phone: +380445857796
abuse-postal: 02094, Kyiv, P.O. box 121
abuse-postal-loc: 02094, м. Київ, а/с 121
source: UAEPP

% Registrant:
% ===========
person: not published
person-loc: not published
e-mail: not published
address: not published
address-loc: not published
mnt-by: ua.hostpro
status: ok
status: linked
created: 2018-12-10 14:45:01+02
source: UAEPP% Query time: 6 msec